PL EN


2017 | 4 (369) Tom II | 206-219
Article title

Uczestnictwo w turystyce i rekreacji ruchowej osób starszych – mieszkańców Rzeszowa

Content
Title variants
EN
Participation in Tourism and Physical Recreation of Elderly People Rzeszów Inhabitants
RU
Участие в туризме и двигательной рекреации пожилых людей-жителей Жешува
Languages of publication
PL EN RU
Abstracts
PL
Cel artykułu: ukazanie uczestnictwa osób starszych w turystyce i rekreacji ruchowej oraz motywacje mające wpływ na ich zachowania w wolnym czasie. W tym celu przebadano seniorów w Uniwersytecie Trzeciego Wieku oraz w Klubie Seniora. Rodzaj wykorzystanej metodologii badawczej: metodologia badawcza opierała się na zastosowaniu metody sondażu diagnostycznego przy wykorzystaniu narzędzia badawczego, jakim jest kwestionariusz ankiety. Główne wyniki badań/analiz: wyniki badań dotyczą uczestnictwa osób starszych w turystyce i rekreacji, na przykładzie seniorów, mieszkańców Rzeszowa. Z przeprowadzonych badań wynika, że emerytów do uprawiania rekreacji ruchowej najczęściej motywuje chęć odpoczynku w kontakcie z przyrodą oraz poprawa zdrowia. Przez ruch odczuwają oni radość, odprężenie i spokój, a także, co bardzo istotne, zależy im na efektywnym spędzaniu wolnego czasu i regeneracji sił psychofizycznych. Implikacje praktyczne: analizując wyniki badań można wywnioskować, jakie formy aktywności ruchowej i wyjazdów turystycznych preferują seniorzy z Rzeszowa. Dzięki temu władze miasta mają możliwość dopasowania infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej do potrzeb i możliwości osób starszych, aktywnie spędzających swój czas wolny, którego mają dostatecznie dużo. Implikacje społeczne: dzięki uczestnictwu w turystyce i rekreacji ruchowej seniorzy mogą aktywnie spędzać czas wolny. Uprawianie turystyki i rekreacji przyczynia się również do uczestnictwa seniorów w życiu społeczeństwa, a przez to pozytywnie wpływa na ich samopoczucie psychofizyczne, a co się z tym wiąże – przyczynia się do wzrostu jakości ich życia. Kategoria artykułu: badawczy
EN
Aim of the article: to show participation of elderly people in tourism and physical recreation as well as the motivations affecting their behaviour at one’s leisure. For this purpose, elderly people at the Third Age University and in the Senior’s Club were surveyed. Type of the research methodology used: the research methodology was based on the application of the method of diagnostic survey with the use of a questionnaire as the research tool. Main findings of research/analyses: the research findings concern the participation of the elderly in tourism and recreation, on the example of senior residents of the city of Rzeszów. The carried out surveys show that pensioners are most often motivated to exercise physical recreation by the desire to rest in the contact with nature and to improve one’s health. Through movement they feel joy, relax and peace of mind as well as, what is very important, they matter an effective spending their free time and regeneration of their psychophysical strengths. Practical implications: analysing the research findings one may conclude which forms of physical activity and tourist trips are preferred by seniors from Rzeszów. Owing to that, the urban authorities have an opportunity to match the tourism and recreational infrastructure to the needs and abilities of elderly people spending their free time which they have sufficiently much. Social implications: owing to their participation in tourism and physical recreation, seniors may spend their free time actively. Exercising tourism and recreation also contributes to the seniors’ participation in the society’s life what positively affects their psychophysical frame of mind and, what is related thereto, contributes to an increase in the quality of their life.
RU
