PL EN


2012 | 4(40) | 5-21
Article title

Kulturowe uwarunkowania a założenia polityki spójności

Title variants
Cultural Conditioning Versus the Assumptions of Cohesion Policy
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The enhancement of cohesion policy can be achieved through an analysis of cultural conditioning. Given the ongoing economic integration taking place in Europe, the cultural and historical conditioning can pose various threats to less developed and more peripheral regions. Such an analysis can bring an opportunity to transfer knowledge and solutions to problems associated with cultural diversity management. It is worth noting that this can affect the way the allocation of structural funds is optimized.
Contributors
 • Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych w Instytucie Ekonomii i Zarządzania na Wydziale Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
References
 • Bossak J.: Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki polskiej – ujęcie instytucjonalne, w: Konkurencyjność gospodarki Polski a rola państwa przed akcesją do Unii Europejskiej, red. H. Podedworny, J.Grabowiecki, H. Wnorowski, Białystok: Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Ekonomiczny ZMSG 2000.
 • Dokumenty europejskie w opracowaniu Anny Przyborowskiej-Klimczak i Ewy Skrzydło-Tefelskiej, Tom III, Wydawnictwo Morpol, Lublin 1999.
 • HampdenTurner C., Trompenaars A.: Siedem kultur kapitalizmu, Kraków: Oficyna Ekonomiczna Dom Wydawniczy ABC 2000.
 • Hofstede G.: Kultury i organizacje. Zaprogramowanie umysłu, Warszawa: PWE 2000.
 • Kostera M.: Postmodernizm w zarządzaniu, Warszawa: PWE 1996.
 • Kostera M. (red.): Kultura organizacji. Badania etnograficzne polskich firm, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne 2007.
 • Komunikat Komisji, Polityka spójności wspierająca wzrost gospodarczy i zatrudnienie: Strategiczne wytyczne wspólnotowe, 2007-2013, Bruksela 5 lipca 2005, COM (2005) 0299.
 • Europa 2020 Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu – COM (2010) 2020 z 3 marca 2010.
 • Konkluzje Prezydencji – Bruksela, 22 i 23 marca 2005.
 • Lavoie D.: „Odkrywanie i postrzeganie szansy gospodarczej: kultura a Kirznerowski model przedsiębiorczości” w: Kultura przedsiębiorczości pod redakcją Berger B., Oficyna Literatów „Rój”, Warszawa 1994.
 • MillonDelsol C.: L'Irreverence. Essai sur l'esprit europeen, Editio Mame 1993.
 • Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013. Narodowa Strategia Spójności, dokument programowy opracowany przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, maj 2007.
 • Nowicka E.: Świat człowieka – świat kultury, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 1997.
 • Przegląd budżetu UE – COM (2010) 700 z 19 października 2010.
 • Strategia Lizbońska. Droga Do Sukcesu Zjednoczonej Europy, Departament Analiz Ekonomicznych i Społecznych Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej.
 • Tomaszewski K.: Regiony w procesie integracji europejskiej, Kraków: Wyd. Oficyna Wydawnicza Wolters Kluwer Business 2007.
 • ZbiegieńMaciąg L.: Kultura w organizacji. Identyfikacja kultur znanych firm, Warszawa: PWN 2005.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-81877886-b857-4fe0-9abe-d3277c154b8a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.