PL EN


2017 | 17 | 44 | 1051-1069
Article title

The Holism Principle in Agriculture Sustainable Development

Content
Title variants
PL
Zasada holizmu w zrównoważonym rozwoju rolnictwa
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The idea of sustainable development, extended at the end of 20th century, takes the form of a strategic concept in the field of socio-economic development in many countries and their regional groupings. It is also being promoted by international organizations, considering the United Nations and NGOs. The concept usually involves three aspects, namely environmental, economic and social, in formulating corresponding goals and ways of achieving them. The implementation of this concept is a huge challenge due to the nature of market mechanism. This concept also applies to agriculture, which is a complex system. Sustainable agriculture should be considered at the different levels of vertical order – in particular at the level of agricultural holdings (microeconomic level), state (macroeconomic level) and global (planetary level). The order determines the hierarchy of objectives for agriculture sustainable development and measures to achieve them. Economic objectives are the most important in the case of farms, while social goals should dominate at the state level. At the global level, environmental objectives are particularly significant, because of biosphere natural limits. Defining socially rational solutions require holistic approach to agriculture sustainable development. This applies both horizontal analysis (different aspects, different purposes, different activities), as well as vertical considerations (taking into account microeconomic, macroeconomic and planetary level). The aim of paper is to present the significance of the holistic approach in the implementation of sustainable development principles at different agriculture levels – farm, sector, global.
PL
Idea zrównoważonego rozwoju, upowszechniona pod koniec XX wieku, przyjmuje postać koncepcji strategicznej w zakresie rozwoju społeczno-gospodarczego w wielu krajach i ich ugrupowaniach regionalnych. Jest ona także promowana przez organizacje międzynarodowe, na czele z ONZ. Koncepcja ta zazwyczaj obejmuje trzy aspekty, a mianowicie środowiskowy, ekonomiczny i społeczny, formułując odpowiadające im cele i sposoby ich osiągania. Wdrożenie tej koncepcji stanowi ogromne wyzwanie ze względu na specyfikę mechanizmu rynkowego. Koncepcja ta odnosi się również do rolnictwa, które stanowi złożony system. Zrównoważenie rolnictwa należy rozpatrywać na różnych poziomach układu pionowego – w szczególności na poziomie gospodarstw rolnych (poziom mikroekonomiczny), na poziomie państw (poziom makroekonomiczny) i na poziomie globalnym (poziom planetarny). Układ ten determinuje hierarchię celów zrównoważonego rozwoju rolnictwa oraz działania służące ich osiągnięciu. Cele ekonomiczne są nadrzędne w przypadku podmiotów gospodarczych, zaś cele społeczne powinny dominować na poziomie kraju. Na poziomie globalnym za najistotniejsze należy uznać cele środowiskowe, ze względu na naturalne granice biosfery. Znajdywanie racjonalnych społecznie rozwiązań wymaga holistycznego ujęcia zrównoważonego rozwoju rolnictwa. Dotyczy to zarówno zakresu poziomego (różnych aspektów, różnych celów, różnych działań), jak i układu wertykalnego (uwzględniania różnych poziomów: mikro- i makroekonomicznego, planetarnego). Celem artykułu jest uzasadnienie znaczenia zasady holizmu w zrównoważonym rozwoju rolnictwa na poziomie gospodarstwa rolnego (mikro), sektora rolnego (makro) i globalnym (planetarnym).
Year
Volume
17
Issue
44
Pages
1051-1069
Physical description
Dates
published
2017-12-31
Contributors
 • Institute of Agricultural and Food Economics-National Research Institute, Poland
 • Institute of Agricultural and Food Economics-National Research Institute, Poland
redactor
References
 • Auleytner, J. (2002). Polityka społeczna, czyli ujarzmianie chaosu socjalnego. Warszawa: WSP TWP.
 • Blaug, M. (1995). Metodologia ekonomii. Warszawa: WN PWN.
 • Blohm, G. (1965). Ogólna ekonomika i organizacja gospodarstwa rolniczego. Warszawa: PWRiL.
 • Bernstein, H. (2010). Introduction: Some Questions Concerning the Productive Forces. Journal of Agrarian Change Vol. 10, No. 3: 300-314.
 • Galbraith, J.K. (1979). Ekonomia a cele społeczne. Warszawa: WN PWN.
 • Hanson, B.G. (2014). What holism can do for social theory. New York and London: Routledge.
 • Heywood, A. (2007). Ideologie polityczne. Wprowadzenie. Warszawa: WN PWN.
 • Kieżun, W. (1977). Podstawy organizacji i zarządzania. Warszawa: KiW.
 • Kotarbiński, T. (1973). Traktat o dobrej robocie. Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk: Wyd. Ossolineum.
 • Lange, O. (1964). Optymalne decyzje. Zasady programowania. Warszawa: PWN.
 • Lange, O. (1967). Ekonomia polityczna. Warszawa: PWN.
 • Manteuffel, R. (1981). Ekonomika i organizacja gospodarstwa rolniczego. Warszawa: PWRiL.
 • Martin, G.T. (2016). One World Renaissance: Holistic Planetary Transformation through a Global Social Contract. Appomattox, VA: Institute for Economic Democracy Press.
 • National Research Council (2010). Toward Sustainable Agricultural Systems in the 21st Century. Washington, DC: The National Academies Press.
 • Pajestka, J. (1983). Kształtowanie procesu rozwoju. Racjonalność i manowce polityki. Warszawa: PWE.
 • Phillips, D. (2006). Quality of Life: Concept, policy and practice. London: Routledge.
 • Rockström, J. et al. (2009). A safe operating space for humanity. Nature 461: 472-475.
 • Sadowski, Z. (1980). Uwagi o racjonalności makroekonomicznej. In: Kamiński, B.; Łukaszewicz A. Racjonalność gospodarowania w socjalizmie: 86-110. Warszawa: PWE.
 • Secomski, K. (1978). Polityka społeczno-ekonomiczna. Zarys teorii. Warszawa: PWE.
 • Seuster, H. (1975). Die Landwirtschaftsunternehmung als System. Berichte über Landwirtschaft 4.
 • Smith, V.L. (2013). Racjonalność w ekonomii. Warszawa: Wolters Kluwer.
 • Stankiewicz, W. (2007). Historia myśli ekonomicznej. Warszawa: PWE.
 • Stacewicz, J. (1988). Racjonalność gospodarowania a współczesne wyzwania. Warszawa: PWE.
 • Toczyński, T.; Wrzaszcz, W.; Zegar, J.St. (2013). Zrównoważenie polskiego rolnictwa. Warszawa: GUS.
 • Woś, A.; Zegar, J.St. (2002). Rolnictwo społecznie zrównoważone. Warszawa: IERiGŻ-PIB.
 • Zegar, J.St. (1975). Sterowanie produkcją rolną. Warszawa: PWN.
 • Zegar, J.St. (1985). Rachunek ekonomiczny i podejmowanie decyzji w gospodarstwie chłopskim. Warszawa: Wyd. Spółdzielcze.
 • Zegar, J.St. (ed.) (2005). Koncepcja badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym. Warszawa: IERiGŻ-PIB. Raport Programu Wieloletniego 2005-2009: 100.
 • Zegar, J.St. (2010). Racjonalność w rachunku ekonomicznym rolnictwa. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia XLIV: 249-262 Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-81d677c4-4cee-42c8-a49c-5508cfc88f20
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.