PL EN


2016 | 2(14) | 121-145
Article title

Najnowsze zmiany ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

Authors
Selected contents from this journal
Title variants
EN
The latest amendments to the Law on Administrative Proceedings
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The Act on Administrative Enforcement Proceedings was adopted on 17 June 1966. The Act constitutes the basis of enforcement proceedings in administration and has been in force for the last fifty years. Despite many political and socio-economic changes during that period, the national legislature decided not to introduce any new legislation but simply modify the existing regulations. This study aims to describe and explain the amendments to the law on administrative proceedings which came into force on 1 January 2016. These amendments are connected with the solutions worked out in the model structures of tax administration organisations resulting from the enactment of the Act on Tax Administration of 10 July 2015 and require extensive discussion as they change the essential components of the procedure i.e. initiation of enforcement proceedings by creditors, exclusion of the Minister of Finance from the jurisdiction in the second instance in individual cases of enforcement procedure, the possibility of authorising local governments own organisational units to exercise the rights and obligations of the creditor and the enforcement authority, postponement of enforcement proceedings or enforcement actions, mandatory elements of an administrative enforcement title, the procedure adopted by an enforcement authority at the stage of examining the admissibility of an enforcement order, information rights of the enforcement authority, recognition of complaints regarding enforcement actions (general and connected with applying a specific enforcement measure) as well as the excessive length of proceedings and elimination of enforcement costs if creditors are tax offices or customs chambers.
PL
W roku 2016 upływa pięćdziesiąt lat od uchwalenia Ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Wskazany akt prawny stanowi podstawę prowadzenia postępowania egzekucyjnego, którego celem jest przymusowe wykonanie obowiązków o charakterze administracyjnoprawnym. Pomimo wielu zmian ustrojowych oraz społeczno-gospodarczych ustawodawca krajowy nie zdecydował się na wprowadzenie nowej regulacji prawnej, ale jedynie modyfikował istniejącą. Prowadzone w tekście rozważania mają na celu przybliżenie zmian dokonanych w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. i są związane z dostosowaniem tego postępowania do rozwiązań modelu organizacji struktur administracji skarbowej wynikającej z uchwalenia Ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o administracji podatkowej. Wprowadzone zmiany wymagają szerszego omówienia, gdyż zmieniają tak istotne elementy postępowania, jak: tryb postępowania wierzycieli przed wszczęciem postępowania egzekucyjnego, wyłączenie ministra finansów od orzekania w II instancji w indywidualnych sprawach egzekucyjnych, możliwość dokonania upoważnienia przez organy samorządu terytorialnego własnych jednostek organizacyjnych do wykonywania praw i obowiązków wierzyciela oraz organu egzekucyjnego, tryb wstrzymywania postępowania egzekucyjnego lub czynności egzekucyjnych, obligatoryjne elementy administracyjnego tytułu wykonawczego, tryb postępowania organu egzekucyjnego na etapie badania dopuszczalności egzekucji, uprawnienia informacyjne organu egzekucyjnego, tryb rozpoznawania skarg na czynności egzekucyjne (ogólnych oraz związanych ze stosowaniem konkretnego środka egzekucyjnego) i przewlekłość postępowania, a także likwidacja obciążania kosztami egzekucyjnymi wierzycieli będących naczelnikami urzędów skarbowych oraz dyrektorami izb celnych.
Year
Issue
Pages
121-145
Physical description
Contributors
author
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
References
 • Hauser R., Leoński Z., Olszanowski J., Komentarz do art. 54, w: Postępowanie egzekucyjne w administracji. Komentarz, pod red. R. Hausera, A. Skoczylasa, wyd. 8, Warszawa 2016.
 • Hauser R., Prawo procesowe administracyjne, t. 9, Warszawa 2014.
 • Hauser R., Leoński Z., Komentarz do art. 17, w: Postępowanie egzekucyjne w administracji. Komentarz, pod red. R. Hausera, A. Skoczylasa, wyd. 8, Warszawa 2016.
 • Hauser R., Piątek W., Komentarz do art. 36, nb. 4, w: Postępowanie egzekucyjne w administracji. Komentarz, pod red. R. Hausera, A. Skoczylasa, wyd. 8, Warszawa 2016.
 • Ostojski P., Piątek W., Egzekucja administracyjna świadczeń pieniężnych, Wrocław 2014.
 • Piątek W., Komentarz do art. 17b, w: Postępowanie egzekucyjne w administracji. Komentarz, pod red. R. Hausera, A. Skoczylasa, wyd. 8, Warszawa 2016.
 • Piątek W., Skoczylas A., Komentarz do art. 6, w: Postępowanie egzekucyjne w administracji. Komentarz, pod red. R. Hausera, A. Skoczylasa, wyd. 8, Warszawa 2016.
 • Piątek W., Skoczylas A., Komentarz do art. 19, w: Postępowanie egzekucyjne w administracji. Komentarz, pod red. R. Hausera, A. Skoczylasa, wyd. 8, Warszawa 2016.
 • Piątek W., Skoczylas A., Komentarz do art. 29, w: Postępowanie egzekucyjne w administracji. Komentarz, pod red. R. Hausera, A. Skoczylasa, wyd. 8, Warszawa 2016.
 • Starościak J., Prawne formy działania administracji, Warszawa 1957.
 • Wierzbowski M. (red.), Postępowanie administracyjne – ogólne, podatkowe, egzekucyjne i przed sądami administracyjnymi, Warszawa 2013.
 • Wyporska-Frankiewicz J., Zasady ogólne postępowania egzekucyjnego, w: Doradca podatkowy w egzekucji administracyjnej obowiązków pieniężnych, pod red. J.P. Tarny, Warszawa 2012.
Notes
PL
I. Artykuły
EN
I. Papers
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-81dedeef-a8ad-4990-9a9f-1a694c23787d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.