PL EN


2018 | 1-2 (265-266) | 115-126
Article title

Polsko-arabskie podróże – stracone szanse i profity

Authors
Content
Title variants
EN
The Polish-Arab Travels – Lost Opportunities and Benefits
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article presents the history and specifics of Polish travelers traveling to Arabian lands (and Arab travelers to Poland) in the context of benefits (and possible losses) for both societies. Intercultural contact is analysed – how mutual relations (as a result of travelling) and Polish-Arab relations favoured cultural transfer and what forms it took and also how journeys influenced the Arab image in Poland.
Keywords
EN
trips   Poles   Arabs   profits   looses  
Year
Pages
115-126
Physical description
Dates
published
2018-11-20
Contributors
 • Uniwersytet Warszawski
References
 • Biskup Marian (red.), Historia dyplomacji polskiej, t. 1., PWN, Warszawa 1980.
 • Borawski Piotr, Dubiński Aleksander, Tatarzy polscy. Dzieje, obrzędy, legendy, tradycje, Iskry, Warszawa 1986.
 • Bystroń Jan Stanisław, Polacy w Ziemi Świętej, Syrji i Egipcie 1147–1914, Księgarnia Geograficzna „Orbis”, Kraków 1929.
 • Chilczuk Michał, 50 lat kształcenia studentów zagranicznych w Polsce, „Kontakt” 2001, t. 7, nr 1, http://www.copernicus.org.pl/kontakt/chilczuk.htm.
 • Czapkiewicz Maria, Kubiak Władysław, Lewicki Tadeusz, Niektóre wiadomości o monetach kufickich z VIII–XI w. znajdowanych na ziemiach polskich, „Zapiski archeologiczne” 1956, z. 8.
 • Czubek Jan, Mikołaja Krzysztofa Radziwiłła peregrynacja do Ziemi Świętej (1582–1584), PAU, Kraków 1925.
 • Dziekan Marek M., Choć się nie znamy, znamy się od dawna. O niektórych epizodach z dziejów kontaktów międzykulturowych Europy Środowej i Bliskiego Wchodu, w: Robert Kusek, Joanna Sanetra-Szeliga (red.), Czy Polska leży nad Morzem Śródziemnym?, MCK, Kraków 2012.
 • Dziekan Marek M., Dzieje kultury arabskiej, PWN, Warszawa 2008.
 • Dziubiński Andrzej, Na szlakach Orientu. Handel między Polską a Imperium Osmańskim w XVI–XVIII wieku, FnRNP, Wrocław 1997.
 • Felczak Agnieszka, Malarczyk Dorota, Małachowska Sylwia, Skarb monet i ozdób z X wieku z Obry Nowej, „Wiadomości Numizmatyczne” 1997, R. XLI, z. 1–2.
 • Gasztold-Seń Przemysław, Arabscy studenci w Warszawie po 1956 r., w: Patryk Pleskot (red.), Cudzoziemcy w Warszawie 1945–1989: studia i materiały, IPN, Warszawa 2012.
 • Głuski Jacek, Stosunki polsko-arabskie po II wojnie światowej, PISM, Warszawa 1973.
 • Hinton Perry R., Stereotypes, Cognition and Culture, Psychology Press, USA, Canada 2013.
 • Jasińska-Kania Aleksandra, Postawy Polaków wobec różnych narodów: sympatie i niechęci, „Kultura i Społeczeństwo” 1988, nr 4.
 • Jasińska-Kania Aleksandra, Zmiany postaw Polaków wobec różnych narodów i państw, w: Grażyna Gęsicka (red.), Bliscy i dalecy, Instytut Socjologii, Warszawa 1992.
 • Kapiszewski Andrzej, Bożek Wojciech, Polacy i Polonia w krajach arabskich w połowie XX wieku, „Przegląd Polonijny” 2001, R. 27, z. 1.
 • Kmietowicz Franciszek, Drogi napływu srebra arabskiego na południowe wybrzeża Bałtyku i przynależność etniczna jego nosicieli, „Wiadomości Numizmatyczne” 1968, R. XII, z. 2.
