PL EN


2014 | 17 | 91-110
Article title

Geografia prześladowań chrześcijan w krajach islamskich

Authors
Content
Title variants
EN
Geography of the persecution of Christians in Islamic countries
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Chrześcijanie są prześladowani na całym świecie nie wyłączając Europy i nie tylko w krajach islamskich, ale i w Indiach, Chinach, Korei czy Kolumbii. Ograniczenie tematu do krajów islamskich podyktowane jest faktem, że w tych krajach jest ono najbardziej drastyczne i krwawe. Badaniami objęto początek XXI w. Po analizie źródeł można sobie wyrobić pogląd na temat skali i zakresu geograficznego tych prześladowań. Najczęściej mają miejsce tam, gdzie islam ma swoje korzenie lub strefy wpływów. Od 2011 r. obserwuje się nasilenie prześladowań w krajach Azji Południowo-Zachodniej i krajach afrykańskich: Afganistanie, na Malediwach, w Somalii i Arabii Saudyjskiej, w Republice Środkowoafrykańskiej, RPA, Syrii, Pakistanie, Egipcie, Iraku, Somalii. Podobne tendencje wzrostowe prześladowań następują w innych krajach afrykańskich jak w Czadzie i Sudanie. Do Iraku i Syrii napływają dżihadyści z krajów Azji Południowo-Wschodniej jak Indonezja, Malezja i Australia. Także wielu wyznawców islamu z państw europejskich jak Francja, Niemcy czy Wielka Brytania wyraża chęć przystąpienia do muzułmańskich ugrupowań zbrojnych. Zakres geograficzny prześladowań chrześcijan przez terroryzm islamski ciągle się poszerza a potęgi światowe zachowują prawie całkowite milczenie na temat tych aktów deptania praw człowieka. Czy ktoś na świecie zareaguje? Czy pozostaną tylko modlitwa i łzy? A może także dobrze zrobiłoby nagłośnianie problemu?
EN
Christians are persecuted around the world including Europe and not only in Islamic countries but also in India, China, Korea or Colombia. Restriction of the topic to the Islamic Nations is dictated by the fact that in these countries it is the most dramatic and bloody. The studies covered the beginning of the 21st century. After analyzing the sources, you can obtain a view of the scale and the geographical scope of these persecutions. Most harassment take place where islam has its roots or sphere of influence. From 2011 there is a worsening of the persecution in the countries of South-West Asia and African countries: Afghanistan, the Maldives, Somalia and Saudi Arabia, in the Central African Republic, South Africa, Syria, Pakistan, Egypt, Iraq, and Somalia. Similar upward trends of persecution take place in other African countries like Chad and Sudan. Iraq and Syria come jihadis from the countries of Southeast Asia as Indonesia, Malaysia and Australia. Also, many followers of Islam with European countries like France, Germany or United Kingdom wishes to accede to the Muslim armed groups. The geographical scope of the persecution of Christians by Islamic terrorism is constantly widening and powerful world States retain almost total silence about these acts of trampling on human rights. Does anyone in the world would react? Or remain only prayer and tears? And it may well have made the visibility of the issue?
Contributors
  • Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin, henrykmisztal@gmail.com
References
  • Bar W., Wolność religijna w Dār al-Islām. Zagadnienia prawa wyznaniowego, Lublin 2003.
  • Chrześcijanie, w: Encyklopedia katolicka, t. 3, Lublin 1979.
  • Gerber D., Pozostały mi tylko łzy i modlitwa, Wyd. św. Wojciecha 2011.
  • Marshall P., Gilbert L., Shea N., Prześladowani. Przemoc wobec chrześcijan, tłum. R. Zajączkowski, Poznań 2014.
  • Messori V., Islam a chrześcijaństwo. Konfrontacja czy dialog, wybór i opr. P. Słabek, Kraków 2001.
  • Nosowski J., Dżihad, w: Encyklopedia katolicka, t. 4, Lublin 1983.
  • Nossowski J., Sakowicz E., Islam, w: Encyklopedia katolicka, t. 7, Lublin 1997.
  • Piechowiak M., Wolność religijna – uwagi w kontekście Rezolucji Parlamentu Europejskiego z 20 stycznia 2011 r. w: Urzeczywistnianie wolności przekonań religijnych i praw z niej wynikających, red. S.L. Stadniczeńko, S. Rabiej, Opole 2012.
  • Tworuscha M. i U., Islam. Mały słownik, Warszawa 2005
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-81f7648d-c4af-479b-bbfb-62cbd3079711
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.