Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2012 | 7 | 2 | 125-135

Article title

Kontekstowe czytanie Biblii przez multikulturowego poliglotę - wymóg współczesności?

Content

Title variants

EN
Context reading of the Bible by an multicultural polyglot – the requirement of the present?

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
This article is about specific reception of the Bible taking into consideration present culture, ministerial guidelines as well as books and programs for high schools.

Year

Volume

7

Issue

2

Pages

125-135

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Łódzki

References

 • Ambroszko J., Parę uwag o podręcznikach języka polskiego dla szkól ponadgimnazjalnych, [w:] Literatura i jej okolice w dydaktyce języka polskiego, red. G. Wichary, Wrocław 2002.
 • Arendt H., Między czasem minionym a przyszłym, tłum. M. Godyń i W. Madej, Warszawa 1994.
 • Bauman Z., Etyka ponowoczesna, Warszawa 1996.
 • Biała A., Bobrowski I. i in., Język, literatura, kultura, Kielce 2002, Wyd. Pedagogiczne.
 • Bloch M., Pochwała historii, czyli o zawodzie historyka, tłum. W. Jedlicka, Warszawa 1960.
 • Chrząstowska B., Uczę się sam, Poznań 2003, Wyd. NAKOM.
 • Chrząstowska B., Wysłouch S., Poetyka stosowana, wyd. 3 zm., Warszawa 2000.
 • Drodzy Uczniowie! [w:] W. Bobiński, A. Janusz-Sitarz, B. Kołcz, Barwy epok. Kultura i literatura. Cz. 1. liceum ogólnokształcące, liceum profilowane, technikum, Warszawa 2002, WSiP.
 • Eco U., Problem dzieła otwartego, [w:] tenże, Sztuka, tłum. P. Salwa i M. Salwa, Kraków 2008.
 • Głowiński M., Szkolna historia literatury: wprowadzanie w tradycję, [w:] Olimpiada Literatury i Języka Polskiego. Założenia – Oceny – Postulaty, red. B. Chrząstowska i T. Kostkiewiczowa, Warszawa 1988.
 • Ingarden R., Człowiek i jego rzeczywistość [w:] tenże, Książeczka o człowieku, Kraków 2009.
 • Jędrychowska M., Kłakówna Z. A. i in., To lubię!, Kraków 2002, Wyd. Edukacyjne.
 • Kołcz B., Kowalikowa J. i in., Barwy epok, Warszawa 2002, WSiP.
 • Kristeva J., Słowo, dialog i powieść, tłum. W. Grajewski, [w:] Michaił Bachtin. Dialog – język – literatura, red. E. Czaplejewicz i E. Kasperski, Warszawa 1983.
 • Kwieciński Z., Dziesięciościan edukacji (składniki i aspekty – potrzeba całościowego ujęcia), [w:] Wprowadzenie do pedagogiki. Wybór tekstów, red. T. Jaworska, R. Leppert, Kraków 1998.
 • Le Goff J., Długie średniowiecze, Warszawa 2007.
 • Łobocki M., Wychowanie moralne, Kraków 2007.
 • Mühlpachr P., Społeczne przesłanki kształtowania się systemu wartości młodzieży, [w:] Edukacja ku wartościom, red. A. Szerląg, Kraków 2004.
 • Myrdzik B., Czy rozmowa jest metodą?, [w:] Podmiotowy wymiar szkolnej polonistyki, red. Z. Uryga, Kraków 1998.
 • Nikitorowicz J., Wielopłaszczyznowa i ustawicznie kreująca się tożsamość w społeczeństwie wielokulturowym a edukacja międzykulturowa, [w:] Kultury tradycyjne a kultura globalna. Konteksty edukacji międzykulturowej, t. 1, Białystok 2001.
 • Od autorów, [w:] J. Maćkiewicz, Z. Majchrowski, S. Rosiek, Między tekstami. Język polski. Podręcznik dla liceum i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony. Część 1
 • Od autorów, [w:] J. Maćkiewicz, Z. Majchrowski, S. Rosiek, Między tekstami. Język polski. Podręcznik dla liceum i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony. Część 1, Początki. Średniowiecze (echa współczesne), Gdańsk 2001, GWO.
 • Olbrycht K., Aksjologiczny sens upowszechniania kultury i edukacji kulturalnej, [w:] Upowszechnianie kultury – wyzwaniem dla edukacji kulturalnej, red. E. Konieczna i K. Olbrycht, J. Skutnik, Toruń 2008.
 • Olejnik K., Chemperek D. i in., Zrozumieć tekst – zrozumieć człowieka, Warszawa 2008, WSiP.
 • Pawłowski M., Porembska K. i in., Potęga słowa, Warszawa 2003, Nowa Era.
 • Początki. Średniowiecze (echa współczesne), GWO, Gdańsk, 2001.
 • Przedmowa, [w:] D. Chemperek, A. Kalbarczyk, Zrozumieć tekst – zrozumieć człowieka. Starożytność – średniowiecze. Podręcznik do języka polskiego dla liceum i technikum, kl. 1 cz. 1, Warszawa, WSiP.
 • Regiewicz A., Dialog ze światem, Kraków 2002, Wyd. Literackie („Szkoła pod Globusem”).
 • Rozważania dotyczące koncepcji kształtujących szkolną dydaktykę wartości prowadziła T. Świętosławska w szkicu Interdyscyplinarne aspekty dydaktyki wartości, [w:] Problemy wartości i wartościowania dzieła literackiego w szkole. Etyka-estetyka-język aksjologii, red. taż, Łódź 2007.
 • Sławiński J., Literatura w szkole: dziś i jutro, [w]: Teksty i teksty. Prace wybrane Janusza Sławińskiego, t. 3, pod red. W. Boleckiego, Kraków 2000.
 • Słownik teologiczny, red. A. Zuberbier, Katowice 1998.
 • Świętosławska T., Aksjologia literacka, [w:] Sensy i wartości. W kręgu literatury i dydaktyki, Łódź 2005.
 • Tischner J., Myślenie według wartości, Warszawa 1982.
 • Uryga Z., Godziny polskiego, Kraków 1996.
 • Wantuch W., Aspekty integracji w nauczaniu języka polskiego, Kraków 2005,
 • Wróblewski M., Antropologia literatury i edukacja polonistyczna, „Polonistyka” 2011, nr 3.
 • Zgółka T., Język jako filtr aksjologiczny, „Polonistyka” 1992, nr 3.
 • Żurakowski B., Literatura – Wartość – Dziecko, Kraków 1999.
 • www.reformaprogramowa.men.gov.pl

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-81e44d0d-7370-4b89-91b0-c48556410664
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.