PL EN


2019 | 4(61) | 151-163
Article title

Bezpieczeństwo i ochrona praw dzieci: wymiar międzynarodowy i doświadczenie Ukrainy pod względem zagrożeń społecznych

Content
Title variants
EN
Child Safety and the Protection of Children’s Rights: the International Dimension and Ukraine’s Experience in the Context of Social Threats
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Artykuł dotyczy problemu bezpieczeństwa i ochrony dzieciństwa na Ukrainie w kontekście międzynarodowych doświadczeń związanych z tworzeniem i rozwojem tego typu instytucji. Autorka przedstawia podstawowe zasady ochrony dzieciństwa na współczesnej Ukrainie, ogólne ramy prawne dotyczące świadczenia usług społecznych dla dzieci różnych kategorii, organizacji pracy socjalnej w dziedzinie bezpieczeństwa i ochrony praw dzieci. Uwaga skupia się na osobliwościach i aspektach organizacyjno-prawnych w zakresie pracy socjalnej z dziećmi w sytuacji konfl iktów zbrojnych na wschodzie Ukrainy, w szczególności w roku 2016 w ustawodawstwie ukraińskim wprowadzono nowe pojęcie: „dziecko, które cierpi na skutek działań wojennych i konfl iktów zbrojnych”. Określono oddzielne działania i mechanizmy, które zostały opracowane w dziedzinie polityki społecznej i pracy socjalnej na Ukrainie w zakresie bezpieczeństwa i ochrony praw dzieci w warunkach wysokiego ryzyka społecznego.
EN
The article addresses the problems of child safety and protection in Ukraine in the context of international experiences regarding the formation and development of such institutions. The author presents the basic principles of child protection in modern Ukraine, the general regulatory framework of providing social services to children of different categories, the organisation of social work concerning child security and the protection of children’s rights. The focus is on the peculiarities and organisational and legal aspects of social work with children in conditions of the armed confl ict in the east of Ukraine; specifi cally, in 2016 the term ‘child affected by military action and armed confl icts’ was introduced to the Ukrainian legislation. Separate measures and mechanisms were developed in the fi eld of social policy and social work in Ukraine with regard to child security and the protection of children’s rights in conditions of high social risk.
Year
Issue
Pages
151-163
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
References
 • Deklaracja Genewska z 26 września 1924 r., przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Ligi Narodów, https://www.unicef.pl/O-nas/Prawa-dziecka/Akty-prawne.
 • Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, przyjęta i proklamowana rezolucja Zgromadzenia Ogólnego ONZ 217 A (III) w dniu 10 grudnia 1948 r., https://www.unesco.pl/fi leadmin/user_upload/pdf.
 • Deklaracja Praw Dziecka z dnia 20 listopada 1959 r., uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne ONZ, https://www.unicef.pl/O-nas/Prawa-dziecka/Akty-prawne.
 • Konwencja o prawach dziecka z dnia 20 listopada 1989 r., przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych, https://www.unicef.pl/O-nas/Prawa-dziecka/Aktyprawne.
 • Europejska Konwencja o wykonywaniu praw dzieci z dnia 25 stycznia 1996 r., Dz.U. z 2000 r. nr 107, poz. 1128.
 • Закон України від 26 квітня 2001 року № 2402-III Про охорону дитинства, http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2402-14.
 • Закон України від 21 червня 2001 року № 2558-III Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю, https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2558-14.
 • Закон України від 23 червня 2004 року № 1845-IV Про ратифікацію Факультативного протоколу до Конвенції про права дитини щодо участі дітей у збройних конфлік-тах, https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1845-15.
 • Закон України від 5 березня 2009 року № 1065-VI Про загальнодержавну програму „Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини” на період до 2016 року, http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1065-17.
 • Закон України від 26 січня 2016 року № 936-VIII Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення соціального захисту дітей та підтримки сімей з дітьми, https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ 936-19#n59.
 • Закон України від 7 листопада 2017 року № 2469-VIII Про внесення змін до деяких законів України щодо посилення гарантій безпеки дітей, https://zakon.rada. gov.ua/laws/show/2180-19.
 • Постанова Верховної Ради України від 27 лютого 1991 року № 789-XII Про ратифікацію Конвенції про права дитини, https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/789-12.
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 року № 509 Про облік внутрішньо переміщених осіб, https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/509-2014.
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 22 жовтня 2014 року № 624 Про внесення змін до Постанови Кабінету Міністрів України „Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини”, https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/624-2014.
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 8 вересня 2015 року № 688 Про внесен-ня змін до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 р. № 1751 і від 22.02.2006 р. № 189, https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/688-2015.
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 4 червня 2015 року № 356 Про затвердження Порядку забезпечення діяльності прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, які перемістилися з тимчасово окупованої території або території проведення антитерористичної операції, https://zakon.rada.gov.ua.laws/show/356-2015.
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2015 року № 1014 Про внесення зміни до Порядку надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг, https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/505-2014.
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 30 травня 2018 року № 453 Про затверд-ження Державної соціальної програми „Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини” на період до 2021 року, https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/453-2018.
 • Frith S., The Sociology of Youth, London 1984.
 • Інтегровані соціальні служби: теорія, практика, інновації, ред. Безпалько О., Звєрєва І., Кияниця З., Кузьмінський О. та ін., Київ 2007.
 • Буник М., Права людини в контексті демократичного врядування, „Ефективність державного управління” 2009, Вип. 21.
 • Garbarino J., Can American Families Afford the Luxury of Children, „Child Welfare” 1989, Vol. 65, No 2.
 • Опольська Н., Права дітей, які постраждали внаслідок збройного конфлікту в Україні, „Право” 2015, Вип. 27.
 • Закриницька В., Омбудсмен з прав дитини в механізмі державного захисту прав, свобод, і законних інтересів дітей: зарубіжний досвід, „Вісник Академії правових наук України” 2012, Вип. 4 (71).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-81b816fe-9cfc-443e-b0a0-cec2c3842fb9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.