PL EN


2017 | 2(88) | 65-86
Article title

WPŁYW WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NA OBSZARACH WIEJSKICH W POLSCE

Title variants
EN
Influence of the Common Agricultural Policy on the entrepreneurship development on country areas in Poland
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
An evaluation of the WPR utilization of funds of their impact on development of the entrepreneurship was a purpose of the work in country areas in Poland – both in the pre-accession period, as well as in two next periods of the budget programming, i.e. 2004-2006 and 2007-2013. General visualising the WPR evolution was a context of the purpose this way formulated towards supporting, besides the development of agriculture, also a development of rural areas, in this entrepreneurship development. The thematic scope included analysis of SAPARD actions of the programme, SPO “Farming” and PROW 2007-2013 “supporting the entrepreneurship development directly in country areas according to individual fields of activity. The territorial scope included the entire country, with the division into provinces. A temporal scope of analysis is years 2002-2015 i.e. from the beginning of implementing pre-accession of SAPARD Program for finishing PROW implementing 2007-2013. Made analysis showed that WPR as a result of conducted reforms was supporting, apart from the development of agriculture, also a development of rural areas, including the entrepreneurship development. Analysis of the use of the foreign aid budget in WPR frames dedicated to country areas she showed that these instruments to a considerable degree had contributed to the entrepreneurship development on of country areas.
Year
Issue
Pages
65-86
Physical description
References
 • 1. Adamowicz M. (2015): Miejsce rodzinnych gospodarstw rolnych we Wspólnej polityce rolnej UE, [w:] Ekonomiczne i prawne mechanizmy wspierania i ochrony rolnictwa rodzinnego, red. M. Podstawka, Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA, Warszawa.
 • 2. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, SAPARD - wybrane efekty realizacji pomocy przedakcesyjnej w Polsce, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Warszawa 2006.
 • 3. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, ARiMR – trzy lata po akcesji, Praca zbiorowa, Warszawa 2007.
 • 4. Bocheński M., Zięba J. (2010): Prawo i polityka rolna Unii Europejskiej, red. A. Jurcewicz, Instytut Wydawniczy EuroPrawo, Warszawa.
 • 5. Bułkowska M., Chmurzyńska K.(2007): Wyniki realizacji PROW i SPO „Rolnictwo” w latach 2004-2006, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB, Nr 65, Warszawa.
 • 6. Chlebicka A. (2012): Rozwój obszarów wiejskich w propozycji reformy Wspólnej Polityki Rolnej po 2013 r., [w:] Rozwój polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich w aspekcie Wspólnej Polityki Rolnej, Praca zbiorowa, Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA, Warszawa.
 • 7. Chmielewska-Gill W. (2012): Pięćdziesiąt lat WPR – zarys ewolucji, [w:] Rozwój polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich w aspekcie Wspólnej Polityki Rolnej, Praca zbiorowa, Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA, Warszawa.
 • 8. Ciepielewska M., Wspólna polityka rolna Unii Europejskiej i jej ewolucja („Agenda” 2000), [w:] Polityka rolna i strukturalna Unii Europejskiej a procesy dostosowawcze w rolnictwie polskim, Praca zbiorowa, Ekspert-SITR Spółka z o.o., Koszalin 2000.
 • 9. Czyżewski A., Matuszczak A., Wieliczko B. (2011): Ocena projekcji budżetowych UE dotyczących kolejnego okresu programowania w kontekście Wspólnej Polityki Rolnej, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB, Nr 11, Warszawa.
 • 10. Duczkowska-Małysz K., Szymecka A., Wieliczko B., A., Ocena efektywności instrumentów rozwoju obszarów wiejskich w kontekście wyzwań wynikających z negocjacji w ramach WTO oraz przeglądu Wspólnej Polityki Rolnej (HEALTH CHECK), [w:] Reforma Wspólnej Polityki Rolnej w kontekście potrzeb i interesów polskiego rolnictwa, Praca zbiorowa, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa.
 • 11. Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA, 2007: WPR. Nowoczesna polityka rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich, Praca zbiorowa, Warszawa 2008.
