PL EN


2014 | 2 | 65-77
Article title

Ekonomia społeczna w kontekście wyzwań rynku pracy

Content
Title variants
EN
The social economy in the context of challenges posed by the labour market
Languages of publication
Abstracts
EN
The article presents the current situation on the labour market in Poland, showing the way it is impacted by the social economy.
Year
Issue
2
Pages
65-77
Physical description
Contributors
References
 • Aktywność ekonomiczna ludności Polski, Warszawa 2014 r., www.stat.gov.pl [dostęp: 20. 12. 2014 r].
 • Boni M., Ekonomia społeczna – nowe szanse? Gdańska Konferencja Ekonomii Społecznej, SKES, Gdańsk 2008, http://www.ekonomiaspoleczna.pl/files/ekonomiaspoleczna.pl/public/gk/panele/ GKES_plenarna_MBoni_ekonomia_spoleczna_nowe_szanse.pdf [dostęp: 01.06.2013].
 • Budzyńska A., Duszczyk M, Gancarz M., Gieroczyńska E., Jatczak M., Wójcik K., Strategia Lizbońska. Droga do sukcesu zjednoczonej Europy, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa 2002.
 • Frączak P., Ekonomia społeczna – szerokie spojrzenie, „Ekonomia Społeczna” 2007, nr 1.
 • Gosk I, Huszcza M., Klaus M., Likhtarowich K., Ekonomia społeczna jako aktor na rynku pracy, Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Warszawa 2006.
 • Głowacki J., Jelonek M., Badanie społecznej wartości dodanej podmiotow ekonomii społecznej w Polsce za pomocą narzędzia Esometr. Raport z badania, Wydawnictwo MSAP Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2013.
 • Hauser J., Ekonomia społeczna i rozwój, [w:] Ekonomia społeczna w Polsce: osiągnięcia, bariery rozwoju i potencjał w świetle wyników badań, red. A. Giza-Oleszczuk, Hauser J., Fundusz Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Warszawa 2008.
 • Hauser J., Laurisz N., Mazur S., Przedsiębiorstwo społeczne – konceptualizacja, [w:] Zarządzanie podmiotami ekonomii społecznej, red. Hauser J., Wydawnictwo MSAP Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2008.
 • Herbst K., Perspektywy ekonomii społecznej, „Ekonomia Społeczna” 2013, nr 1.
 • Kotowska I.E., Matysiak A., Rynek pracy, [w:] Statystyka społeczna, red. Panek T., Polskie Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 2007.
 • Krajowy Rozwoju Ekonomii Społecznej (projekt). http://ekonomiaspoleczna.pl/wiadomosc.778898.html [dostęp: 11.07.2014].
 • Polska 2012. Raport o stanie gospodarki, http://www.mg.gov.pl/files/upload/8436/PL_ MG_DSA_MWP_Polska_2012_Raport_o_stanie_gospodarki_w_ost.pdf [dostęp: 01.06.2013].
 • Polska 2030. Wyzwania rozwojowe, http://zds.kprm.gov.pl/raport-polska-2030-wyzwania- rozwojowe, [dostęp: 01.06.2013].
 • Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007– 2013, http://www.efs.gov.pl/Dokumenty/Lists/Dokumenty%20programowe/ Attachments/87/POKL_zatwierdzony_7092007.pdf [dostęp: 01.06. 2013].
 • Sałustowicz P., Koncepcje i funkcje ekonomii społecznej, [w:] Ekonomia społeczna a bezradność społeczna – perspektywy i bariery, red. P. Sałustowicz, H. Guzowska, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Warszawa 2006.
 • Wygnański J., Kompetencje przedsiębiorstw społecznych jako aktorów na rynku pracy – Biuletyn FISE, Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Warszawa 2008.
 • Wygnański J., O ekonomii społecznej – podstawowe pojęcia, instytucje i kompetencje, Wyd. Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość, Szczecin 2009.
 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. 2004 nr 99 poz. 1001)
 • Życie codzienne organizacji pozarządowych w Polsce, http://www.ngo.pl/CodzienneZycieNGO [dostęp:01.06.2013].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-8211cdae-90d1-474e-9a1d-63e56956ca1b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.