PL EN


Journal
2019 | 99 | 3 | 32-43
Article title

Jeszcze o roli przyrostka -k- w adaptacji zapożyczeń w polszczyźnie

Title variants
EN
More about the function of the suffix -k- in loanword adaptation in Polish
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł stawia pytanie o funkcję sufiksu -k- w adaptacji rzeczowników obcego pochodzenia w polszczyźnie. W literaturze przeważa pogląd, że jest to funkcja czysto strukturalna. Analiza stosunkowo obszernego materiału, wybranego z czterech słowników zapożyczeń, pokazuje jednak, że sufiks -k- pełni zwykle też funkcję quasi-deminutywną, ponieważ tworzy nazwy przedmiotów małych rozmiarów lub nazwy przedmiotów wprawdzie dużych, ale małych w granicach danej kategorii. W artykule zwrócono uwagę na trudności w odróżnieniu quasi-deminutywów adaptowanych cząstką -k- od autentycznych zdrobnień, tworzonych za pomocą równokształtnego sufiksu w języku polskim, jak również na to, że w jednych i w drugich sufiks -k- często powiela funkcję sufiksu deminutywnego obecnego w wyrazie źródłowym.
EN
This article raises the question of the function of the suffix -k- in the adaptation of foreign nouns in Polish. The prevailing view in the literature is that -k- plays a purely structural role. However, the analysis of relatively extensive material chosen from four dictionaries of loanwords shows that in most cases the suffix has also a quasi-diminutive function because it creates names of small-sized objects or names of objects that are large but small within a given category. The article draws attention to the difficulties in distinguishing quasi-diminutives adapted with the particle -k- from real diminutives, created with the equiform suffix in Polish, and also to the fact that in both kinds of words the suffix -k- often duplicates the function of a diminutive suffix present in the source word.
Journal
Year
Volume
99
Issue
3
Pages
32-43
Physical description
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-824cac17-906f-43ba-8d20-f9ca4d46f45e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.