Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2015 | 11 | 2 | 171-182

Article title

Division of environmentally sustainable solutions in warehouse management and example methods of their evaluation

Selected contents from this journal

Title variants

PL
Podział zrównoważonych pod względem środowiskowym rozwiązań w gospodarce magazynowej oraz przykładowe metody ich oceny

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
Background: Environmentally sustainable solutions are entering the domain of logistics. More and more frequently do we hear of sustainable or "green" warehouses, although the scale and scope of implementations in specific investments is not incomparable, and the adjective "green" is added rather for marketing, not utility-related, purposes. Furthermore, it is difficult to confront implemented solutions differently than with the use of evaluations dedicated to broadly-understood sustainable buildings. In order to identify the solutions, it is necessary to prepare a key for their division first. Identification, classification, popularisation and, in the long-run, implementation of sustainable solutions in warehouse management requires them to be organised. Methods: On the basis of available information, chiefly primary and secondary sources, but also legal documentation developed in countries with high environmental awareness, materials which allow indicating the structure of division of sustainable solutions have been collected. The division has been prepared by means of analysing solutions, creating homogenous groups, and their further unification. The comparison of evaluations given to sustainable solutions has been prepared on the basis of information made available by certifying institutions. Results: Sustainable solutions have been divided into groups, although the division is not disjoint. Three basic groups of solutions (reducing harmful emissions, reducing consumption of resources, increasing ecological value of facilities) have been distinguished. One is homogenous, the other two are divided into further subgroups. Conclusions: Division of sustainable solutions and specification of particular groups are a basis for identification, qualification, popularisation and, in the long term, implementation of sustainable solutions for warehouse management, consequently leading to lower emission of greenhouse gases and resource consumption, and, in the long-run, to a "green" warehouse.
PL
Wstęp: Zrównoważone pod względem środowiskowym rozwiązania wkraczają na grunt logistyki. Coraz częściej słyszymy o zrównoważonych czy "zielonych" magazynach, choć skala i zakres wdrożeń w poszczególnych inwestycjach nie jest nieporównywalny, a miano "zielony" jest nadawane raczej pod względem relacji marketingowych, niż utylitarnym. Trudno jest też implementowane rozwiązania konfrontować, poza stosowaniem ocen dedykowanych ogólnie pojętym zrównoważonym budynkom. W celu identyfikacji rozwiązań uprzednio konieczne jest przygotowanie klucza ich podziału. Identyfikacja, klasyfikacja, popularyzacja i ostatecznie implementacja zrównoważonych rozwiązań w zakresie gospodarki magazynowej wymaga ich systematyzacji. Metody: Na podstawie dostępnych informacji, przede wszystkim źródeł pierwotnych i wtórnych, ale także dokumentacji prawnej, rozwijanej w krajach o znacznej świadomości środowiskowej, zebrane zostały materiały w celu przygotowaniu struktury podziału zrównoważonych rozwiązań. Podział został przygotowany poprzez analizę rozwiązań, tworzenie homogenicznych grup, a następnie ich ujednolicenie. Porównanie ocen zrównoważonych rozwiązań zostało przygotowane na podstawie informacji udostępnianych przez instytucje certyfikujące. Wyniki: Zrównoważone rozwiązania zostały podzielone na grupy, choć podział nie jest rozłączny. Wyszczególnione zostały trzy podstawowe grupy rozwiązań (redukujące niekorzystne emisje, redukujące konsumpcję zasobów, zwiększające ekologiczne walory obiektów), jedna homogeniczna, dwie podzielone na dalsze podgrupy. Wnioski: Podział zrównoważonych rozwiązań i specyfikacja poszczególnych grup są podstawą do identyfikacji, kwalifikacji i popularyzacji, a w dłuższej perspektywie implementacji zrównoważonych rozwiązań w zakresie gospodarki magazynowej, w rezultacie prowadząc do redukcji emisji gazów cieplarnianych i konsumpcji zasobów, a docelowo do "zielonego" magazynu.

Journal

Year

Volume

11

Issue

2

Pages

171-182

Physical description

Contributors

  • The Institute of Logistics and Warehousing, Poznań, Poland

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-818a7edf-4eee-4734-8afb-b5618135f217
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.