PL EN


2014 | 3 | 1 | 321-347
Article title

Regulacje w energetyce a nowe inwestycje w moce wytwórcze

Content
Title variants
EN
Regulations in energy sector and new investments into generation
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest wskazanie wpływu niepewnej sytuacji dotyczącej systemów wsparcia energetyki na szacowanie opłacalności inwestycji w nowe, bardziej ekologiczne i efektywne żródło energii elektrycznej wytwarzanej w kogeneracji z ciepłem, a także porównanie efektywności inwestycji w nowe źródło w zależności od systemu wsparcia.W artykule przedstawiono ogólne przesłanki wprowadzania regulacji w gospodarkach. Na tym tle wskazano i scharakteryzowano wybrane regulacje, które wpływają na warunki inwestycji w kogeneracyjne źródła energii (wytwarzania ciepła i energii elektrycznej). Szczególną uwagę zwrócono na ryzyko regulacyjne wynikające z niedokończonego procesu legislacyjnego oraz warunki konkurencji na lokalnym rynku ciepła w kontekście wsparcia rozwoju preferowanych źródeł energii („zielonej energetyki”). Poruszono takie zagadnienia, jak: system certyfikatów w Polsce, zasada TPA, handel emisjami oraz system FIT. Następnie krótko scharakteryzowano potencjalną inwestycję oraz założenia prognostyczne dla trzech wariantów regulacji dotyczących wsparcia wytwarzania energii elektrycznej z gazu. Rozpatrzono następujące przypadki: brak wsparcia finansowego dla inwestycji, będzie obowiązywać system wsparcia w formie tzw. żółtych certyfikatów, będzie obowiązywaćsystem wsparcia w formie cen gwarantowanych FIT. Dla każdego wariantu rozpatrzono dwa podwarianty dla wyższej i niższej ceny ciepła. Na podstawie otrzymanych wyników wskazano najlepszy wariant regulacyjny z punktu widzenia inwestora oraz związane z tym potencjalne zagrożenia.
Year
Volume
3
Issue
1
Pages
321-347
Physical description
Contributors
 • Dr inż., Instytut Organizacji i Zarządzania, Wydział Informatyki i Zarządzania, Politechnika Wrocławska, Wyb. Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław, edyta.ropuszynska-surma@pwr.edu.pl
 • Prof. PWr, dr hab. inż., Instytut Organizacji i Zarządzania, Wydział Informatyki i Zarządzania, Politechnika Wrocławska, zdzislaw.szalbierz@pwr.edu.pl
References
 • Antonelli M., Desideri U. (2014), The doping effect of Italian feed-in-tariffs on the PV market, „Energy Policy”, Vol. 67.
 • Agencja Rynku Energii (2013), Statystyka elektroenergetyki Polskiej 2012, Warszawa.
 • Begg D., Fischer S., Rudiger D. (2007), Mikroekonomia, PWE, Warszawa.
 • Blok gazowo-parowy w Stalowej Woli w decydującej fazie realizacji (2014), Komunikat prasowy z 28.04.2014, termika.pgnig.pl, dostęp dnia 15.05.2014.
 • Duda M. (2010), Dlaczego Polska potrzebuje energetyki jądrowej?, Agencja Rynku Energii, Warszawa.
 • Dyrektywa 2003/87/WE PEiR z 13.10.2003 ustanawiająca system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie oraz zmieniająca dyrektywę Rady 96/61/WE, Dz.U. L 275 z 25.10.2003.
 • Dyrektywa 2004/8/WE PEiR z 11.02.2004 r. w sprawie wspierania kogeneracji w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe na rynku wewnętrznym energii oraz zmieniającej dyrektywę 92/42/EWG, D.U. L 52 z 21.02. 2004.
 • Dyrektywa 2009/29/WE PEiR z 23.04.2009 r. zmieniająca dyrektywę 2003/87/WE w celu usprawnienia i rozszerzenia wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, D.U. L 140 z 5.06.2009.
 • Feed-in –tariffs: produkcja zielonej energii ruszy w polskich domach? (2012.06.01), gramwzielone.pl
 • Golej R. (2008), Metody dynamiczne, w: Ocena efektywności inwestycji, Wrzosek S. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 • http://www.handel-emisjami-co2.cire.pl/st,34,360,item,96956,5,0,0,0,0,0,prognoza-rynku-z-dnia-29-lipca-2014-r.html.
 • nformacja nr 39/2013 w sprawie zasad ustalania oraz uwzglêdniania w taryfach dla ciepła zatwierdzanych w roku 2014 zwrotu z kapitału (kosztu kapitału).
 • Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 13/2014 wsprawie wskaźnika referencyjnego ustalanego przez Prezesa URE zgodnie z metodologią określoną w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2010 r. Nr 194, poz. 1291), Warszawa 28.03.2014.
 • Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 14/2014 w sprawie średnich cen sprzedaży ciepła wytworzonego w jednostkach wytwórczych nie będących jednostkami kogeneracji za 2013, Warszawa 28.03.2014.
 • Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 20/2014 w sprawie jednostkowych opłat zastępczych dla kogeneracji obowiązujących w 2014 roku, Warszawa 13.05.2014.
 • Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr 22/2014 w sprawie jednostkowych opłat zastępczych dla kogeneracji obowiązujących w 2015 roku, Warszawa 30.05.2014. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów – Departament Analiz Strategicznych (2013), Model optymalnego miksu energetycznego dla Polski do roku 2060, wersja 2.0, Warszawa, 12 listopada 2013.
 • Kotowicz J. (2008), Elektrownie gazowo-parowe,Wydawnictwo KAPRINT, Lublin.
 • Ocena skutków regulacji, Projekt z dnia 28.03.2014, Warszawa.
 • Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. (styczeń 2014), Taryfa dla usługi przesyłania paliw gazowych Nr 7, Warszawa.
 • PGNiG (grudzień 2013), Taryfa w zakresie dostarczania paliw gazowych Nr 6/2014, Warszawa.
 • Polityka Energetyczna Państwa do roku 2030 (2009), Ministerstwo Gospodarki, Załącznik do uchwały nr 202/2009 Rady Ministrów z dnia 10 listopada 2009, Warszawa.
 • Projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii z projektami aktów wykonawczych, Sejm RP VII kadencja, Prezes Rady Ministrów, RM 10-33-14, Druk nr 2604, Warszawa 7 lipca 2014.
 • RozporządzenieMGz 17 września 2010 wsprawie szczegółowych zasad kształtowania taryf oraz rozliczeñ z tytułu zaopatrzenia w ciepło, Dz. U. z 2010 r., Nr 194, poz. 1291.
 • Rozwój odnawialnych źródeł energii szans a dla Polski (2013), naszatvp.pl, dostęp dnia 1.12.2013.
 • Schaffer L.M., Bernauer Th. (2014), Explaining government choices for promoting renewable energy, „Energy Policy”, Vol. 68.
 • Sobiech K., Woźniak B. (2007), Ekonomia instytucjonalna, w: Współczesne teorie ekonomiczne, Ratajczak M. (red.), Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznañ.
 • Soliński B. (2008), Rynkowe systemy wsparcia odnawialnych źródeł energii – porównanie systemu taryf gwarantowanych z systemem zielonych certyfikatów, „Polityka Energetyczna”, Tom 11, Zeszyt 2.
 • Sprawozdanie z działalności Prezesa URE w 2013 r. (2014), „Biuletyn URE” Nr 2 (88), 30.06.2014.
 • Surdej A. (2006), Determinanty regulacji administracyjnoprawnych w oddziaływaniu państwa na gospodarkę, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 • termika.pgnig.pl/kogeneracja-gazowa/najwa¿niejszeprojekty/blokga-zowo-parowy.
 • Towarzystwo Gospodarcze Polskie Elektrownie (2012), Odpowiedź na uwagi Komisji Europejskiej do wniosku o przydział bezpłatnych uprawnień do emisji gazów cieplarnianych na lata 2013-2020 na modernizację wytwarzania energii elektrycznej (tzw. Wniosek derogacyjny) przekazywanego przez Polskę w dniu 30 wrzeoenia 2011 r. III etap pracy: „Opracowanie analiz i projektów dokumentów związanych z uzyskaniem przydziałów nieodpłatnych uprawnień do emisji CO2w latach 2013–2020”, Warszawa, 24 kwiecień 2012 r.
 • Ustawa z 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 z późn. zm.
 • Ustawa z 6 grudnia 2008 roku o podatku akcyzowym, Dz.U. z 2009 Nr 3, poz. 11.
 • Wytyczne do metodyki określania bezpłatnych przydziałów uprawnień. Dokument n°2 z wytycznymi dotyczącymi zharmonizowanej metodyki przydziału bezpłatnych uprawnień w EU ETS po 2012 r. (2011), Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna Dzia³ania w Dziedzinie Klimatu, Dyrekcja B – Europejskie i Miêdzynarodowe Rynki Uprawnień, Wersja ostateczna wydana 14.04.2011, tłumaczenie robocze wykonane przez KASHUE.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-81a9a878-22dc-4c97-9aa7-b6b916288831
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.