 • 12. Gradziuk K. (2007): Realizacja programu SAPARD w Polsce – zróżnicowanie regionalne, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB, Nr 85, Warszawa.
 • 13. Jurcewicz A., Kozłowska B., Tomkiewicz E. (2007): Wspólna Polityka rolna. Zagadnienia prawne, Wydawnictwo Prawnicze Lexis Nexis, Warszawa.
 • 14. Kamińska W. (2006): Aktywność gospodarcza osób fizycznych na obszarach wiejskich w Polsce, [w:] Obszary wiejskie. Wielofunkcyjność, migracje, nowe wizje rozwoju, red. W. Kamińska, K. Heffner, Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk, 133, Warszawa, s. 103-127.
 • 15. Kłodziński M. (1996): Strategia wielofunkcyjnego rozwoju gmin w Polsce, Wydawnictwo Zagadnienia Doradztwa Rolniczego, nr 2/96, Centrum Doradztwa i Edukacji w Rolnictwie, Poznań.
 • 16. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Zbiorcze sprawozdanie bieżące tygodniowe z realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 narastająco od uruchomienia Programu na dzień 31 grudnia 2015 r., Warszawa 2015.
 • 17. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Warszawa 2016.
 • 18. Piskorz W., Unia Europejska i jej polityka rolna. Problemy integracji polskiego rolnictwa, Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA, Warszawa 1995.
 • 19. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw Polsce w latach 2013-2014, red. A. Tarnawa, P. Zadura-Lichota, Warszawa 2015.
 • 20. PSDB i WYG International, Analiza wyników realizacji poszczególnych działań Programu SAPARD w świetle celów Programu oraz wpływ zmian społeczno-ekonomicznych na realizację Programu w latach 2002-2006, Warszawa 2007.
 • 21. Rowiński J. (2005): SAPARD – programowanie i realizacja, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB, Nr 14, Warszawa.
 • 22. Rowiński J., red. (2006): SAPARD – wyniki badań regionalnych, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB, Nr 49, Warszawa.
 • 23. Sikora J. (2012): Agroturystyka. Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 • 24. Sroka W., Wojewodzic T. (2012): Divestments in Polish agriculture - selected aspects. Ökosystemdinstleistungen und Landwirtschaft. 22. Jahrestagung der Österreichischen Gesellschaft fur Agrarökonomie. Unversität für Bodenkultur, Wien.
 • 25. Stodoła Ł. (2009): Przestrzenne zróżnicowanie absorbcji funduszy strukturalnych przeznaczonych na rozwój pozarolniczej działalności na obszarach wiejskich, Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, seria Problemy rolnictwa światowego, t. 7(XXII), Warszawa.
 • 26. Wiatrak T., Wieteska E. (2013): Rola ARiMR w modernizacji polskiego rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Warszawa.
 • 27. Wilkin J. (2015): Rola przedsiębiorczości w rozwoju obszarów wiejskich, [w] Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich. Szanse, wyzwania, koncepcja rozwoju – Potencjał Obszarów Wiejskich Szansą Rozwoju, Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – Forum Debaty Publicznej, Warszawa.
 • SPIS AKTÓW PRAWNYCH
 • 1. Uchwała nr 11 Krajowego Komitetu Sterującego do Spraw Programu SAPARD z dnia 18.06.2002 r. w sprawie podziału środków publicznych pomiędzy województwa w Działaniu 4 Programu SAPARD w ramach rocznej Umowy Finansowej na 2001 rok.
 • 2. Uchwała Nr 45 Komitetu Monitorującego Sektorowy Program Operacyjny „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich” z dnia 5 lipca 2010 r.
 • 3. Ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (t. j. Dz. U. z 2008 r. Nr 50, poz. 291, z późn. zm.).
 • 4. Zaleceniem Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (notyfikowane jako dokument nr C92003) 2003/361/WE.
 • 5. Załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 września 2004 r. w sprawie przyjęcia Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego orz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” (poz. 2032).
 • 6. Wersje skonsolidowane Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu Ustanawiającego Wspólnotę Europejską, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C321 E/1 z 29.12.2006.
 • STRONY INTERNETOWE
 • 1. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, http://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/wspolna-polityka-rolna/czym-jest-wspolna-polityka-rolna.html (dostęp: 08.08.2016 r.).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-820f7517-950e-405e-813a-4b5658528e1b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.