PL EN


2015 | 2015 3-4(104-105) Zarządzanie ludźmi w sektorze publicznym i organizacjach pozarządowych (People Management in the Public and NGOs Sector) | 181-194
Article title

Wdrażanie metod zarządzania wiekiem w organizacjach publicznych na przykładzie Urzędu Miejskiego w Kilonii

Content
Title variants
EN
Implementation of Age Management Methods in Public Organizations: The Case of Kiel City Hall
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł przedstawia działania podjęte w ramach projektu „Best Agers Lighthouses – Strategic Age Management For SME in The Baltic Sea Region” w celu wypracowania i wdrożenia metod zarządzania wiekiem w Urzędzie Miejskim w Kilonii (Rathaus Kiel). Opisano sekwencję działań podejmowanych w ramach procesu wdrażania interwencji. Przeanalizowano wyniki wywiadu pogłębionego przeprowadzonego wśród kierowników w pierwszym etapie przygotowywania interwencji. W podsumowaniu przedstawiono ocenę osiągniętych rezultatów wraz z określeniem kluczowych czynników wpływających na sukces i porażkę we wdrażaniu tego typu rozwiązań. Najważniejsze wnioski z przedstawionego studium przypadku wraz z zawartymi rekomendacjami mogą służyć w przygotowaniu analogicznych działań w innych organizacjach publicznych.
EN
The article presents actions taken as a part of the “Best Agers Lighthouses: Strategic Age Management for SMEs in the Baltic Sea Region” project for the purpose of developing and implementing methods of age management in Kiel City Hall. The sequence of actions taken as a part of the process of intervention implementation is described together with the analysis of the in–depth interviews conducted among managers in the first step of the process. The summary presents an evaluation of the results and indicates key factors influencing success or failure in the implementation of such solutions. Findings from the presented case study and recommendations may be utilized in analogous actions in other public organizations.
Contributors
References
 • Beck E. (2006), Zmiana i Rozwój Organizacji, w Zbiegień-Maciąg L. (red.), Nowe tendencje w zarządzaniu, Kraków, Wolters Kluwer Oficyna Ekonomiczna.
 • Dietz M., Walwei U. (2011), Germany – No Country for Old Workers?, Zeitschrift für Arbeitsmarkt Forschung, vol. 44, z. 4, s. 363–376.
 • European Commission (2013), EU Employment and Social Situation Quarterly Review.
 • Special supplement on Demographic Trends, Publications Office of the European Union. Luxembourg.dostęp 1 marca 2015, <http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/5775829/KE-BH-13-0S2-EN.PDF/e99e7095-df33-42ee-9429-626e04ddec11>.
 • Eurostat (2014a), Population structure and ageing, dostęp 1 marca 2015, <http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Population_structure_and_ageing>.
 • Eurostat (2014b), Employment statistics, dostęp 1 marca 2015, <http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Employment_statistics#>.
 • Landeshauptstadt Kiel (2013b), Alter werden in Kiel 2013/2014, dostęp 1 marca 2015, <http://www.kiel.de/leben/aelterwerden/_dokumente/aelter_werden_11.pdf.
 • Landeshauptstadt Kiel (2013a), https://ratsinfo.kiel.de/bi/___tmp/tmp/45081036630590131/630590131/00382066/66.pdf>.
 • Landeshauptstad Kiel (2015a), Statistische Kurzinformation Nr. 221, dostęp 1 marca 2015, <https://www.kiel.de/rathaus/statistik/statistische_berichte/statistische_kurzinformationen/2015/Kurzinfo_Nr._221_-_Die_Kieler_Bevoelkerung_am_31.12.2014.pdf>.
 • Landeshauptstad Kiel (2015b), Die Bevölkerung in den Kieler Stadtteilen 2014. Statistischer
 • Bericht Nr. 238, dostęp 1 marca 2015, <http://www.kiel.de/rathaus/statistik/statistische_berichte/kleinraeumige_berichte/Statistischer_Bericht_Nr._238_-_Die_Bevoelkerung_in_den_Kieler_Stadtteilen_2014.pdf>.
 • Lundy O., Cowling A. (2001), Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi, Kraków, Oficyna Ekonomiczna.
 • Liwiński J., Sztanderska U. (2010), Zarządzanie wiekiem w przedsiębiorstwie, Uniwersytet Warszawski, dostęp 1 marca 2015, <http://www.parp.gov.pl/files/74/517/19001.pdf>.
 • Robbins S. (1998), Zachowania w organizacji, Warszawa, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne.
 • Statistisches Bundesamt (2009), Germany’s population by 2060. Results of the 12th coordinated population projection, dostęp 1 marca 2015, <https://www.destatis.de/EN/Publications/Specialized/Population/GermanyPopulation2060.pdf?__blob=publicationFile>.
 • Statistisches Bundesamt (2011), Older people in Germany and the EU, dostęp 1 marca 2015, <https://www.destatis.de/EN/Publications/Specialized/Population/OlderPeopleEU.pdf?__blob=publicationFile>.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1641-0874
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-81beee29-7597-4f7e-bd29-79dd520e650b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.