PL EN


2018 | 4(976) | 39-58
Article title

Turystyka miejska mieszkańców wsi (na przykładzie turystów odwiedzających Kraków)

Title variants
EN
Rural Citizen, Urban Tourist – the Example of Tourists from Rural Areas Visiting Kraków
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
O wsi i turystyce mówi się zwykle w kontekście turystycznego wykorzystania obszarów wiejskich lub ich aktywizacji poprzez turystykę. Bardzo rzadko prowadzone są analizy dotyczące aktywności turystycznej mieszkańców wsi. Celem artykułu jest określenie, czym jako uczestnicy turystyki miejskiej mieszkańcy wsi różnią się od mieszkańców miast. Wykorzystując informacje uzyskane podczas badań ruchu turystycznego w Krakowie, określono statystycznie istotne różnice w zachowaniach tych dwóch grup turystów odwiedzających miasto w 2017 r. Analizy empiryczne zostały poprzedzone studiami polskiej i zagranicznej literatury przedmiotu z zakresu zagadnień dotyczących aktywności turystycznej i jej determinant, turystyki miejskiej oraz funkcjonowania współczesnej wsi. Uzyskane wyniki pozwoliły dowieść, że turyści będący mieszkańcami wsi częściej niż turyści mieszkający w miastach decydują się na krótki pobyt w mieście oraz korzystają z usług biur podróży.
EN
The combination of the terms „countryside” and „tourism” is usually associated with the use of rural areas or activating them for the purpose of tourism. However, the tourist activity of rural dwellers is rarely analysed. The purpose of this article is to try to answer the following question: How do tourists coming from rural areas to cities differ from visitors who come from urban areas? With the use of information obtained from the study of tourist traffic in Kraków, Poland, statistically significant differences in the behaviour of these two groups visiting the city in 2017 were determined. The empirical analyses are preceded by a review of Polish and foreign literature on tourist activity and its determinants, on urban tourism and on the functioning of the modern countryside. The results show that rural dwellers, more frequently than their urban counterparts, take shorts visits to cities and use the services of tour operators.
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Zarządzania, Katedra Turystyki, ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków, Poland, sewerynr@uek.krakow.pl
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Zarządzania, Katedra Turystyki, ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków, Poland, niemczya@uek.krakow.pl
References
 • Aczel A.D. (2006), Statystyka w zarządzaniu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Aranburu I., Plaza B., Esteban M. (2016), Sustainable Cultural Tourism in Urban Destinations: Does Space Matter?, „Sustainability” vol. 8, nr 8, https://doi.org/10.3390/su8080699.
 • Ashworth G., Page S.J. (2011), Urban Tourism Research: Recent Progress and Current Paradoxes, „Tourism Management”, vol. 32, nr 1, https://doi.org/10.1016/j.tourman. 2010.02.002.
 • Balińska A. (2014), Aktywność turystyczna mieszkańców wsi w kontekście przemian społeczno-gospodarczych – rzeczywisty i potencjalny popyt turystyczny mieszkańców wsi, „Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich”, t. 101, z. 2.
 • Bański J. (2008), Współczesny rozwój obszarów wiejskich – wybrane procesy społeczne i ekonomiczne, „Woda – Środowisko – Obszary Wiejskie”, t. 8, z. 1(22).
 • Bański J. (2014), Perspektywy rozwoju polskiej wsi – wybrane zagadnienia, „Wieś i Rolnictwo”, nr 4(165).
 • Borkowski K., Grabiński T., Seweryn R., Mazanek L., Grabińska E. (2018), Ruch turystyczny w Krakowie w 2017 roku, Małopolska Organizacja Turystyczna, Kraków.
 • Borodako K., Berbeka J., Rudnicki M. (2015), Zarządzanie innowacjami w przemyśle spotkań, C.H. Beck, Warszawa.
 • Budżety gospodarstw domowych w 2016 roku (2017), GUS, Warszawa.
 • Francuz P., Mackiewicz R. (2007), Liczby nie wiedzą, skąd pochodzą. Przewodnik po metodologii i statystyce nie tylko dla psychologów, Wydawnictwo KUL, Lublin.
