PL EN


Journal
2017 | 26 | 9-23
Article title

Zatrzymać czy pozwolić? Nieoczywiste skutki suburbanizacji. Studium podolsztyńskich gmin wiejskich

Title variants
EN
To stop or to permit? Unobvious effects of suburbanization. Studies of the rural communes in the vicinity of Olsztyn
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Suburbanizacja to proces wzbudzający wiele kontrowersji, a autorzy opracowań często podkreślają jej negatywne konsekwencje. Celem niniejszego opracowania jest ukazanie jej nieoczywistych skutków przy uwzględnieniu badań lokalnych. Posłużono się m.in. metodą opisową, uzupełnioną obliczeniami, a także metodą estymacji jądrowej. Jak wynika z obserwacji, zabudowa podmiejska może być skoncentrowana przy istniejących urządzeniach infrastrukturalnych, a realizacja nowych inwestycji to proces wieloletni, nie powodujący zatem konieczności ponoszenia nakładów w krótkim czasie. Pozytywnym następstwem suburbanizacji może być natomiast wzrost wpływów budżetowych w gminach podmiejskich oraz przesuniecie ruchu na drogi o większej przepustowości. Ponadto korzyści odnoszą sami mieszkańcy w wyniku poprawy jakości przestrzeni mieszkalnej.
EN
Suburbanization means a controversial process and many authors often underline its negative consequences. This paper is aimed at presenting its unobvious effects on the basis of local studies. The relevant analyses were conducted with the descriptive method, complemented with calculations and nuclear estimation. It was observed that suburban residential development can be concentrated along existing infrastructural facilities and the new investments are a long-term process, thus new settlements do not mean additional expenditures in a short term. However, a positive consequence of suburbanization is, among others, increasing financial incomes in the commune’s budget or shifting the traffic to roads with better capacity. There are also benefits for the inhabitants, such as improvement of the living space.
Journal
Year
Issue
26
Pages
9-23
Physical description
Dates
published
2017
Contributors
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
author
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
References
 • Bagiński E., 2011, Suburbanizacja – nieunikniona przyszłość osadnictwa?, „Studia Miejskie” nr 3.
 • Bento A.M., Franco S.F., Kaffne D., 2011, Is there a double-dividend from anti-sprawl policies?, “Journal of Environmental Economics and Management” No. 61.
 • Brueckner J.K., 2001, Urban sprawl: Lessons from urban economics, “Brookings-Wharton Papers on Urban Affairs”.
 • Brueckner J.K., Helsey R.W., 2011, Sprawl and blight, “Journal of Urban Economics” No. 69.
 • Brueckner J.K., Largey A.G., 2008, Social interaction and urban sprawl, “Journal of Urban Economics” No. 64(1).
 • Bruegmann R., 2005, Sprawl: A compact history. University of Chicago Press, Chicago.
 • Bruegmann R., 2006, How sprawl got a bad name, “The American Enterprise” June.
 • Burchfield M., Overman H.G., Puga D., Turner M.A., 2006, Causes of sprawl: a portrait from space, “Quarterly Journal of Economics” No. 121.
 • Charmes E., 2009, On the residential ‘clubbisation’ of French periurban municipalities, “Urban Studies” No. 46(1).
 • Cellmer R., 2012, Spatial analysis of local real estate market activity – the example of the city of Olsztyn, „Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości”.
 • Cheshire P., Sheppard S., 2002, The welfare economics of land use planning, ”Journal of Urban Economics” No. 52(2).
 • Coisnon T., Oueslati W., Salanie J., 2013, Urban sprawl occurrence under spatially varying agricultural amenities, “Regional Science and Urban Economics” No. 01.
 • Fisher E.M., 1942, Aspects of zoning, blighted areas, and rehabilitation laws, “American Economic Review” No. 32.
 • Glaeser E.L., Kahn M., 2003, Sprawl and urban growth, National Bureau of Economic Research, Cambridge. NBER Working Paper Series No. 9733.
 • Glaeser E.L., Kohlhase J.E., 2003, Cities, regions and the decline of transport costs, “Harvard Institute of Economic Research Discussion Paper” No. 2014.
 • Heffner K., 2011, Semiurbanizacja a suburbanizacja. Ewolucja procesów w aglomeracji opolskiej, „Studia Miejskie” nr 3.
 • Irwin E., Bockstael N., 2007, The evolution of urban sprawl: evidence of spatial heterogeneity and increasing land fragmentation, “Proceedings of the National Academy of Sciences” No. 104(52).
 • Kajdanek K., 2012, Suburbanizacja po polsku, Nomos, Kraków.
 • Kowalewski A., Mordasewicz J., Osiatyński J., Regulski J., Stępień J., Śleszyński P., 2014, Ekonomiczne straty i społeczne koszty niekontrolowanej urbanizacji w Polsce – wybrane fragmenty raportu, „Samorząd Terytorialny” nr 4.