Цель статьи: указать участие пожилых людей в туризме и двигательной рекреации, а также мотивировки, влияющие на их поведение на досуге. Для этого обследовали пожилых людей в Университете третьего возраста и в Клубе для пожилых людей. Вид использованной исследовательской методологии: исследовательская методология основывалась на применении метода диагностического зондажа с использованием исследовательского инструмента, каким является вопросник анкеты. Основные результаты изучения/анализов: результаты изучения касаются участия пожилых людей в туризме и рекреации на примере лиц пожилого возраста, жителей Жешува. Из проведенного изучения вытекает, что пенсионеров к занятиям двигательной рекреацией чаще всего мотивирует желание отдохнуть наедине с природой и улучшить состояние здоровья. Благодаря движению они чувствуют радость, облегчение и покой, а также, что весьма важно, заботятся об эффективном проведении досуга и восстановлении психофизических сил. Практические импликации: анализируя результаты изучения, можно прийти к выводу, какие формы двигательной активности и турпоездок предпочитают пожилые люди из Жешува. Благодаря этому городские власти могут приспособить туристскую и рекреационную инфраструктуру к потребностям и возможностям пожилых лиц, активно проводящих свой досуг, которого у них достаточно большой объем. Социальные импликации: благодаря участию в туризме и двигательной рекреации пожилые лица могут активно заниматься на досуге. Занятие туризмом и рекреацией способствует тоже участию пожилых людей в жизни общества и, благодаря этому, оно положительно влияет на их психофизическое самочувствие и, что связано с этим, способствует повышению качества их жизни.
Year
Pages
206-219
Physical description
Contributors
author
author
 • Uniwersytet Rzeszowski
author
References
 • Gębka D., Kędziora-Kornatowska K. (2012), Korzyści z treningu zdrowotnego u osób w starszym wieku, „Problemy Higieny Epidemiologii”, nr 93(2).
 • Kozdroń E. (2004), Program rekreacji ruchowej osób starszych: skrypt dla studentów wychowania fizycznego i instruktorów rekreacji, Akademia Wychowania Fizycznego im. Józefa Piłsudskiego, Warszawa.
 • Kozdroń E. (2006), Rekreacja ruchowa osób „trzeciego wieku”, (w:) Dąbrowski A. (red.), Zarys teorii rekreacji ruchowej, AWF, Warszawa.
 • Kwilecka M, Brożek Z. (2007), Bezpośrednie funkcje rekreacji, ALMAMER Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa.
 • Muchnicka-Djakow I. (1984), Czas wolny w klubie seniora, Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, Warszawa.
 • Nowicka A, Błażewicz K. (2006), Preferowane formy wykorzystywania czasu wolnego przez uczestników Klubu Seniora w Nowym Tomyślu, (w:) Nowicka A. (red.), Wybrane problemy osób starszych, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.
 • Pięta J. (2008), Pedagogika czasu wolnego, ALMAMER Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa.
 • Rzepko M. (2016) , Ocena jakości życia osób starszych w aspekcie stabilności posturalnej, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów.
 • Świderska M. (2015), Obawy związane ze starością, „Pedagogika Rodziny”, nr 5/3.
 • Toczek-Werner S. (2007), Podstawy rekreacji i turystyki, Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Trafiałek E. (1988), Życie na emeryturze w warunkach polskich przemian systemowych, WSP, Kielce.
 • Trzebiatowski J. (2011), Jakość życia w perspektywie nauk społecznych i medycznych – systematyzacja ujęć definicyjnych, „Hygeia Public Health”, nr 46(1).
 • Żegleń P., Rzepko M., Żyguła M. (2016), Bariery w uprawianiu aktywności turystycznej osób pełno- i niepełnosprawnych, (w:) Żegleń P., Grzywacz R., (red.), Społeczne i ekonomiczne aspekty niepełnosprawności, Wydawnictwo Oświatowe FOSZE, Rzeszów.
 • http://www.24senior.pl [dostęp: 10.10.2016].
 • http://www.univ.rzeszow.pl [dostęp: 10.10.2016].
 • http://www.muszelka.rzeszow.pl [dostęp: 10.10.2016].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-82227681-9fd7-4d18-bd37-2ff1cd1fd783
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.