 • Gaworecki W.W. (2008), Turystyka sportowa – uwarunkowania i funkcje (w:) Turystyka i sport dla wszystkich w promocji zdrowego stylu życia, red. W.W. Gaworecki, Z. Mroczyński, Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku, Gdańsk.
 • Inglot-Brzęk E. (2011), Brak dostępu do internetu jako wskaźnik wykluczenia społecznego, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy”, nr 19.
 • Kapusta F. (2011), Polska wieś – quo vadis?, „Wieś Jutra”, nr 11–12.
 • Karbowiak K. (2006), Uczestnictwo Polaków – mieszkańców miast i wsi – w wyjazdach turystycznych – podobieństwa i różnice, „Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G: Ekonomika Rolnictwa”, t. 93, z. 1.
 • Law Ch.M. (1993), Urban Tourism: Attracting Visitors to Large Cities, Mansell Publishing, London–New York.
 • Law Ch.M. (2002), Urban Tourism: The Visitor Economy and the Growth of Large Cities, Continuum, London.
 • Łopaciński K. (1988), Poziom aktywności turystycznej studentów (w:) Społeczno-pedagogiczne problemy turystyki, red. J.A. Malinowski, Instytut Turystyki, Warszawa.
 • Middleton V.T.C. (1996), Marketing w turystyce, Polska Agencja Promocji Turystyki, Warszawa.
 • Niemczyk A. (2008), Changes to Consumer Behaviour in the Environment of the Global Tourist Market (w:) Problems Marketing Management in Globalization, red. J. Ďaďo, J. Petrovičová, Faculty of Economics Matej Bel University, Banská Bystrica.
 • Niemczyk A. (2010), Turystyka miejska w Polsce w warunkach globalizacji rynku turystycznego (w:) Konkurencyjność miast i regionów na globalnym rynku turystycznym, red. J. Sala, PWE, Warszawa.
 • Niemczyk A. (2012), Zróżnicowanie zachowań konsumentów na rynku turystyki kulturowej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Seria specjalna: Monografie, nr 214, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 • Niemczyk A. (2015a), Czynniki geograficzne jako determinanta wyboru miejsca docelowego podróży w procesie zaspokajania potrzeb turystycznych, „Marketing i Rynek”, nr 8.
 • Niemczyk A. (2015b), Turystyka zakupowa – istota i uwarunkowania jej rozwoju, „Handel Wewnętrzny”, nr 3(356).
 • Nowakowska A. (2006), Turystyka a proces globalizacji (w:) Turystyka w ujęciu podmiotowym i przestrzennym. Człowiek – przestrzeń – przedsiębiorstwo, red. G. Gołembski, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 • Piekut M. (2017), Społeczno-demograficzne determinanty wyposażenia gospodarstw domowych w dobra trwałe na wsi, „Zagadnienia Ekonomiki Rolnej”, nr 4(353), https://doi.org/10.30858/zer/84960.
 • Przecławski K. (2004), Człowiek a turystyka. Zarys socjologii turystyki, Albis, Kraków.
 • Richards G. (2001), The Development of Cultural Tourism in Europe (w:) Cultural Attraction and European Tourism, red. G. Richards, Cabi, Cambridge.
 • Skwara A. (2007), Tendencje zmian na obszarach wiejskich w Polsce, „Actia Scientiarum Polonorum. Oeconomia”, vol. 6, nr 4.
 • Technologie informacyjne i komunikacyjne na rynku turystycznym (2017), red. J. Berbeka, K. Borodako, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 • Wilkońska A. (2009), Galerie handlowe jako produkt turystyczny (na przykładzie Krakowa i Łodzi), „Handel Wewnętrzny”, numer specjalny, listopad.
 • Włodarczyk B. (1999), Przemiany form aktywności turystycznej. Przykład krawędzi Wyżyny Łódzkiej, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź.
 • Współczesne formy turystyki kulturowej (2009), red. K. Buczkowska, A.M. von Rohrscheidt, Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu, Poznań.
 • Zachowania konsumentów. Globalizacja, nowe technologie, aktualne trendy, otoczenie społeczno-kulturowe (2017), red. M. Bartosik-Purgat, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Zdebski J., Winiarski R. (1990), Psychologia turystyki w Polsce. Stan obecny i perspektywy rozwoju, „Folia Turistica”, nr 1.
 • Zeliaś A., Pawełek B., Wanat S. (2002), Metody statystyczne. Zadania i sprawdziany, PWE, Warszawa.
 • Ziarkowski D. (2016), Determinanty zachowań turystów na rynku (w:) Zmiany zachowań turystycznych Polaków i ich uwarunkowań w latach 2006–2015, red. J. Berbeka, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-82326db0-42b6-4032-84da-cf1d74210afb
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.