 • Kubicki P., 2014, Zabójcza suburbanizacja. Społeczne i kulturowe skutki suburbanizacji [wykład wygłoszony na konferencji „Powrót do miasta” 10.10.2014 w olsztyńskim Parku Naukowo-Technologicznym].
 • Longley P.A., Goodchild M.F., Maguire D.J., Rhind D.W., 2006, GIS. Teoria i praktyka, przeł. M. Lenartowicz et al., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Margo R., 1992, Explaining the postwar suburbanization of population in the United States: The role of income, “Journal of Urban Economics” No. 31(2).
 • Mieszkowski P., Mills E., 1993, The causes of metropolitan suburbanization, “Journal of Economic Perspectives” No. 7(3).
 • Nechyba T.J., Walsh R.P., 2004, Urban sprawl, “Journal of Economic Perspectives” No. 18(4).
 • Nelson A.C., Burby R.J., Feser E., Dawkins C.J., Malizia E.E., Quercia R., 2004, Urban containment and central-city revitalization, “Journal of the American Planning Association” No. 70.
 • Paszkowski Z., 2014, Tendencje w rozwoju polskiej urbanizacji, [w:] Przestrzeń życia Polaków, oprac. J. Sepioł, Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP, Warszawa.
 • Pieniążek M., Rogalińska D., 2015, Suburbanizacja jako wyzwanie badawcze dla statystyki regionalnej, „Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae” t. 1, nr 4.
 • Piłat B., 2008, Kierowcy sami korkują Kraków, „Gazeta Wyborcza” z 5 września.
 • Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Dywity. W-MARR, Olsztyn 2004.
 • Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla miasta Olsztyna na lata 2012–2027, Public transport consulting, Reda–Olsztyn 2012.
 • Plantinga A., Bernell S., 2007, The association between urban sprawl and obesity: is it a  two-way street, “Journal of Regional Science” No. 47(5).
 • Problem suburbanizacji, 2005, red. P. Lorens, Urbanista, Warszawa.
 • Radziewicz C., Grzelec K., Karolak A., Wolański M., 2013, Raport o stanie komunikacji miejskiej w Polsce w latach 2000–2012, Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej, Warszawa.
 • Raport o stanie miasta Olsztyn za lata 2010, 2011, 2012, Instytut Badań i Analiz, Grupa OSB Olsztyńska Szkoła Biznesu, Olsztyn.
 • Richardson H.W., Gordon P., 2001, Compactness or sprawl: America’s future vs. the present, [w:] Cities for the New Millenium, eds. M. Echenique, A. Saint, SPON Press, London.
 • Szydłowski G., 2016, Stawiguda i  Dywity będą miały swoją komunikację, http://olsztyn.wyborcza.pl/olsztyn/1,48726,20692892,mala-rewolucja-dwie-gminy-beda-mialy-swoja-komunikacje.html#BoxLokOlszLink (dostęp 15 września 2016).
 • Trojanek M., 2009, Preferencje nabywców na pierwotnym rynku mieszkaniowym w Poznaniu, „Acta Scientiarum Polonorum. Administratio Locorum” nr 8(1).
 • Wappa P., Halicka K., 2011, Znaczenie i źródło kongestii transportowej na przykładzie białostockiej aglomeracji miejskiej, „Economy and Management” nr 4.
 • Wilk T., Pawlak P., 2014, Kongestia transportowa, „Logistyka” nr 6.
 • Wolny A., 2016, Accessibility of real estate by transportation as a determinant of the development of suburban real estate markets – case study, “Real Estate Management and Valuation” vol. 24, Is. 1.
 • Wu J., 2006, Environmental amenities, urban sprawl and community characteristics, “Journal of Environmental Economics and Management” No. 52(2).
 • Zborowski A., Raźniak P., 2013, Suburbanizacja rezydencjonalna w Polsce – ocena procesu, „Studia Miejskie” nr 9.
 • Źróbek S., Trojanek M., Źróbek-Sokolnik A., Trojanek R., 2015, The influence of environmental factors on property buyers’ choice of residential location in Poland, “Journal of International Studies” vol. 7, No. 3.
 • Źróbek-Różańska A., Zadworny D., 2016, Can urban sprawl lead to urban people governing rural areas? Evidence from the Dywity Commune, Poland, “Cities. International Journal of Urban Policy and Planning” vol. 59.
 • Źróbek-Różańska A., Zysk E., 2015, Czy rozlewające się miasto odmładza podmiejską wieś? Studium podolsztyńskich gmin wiejskich, „Wieś i Rolnictwo” nr 4(169).
 • Źróbek-Różańska A., Zysk E., Źróbek-Sokolnik A., 2016, Studies over characteristics shaping residential attractiveness of suburban rural areas, “Acta Scientiarum Polonorum: Oeconomia” No. 15(3).
 • http://dywity.e-mapa.net (dostęp 25 sierpnia 2016).
 • http://www.bytom.pl/rozwoj (dostęp 15 września 2016).
 • http://www.portalsamorzadowy.pl/prawo-i-finanse/planowanie-przestrzenne-gminy-maja-gigantyczne-zobowiazania-finansowe,74766.html (dostęp 14 września 2016).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2082-4793
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-81cc8cf1-de62-456a-93b3-c619f2e2ea6b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.