PL EN


Journal
2018 | 2(54) | 39–56
Article title

Konstytucyjne uwarunkowania reformy opodatkowania dochodów osób fizycznych

Authors
Content
Title variants
EN
Constitutional framework for the reform of personal income tax in Poland
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The aim of the article is to explore how the Polish Constitution affects lawmaking of the personal income tax (PIT). The main focus is put on the introduction of the material structure of PIT. The first section examines whether the Constitution imposes restrictions on the legislator in this regard. Next, the author states that the provisions of the Constitution on freedoms and rights of persons and citizens should set the direction for the legislator how to distribute the burden of PIT. These are, in particular, the provisions which protect the good of the family. Equality before the law is also important. The author argues that these values should be taken into account when establishing tax reliefs in PIT.
Journal
Year
Issue
Pages
39–56
Physical description
Contributors
author
 • Doktor nauk prawnych, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego;
References
 • Brzeziński B., Prawo podatkowe. Zagadnienia teorii i praktyki, Toruń 2017.
 • Brzozowski W., O potrzebie reformy konstytucyjnej, „Państwo i Prawo” 2017, z. 12.
 • Dębowska-Romanowska T., Dylematy interpretacyjne artykułu 217 Konstytucji [w:] Ex iniuria non oritur ius, Księga jubileuszowa ku czci Profesora Wojciecha Łączkowskiego, seria „Prace WPiA UAM”, t. IX, Poznań 2003.
 • Dębowska-Romanowska T., Prawo daninowe – podstawowe pojęcia konstytucyjne i ustawowe. Część I, „Glosa” 1996, nr 11.
 • Dębowska-Romanowska T., Nowak T., [w:] Konstytucja RP. Komentarz, t. I, Art. 1–86, red. M. Safjan, L. Bosek, Warszawa 2016.
 • Gajl N., Konstytucyjne gwarancje systemu podatkowego, „Glosa” 1996, nr 9.
 • Gajl N., Miejsce podatków w konstytucji, „Przegląd Podatkowy” 1994, nr 9.
 • Gajl N., Niektóre nowe współczesne zasady podatkowe, „Acta Universitatis Wratislavienis” 1992, No 1183, „Prawo” CLXXXIX.
 • Gajl N., Założenia i podstawy prawne nowoczesnych reform systemu podatkowego [w:] Koncepcje współczesnych reform podatkowych. Europa na drodze do wspólnej waluty. Książka wydana z okazji 40-lecia pracy naukowej prof. dr. hab. Andrzeja Komara, Poznań 1998.
 • Gomułowicz A., Aspekty ustrojowe opodatkowania [w:] Konstytucja: ustrój, system finansowy państwa. Księga pamiątkowa ku czci prof. Natalii Gajl, red. T. Dębowska-Romanowska, A. Jankiewicz, Warszawa 1999.
 • Gomułowicz A., Zasady podatkowe wczoraj i dziś, Warszawa 2001.
 • Gomułowicz A., J. Małecki, Podatki i prawo podatkowe, Warszawa 2013.
 • Holmes K., The Concept of Income, A multi-disciplinary analysis, Amsterdam 2001.
 • Koperkiewicz-Mordel K., Nykiel W., Chróścielewski W., Polskie prawo podatkowe, Warszawa 2003.
 • Litwińczuk H., Nowa konstrukcja podatków dochodowych, „Przegląd Podatkowy” 2003, nr 4.
 • Mastalski R., Charakterystyka ogólna prawa podatkowego [w:] System prawa finansowego, t. III, Prawo daninowe, red. L. Etel, Warszawa 2010.
 • Mastalski R., Podstawowe założenia reformy polskiego systemu podatkowego, „Przegląd Podatkowy” 2003, nr 3.
 • Mastalski R., Prawo podatkowe, Warszawa 2016.
 • Mudrecki A., Podatki dochodowe w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, sądów administracyjnych i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej [w:] Potrzeba i kierunki reformy podatków dochodowych w Polsce, red. A. Pomorska, Lublin 2016.
 • Nykiel W., Mariański A., Objaśnienia do art. 217 [w:] Konstytucja RP. Komentarz, t. II, Art. 87–243, red. M. Safjan, L. Bosek, Warszawa 2016.
 • Prejs E., Wartości konstytucyjne a prawo podatkowe w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego [w:] Prawo podatkowe. Teoria. Instytucje. Funkcjonowanie, red. B. Brzeziński, Toruń 2009.
 • Tomaka R., Konstrukcje dochodu podatkowego w ustawodawstwie Polski międzywojennej, „Acta Universitatis Lodziensis, Zeszyty Naukowe UŁ, Nauki Humanistyczno-Społeczne” 1978, seria I, z. 32.
 • Weralski M., Współczesne systemy podatkowe. Zarys porównawczego prawa podatkowego, Warszawa 1979.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-8192eeba-0edd-487f-b971-b60e8f2f80b8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.