PL EN


2020 | 31 | 35-57
Article title

O duchu narodów- biblijne wskazówki dotyczące budowy siły narodowej

Content
Title variants
EN
On the spirit of nations – biblical guidelines how to create national power
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Największy bestseller świata, Biblia, zwana także Księgą Życia, chociaż powstała w starożytności, zawiera odpowiedzi na wiele pytań nurtujących współczesne społeczeństwa. Jako podstawa wielu wyznań, w całości bądź częściowo, z dodanymi apokryfami lub bez nich, stanowi wciąż niewyczerpane źródło poznania. Można w niej także znaleźć treści istotne z geopolitycznego punktu widzenia. Celem artykułu jest dostarczenie, w oparciu o wersety biblijne, odpowiedzi na pytania związane z istnieniem narodów i budową siły narodowej. Szczególną uwagę zwrócono na powtarzający się w Biblii motyw ducha narodu, co odpowiada współczesnemu wyrażeniu tożsamości narodowej, a także na problemy kierowania, lub zarządzania narodami. W pierwszych dwóch częściach zawarto biblijne przestrogi i wskazówki dotyczące budowy siły narodowej, a trzecia poświęcona jest duchowi narodowemu. Artykuł odkrywa szereg tajemnic, które dla osób nie studiujących Pisma Świętego pozostają niedostępne.
EN
The world's largest bestseller, the Bible, also called the Book of Life, although it was created in ancient times, contains answers to many questions bothering modern societies. As one of the foundations of many denominations, in whole or in part, with or without added apocrypha, it is still an inexhaustible source of useful knowledge. It also contains content that is geopolitically relevant. The purpose of the article is to provide, based on Bible verses, answers to questions related to the existence of nations and the building of national power. Particular attention was paid to the recurring theme of the nation's spirit in the Bible, which corresponds to the modern expression of national identity, as well as to the problems of managing nations. The first two parts contain biblical cautions and guidelines for building national power, and the third is devoted to the national spirit. The article reveals a number of secrets that remain inaccessible to people who do not study the Bible.
Year
Volume
31
Pages
35-57
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków
References
 • Biblia Hebraica Stuttgartensia , 1967, Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart: https://www.academic-bible.com/en/online-bibles/biblia-hebraicastuttgartensia-bhs/read-the-bible-text/
 • Biblia to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza, 2016, Ewangeliczny Instytut Biblijny, Poznań.
 • Biblia Tysiąclecia, Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu , 2003, wyd. V. Pallotinum, Poznań.
 • Dutka, J., 2016, Geopolityczna wieża Babel, Przegląd Geopolityczny, 17, s. 9-25.
 • Jachym, J., 2000, Życie społeczne w Biblii. Łódzkie Studia Teologiczne, 9(1), 199- 206.
 • Jelonek, T., 1988, Biblijne pojęcie wolności. Ruch Biblijny i Liturgiczny, 41(4).
 • Jelonek, T., 2007, Wprowadzenie do lektury Biblii. WAM, Kraków.
 • Kaźmierczak, M., 2012, Kontekstowe czytanie Biblii przez multikulturowego poliglotę - wymóg współczesności?. Język–Szkoła–Religia, 7(2), 125-135.
 • Krawczyk, R., 2012, Prawa człowieka w Biblii. Historia i Świat, (1), 149-162.
 • Lubiński, D., 2018, Świeckość państwa w nauczaniu Josepha Ratzingera-Benedykta XVI. Łódzkie Studia Teologiczne, 27(1), 99-114.
 • Majewski, M., 2013, Jak przekłady zmieniają sens Biblii... O teorii i praktyce tłumaczenia Biblii. Uniw. Papieski Jana Pawła II, Kraków. Pobrano: https://upjp2.academia.edu/MarcinMajewski
 • Novum Testamentum Grecae, 2012, Nestle, E., Aland, K. (red.). Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart. Nyk, P., 2017, Obraz człowieka w Biblii. Elementy antropologii biblijnej. Itinera Spiritualia. Commentarii Periodici Instituti Carmelitani Spiritualitatis Cracoviae, 10(1), 145-162.
 • Odasso, G., 2007, Biblia i religie: biblijne perspektywy teologii religii. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Studia Religiologica, 40.
 • Olczyk, A., 2016, Zagrożenie infiltracją ze strony sekt w kontekście patologizacji życia rodzinnego. Studia Gdańskie, (39), 175-183.
 • Pietkiewicz, R., 2010, Obraz Boga w deuterokanonicznej historiografii Starego Testamentu. Świdnickie Studia Teologiczne, 7.
 • Sielezin, J.R., 2012, Destrukcyjna rola sekt i związków wyznaniowych w XX i XXI wieku–problem cywilizacyjny i polityczny. Wrocławskie Studia Politologiczne, 13, 186-201.
 • Sikora, A., 2015, Pomiędzy wiarą a polityką. Perspektywa wprowadzenia demokracji w państwach islamskich, Przegląd Geopolityczny, 13, s. 137-150.
 • Uwspółcześniona Biblia Gdańska, 2016, Fundacja Wrota Nadziei, Toruń.
 • Wardęga, J., 2018, Możliwy wpływ doktryny na Biblię na przykładzie Eucharystii. Translatorica & Translata, 1, 71-80.
 • Wawrzonkiewicz-Słomska, A., & Cabak, P., 2016, Sekty jako zagrożenie dla człowieka. Problemy Współczesnej Pedagogiki, 2(1), 79-89.
 • Wilczyński, W. J., 2016, Znaczenie geopolityki, Przegląd Geopolityczny, 16, s. 9-14.
 • Wilczyński, W. J., 2018, The idea of progress and contemporary culture war: the case of geography, European Journal of Geopolitics, 6, pp. 37-65.
 • Wojciechowski, M., 2008, Biblia o państwie. Wydawnictwo WAM.
 • Wojciechowski, M., 2012, Biblijne oceny instytucji państwa. Forum Politologiczne (No. 14-Politologia w chrześcijańskiej myśli społeczno-politycznej, pp. 17-37).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-822ad12f-91c1-4651-9d36-9901d90fa48a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.