PL EN


2014 | 8/2014 | 119-130
Article title

Taktyka i metody przesłuchania świadka w postępowaniu przygotowawczym

Content
Title variants
EN
Tactics and methods of questioning witnesses in preparatory proceedings
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Autor koncentruje swoją uwagę na czynności przesłuchania świadka w sprawie karnej. Obecnie składanie zeznań przez świadka jest traktowane jako jedna z najbardziej istotnych części postępowania przygotowawczego. Artykuł prezentuje wskazówki, w jakim kierunku powinno przebiegać prowadzenie przesłuchania. Artykuł jest oparty na publikacjach książkowych i dokumentach, pochodzących od wielu znamienitych policjantów, prokuratorów oraz kryminologów. Cele, które przyświecają przedmiotowej publikacji są następujące: podkreślenie praw i obowiązków przysługujących świadkowi w postępowaniu karnym; opis procedur podczas przesłuchania; zwrócenie uwagi na proces weryfikacji zeznań.
EN
The author focuses on the activity of witness interrogation during a criminal case. Currently, making statements by a witness is treated as one of the most important parts of the preparatory proceeding. The article presents the ways in which an interrogation should be carried out. The article is based on books and documents deriving from many eminent police officers, public prosecutors and criminologists. The aims of the paper are as follows: outlining the rights and obligations of a witness in a criminal proceeding; description of procedures during questioning; drawing attention do the process of verifying statements.
Year
Issue
Pages
119-130
Physical description
Dates
published
2014-12-15
Contributors
  • PEDAGOGIUM Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
References
  • [1] Cieślak M., Polska procedura karna. Podstawowe założenia teoretyczne, PWN, Warszawa 1984.
  • [2] Gruza E., Ocena wiarygodności zeznań świadka w procesie karnym. Problematyka kryminalistyczna, Zakamycze, Kraków 2003.
  • [3] Gruza E., Goc M., Moszczyński J., Kryminalistyka – czyli rzecz o metodach śledczych, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.
  • [4] Hanausek T., Kryminalistyka zarys wykładu, Wolters Kluwer, Warszawa 2009.
  • [5] Hołyst B., Psychologia kryminalistyczna, Lexix Nexis, Warszawa 2009.
  • [6] Górecki R., Świadek w postępowaniu przygotowawczym, PWN, Warszawa–Poznań 1987.
  • [7] Kudrelek J., Wojciechowska I., Postępowanie przygotowawcze. Wybrane zagadnienia, orzecznictwo, przykłady, Wydawnictwo WSPol., Szczytno 2009.
  • [8] Niezgoda Z., Kryminalistyczne aspekty przesłuchania świadka, „Prokuratura i Prawo” 2007, nr 2.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2081-3767
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-81f5c13c-ddf5-4ae0-8177-ccc170e4a52c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.