PL EN


2013 | 4 (345) | 14-26
Article title

Marnowanie żywności jako problem społeczny

Content
Title variants
EN
Food Waste as a Social Problem
RU
Пищевые отходы как социальная проблема
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem rozważań jest przedstawienie problemu marnowania żywności ze szczególnym uwzględnieniem aspektu społecznego. Każdego dnia marnuje się znaczną ilość żywności, która jest traktowana jako odpady, a idealnie nadaje się do spożycia. Marnotrawienie żywności stanowi problem środowiskowy i etyczny, ale także gospodarczy i społeczny. UE postawiła sobie za cel opracowanie konkretnych działań ukierunkowanych na ograniczenie o połowę zjawiska marnotrawienia żywności do 2025 r., a jednocześnie na zapobieganie produkcji odpadów żywnościowych. Coraz częściej zwraca się uwagę na marnowanie żywności, jako skutek nieodpowiedzialnego zachowania się konsumentów. W artykule wykorzystano metodę desk research. Jak wynika z badań Banku Żywności w Polsce, do marnotrawienia żywności przyznaje się 30% Polaków. Autorki, poza przedstawieniem skali zjawiska i jego postrzegania przez UE, podzieliły się także własnymi refleksjami.
EN
The aim of this article is to present the problem of food waste with a particular emphasis on the social aspect of the problem. Food occupies a special place among human needs. Every day a considerable amount of food is wasted, i.e. the food is treated as waste, while still being ideally suited for consumption. Food waste is an environmental and ethical problem as well as an economic and social issue. The goals established by the European Union involve developing specific measures aimed at reducing the phenomenon of wasting food by 50% by 2025, and, at the same time, preventing the production of food-related rubbish. More and more attention is paid to food waste seen as a result of consumers’ irresponsible behaviour. In their article, the authors applied the desk research method. According to the findings presented by the Food Bank in Poland, 30% of Polish people admit wasting food. Apart from presenting the scale of the problem and its perception by the EU, the authors have also shared their own reflections on the issue.
RU
Цель рассуждений – представить проблему растрачивания пищевых продуктов с особым учетом социального аспекта. Каждый день люди тратят значительное количество продуктов питания, которые считают отходами, хотя они идеально годятся к потреблению. Трата пищи представляет собой проблему с точки зрения окружающей среды и этики, но также экономическую и социальную. Евросоюз определил своей целью разработку конкретных действий, направленных на ограничение на половину явления траты продуктов пи- тания до 2025 г. и, одновременно, на предупреждение производства пищевых отходов. Все чаще обращают внимание на растрачивание пищи как результат безответственного поведения потребителей. В статье использовали метод кабинетных исследований. Как вытекает из исследований Пищевого банка в Польше, к растрачиванию пищи признаются 30% поляков. Авторы, кроме представления масштаба явления и его восприятия Евросоюзом, указали также их собственные размышления по этому поводу.
Year
Issue
Pages
14-26
Physical description
Dates
published
2013-07-2013-08
Contributors
References
 • Czapiński J., Panek T. (red.), Diagnoza Społeczna 2011. Warunki i jakość życia Polaków. Raport (2011), Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa.
 • Dąbrowska A. (2011), Trendy w konsumpcji i zachowaniach konsumentów, (w:) Kusińska A. (red.), Konsumpcja a rozwój społeczno-gospodarczy regionów, PWE, Warszawa.
 • Dąbrowska A., Janoś-Kresło M., Słaby T., Witek J., (2013) Niedobory konsumpcji w polskich gospodarstwach domowych, SGH, Warszawa.
 • Gutkowska K., Ozimek I. (2008), Zachowania młodych konsumentów na rynku żywności, SGGW, Warszawa.
 • Marnowanie żywności w Polsce i Europie (2012), Federacja Polskich Banków Żywności, Warszawa.
 • Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 19 stycznia 2012 r. (2011/2175(INI)), http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-0014+0+DOC+XML+V0//P
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004.
 • Sytuacja gospodarstw domowych w 2012 r. w świetle wyników badania budżetów gospodarstw domowych (2013), Informacja sygnalna, GUS, Warszawa.
 • Sytuacja społeczno-ekonomiczna gospodarstw domowych w latach 2000-2011. Zróżnicowanie miasto-wieś (2013), GUS, Warszawa.
 • Teczka mikrotrendów 4P/2013 (2013), 4Presearch mix.
 • http://ec.europa.eu/food/food/sustainability/docs/best_before_pl.pdf
 • http://www.niedziela.pl/artykul/5121/Papiez-Franciszek-wzywa-do-poszanowania [dostęp: 21.05.2013].
 • http://www.egospodarka.pl/32205,Rosnace-ceny-zywnosci-zmieniaja-rynek,1,39,1.html [dostęp: 21.05.2013].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0438-5403
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-81a1cb93-d425-4e42-821d-6370c9df1947
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.