 • Knopek Jacek, Napływ kadr naukowo-technicznych do Afryki Północnej a stosunki Polski z krajami arabskimi po II wojnie światowej, „Studia polonijne”, 2002, t. 23, s. 79–100.
 • Korwin-Pawłowski Stanisław, Stosunki Polski z Ziemią Świętą, PAX, Warszawa 1958.
 • Lewicki Tadeusz, Handel Samanidów ze wschodnia i środkową Europą, „Slavia Antiqua” 1972, R. XIX.
 • Lewicki Tadeusz, Polska i kraje sąsiednie w świetle „Księgi Rogera” geografa arabskiego z XII w. al-Idrīsī›ego, cz. 1, PAU, Kraków 1945.
 • Lewicki Tadeusz, Znajomość krajów i ludów Europy u pisarzy arabskich w IX i X w., „Slavia Antiqua” 1961, t. 8.
 • Lewicki Tadeusz, Źródła arabskie do dziejów Słowiańszczyzny, t. 1, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1956.
 • Majewski Jerzy S., Ulice Mekki i Medyny, „Gazeta Wyborcza”, dostępne w: http://wyborcza.pl/1,94900,1244226.html.
 • Miśkiewicz Ali, Tatarzy polscy 1918–1939, PIW, Warszawa 1990.
 • Nawrocki Jan, Obraz Arabów, w: Ewa Nowicka (red.), Swoi i obcy, Instytut Socjologii, Warszawa 1990.
 • Nowicka Ewa, Swojskość i obcość jako kategorie socjologicznej analizy, w: Ewa Nowicka (red.), Swoi i obcy, Instytut Socjologii, Warszawa 1990.
 • Nowicka Ewa, Łodziński Sławomir (red.), Gość w dom: studenci z krajów Trzeciego Świata w Polsce, Oficyna Naukowa, Warszawa 1993.
 • Pachniak Katarzyna, Nauka i kultura muzułmańska i jej wpływ na średniowieczną Europę, Collegium Civitas, Warszawa 2010.
 • Piotrowski Jerzy, Stosunki Polski z krajami arabskimi, PISM, Warszawa 1989.
 • Reychman Jan, Podróżnicy polscy na Bliskim Wschodzie w XIX w., Wiedza Powszechna, Warszawa 1972.
 • Said Edward W., Orientalizm, przeł. Witold Kalinowski, PIW, Warszawa 1991.
 • Scheffer Paul, Druga ojczyzna. Imigranci w społeczeństwie otwartym, przeł. Ewa Jusewicz-Kalter, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2010.
 • Skowron-Nalborczyk Agata, Orient w oczach Sarmatów, „Polityka. Pomocnik Historyczny” 2011, nr 11.
 • Sobecki Mirosław, Rasizm i antysemityzm a tożsamość kulturowa, w: Jerzy Nikitorowicz (red.), Patriotyzm i nacjonalizm. Ku jakiej tożsamości kulturowej?, Impuls, Kraków 2013.
 • Stosunek Polaków do innych narodów. Komunikat z badań, CBOS, Warszawa 2002–2012.
 • Stosunki dyplomatyczne Polski 1944–1979 r. Informator, t. V, Wydawnictwa Akcydensowe, Warszawa 1982.
 • Switat Mustafa, Społeczność arabska w Polsce. Stara i nowa diaspora, Dialog, Warszawa 2017.
 • Szacki Jerzy, Polacy o sobie i innych narodach, OBOPiSP, Warszawa 1969.
 • Szydłowski Grzegorz, Saudyjscy studenci opuścili Olsztyn. Następni przyjadą?, http://olsztyn.gazeta.pl/olsztyn/1,35189,13048052,Saudyjscy_studenci_opuscili_Olsztyn__Nastepni_przyjada_.html.
 • Wielgus Stanisław, Średniowieczna filozofia i nauka islamska oraz jej wpływ na filozofię i naukę zachodnią, http://katedra.uksw.edu.pl/awicenna/sredn_filozofia_i_nauka_islamska.pdf.
 • Winnicka Ewa, Przystanek Jelonki, „Polityka” 2000, nr 48.
 • Zespół do Spraw Migracji, Polityka migracyjna Polski – stan obecny i postulowane działania, MSWiA, Warszawa 2012, www.msz.gov.pl.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0033-2283
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-81a8718c-c0a3-4654-96f2-35a105ac956c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.