PL EN


2013 | 3(53) | 89-100
Article title

Wpływ organów parków narodowych na zarządzanie przestrzenią na szczeblu lokalnym

Authors
Content
Title variants
EN
The influence of national parks on the local spatial development
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Na zarządzanie przestrzenią w skali lokalnej wpływ wywierają różne organy, w tym organy ochrony środowiska. Celem artykułu jest określenie zakresu, w jakim parki narodowe (w których imieniu działali ich dyrektorzy) wpływały na zarządzanie przestrzenią gmin w Polsce w latach 2008–2011 w oparciu o dokonywane przez nich uzgodnienia. Ponadto podjęto próbę zweryfikowania, jakie w tym okresie występowały konflikty przestrzenne pomiędzy przeznaczeniem związanym z utrzymaniem i rozwojem parków narodowych oraz innymi, występującymi na szczeblu lokalnym przeznaczeniami. W artykule analizie poddano dane uzyskane z trzynastu polskich parków narodowych.
EN
Local spatial development is affected by various authorities, including environmental authorities. The purpose of this article is to identify the extent to which national parks (on behalf of which the directors of national parks act) affected spatial development in municipalities in Poland in years 2008–2011 based on the arrangements made by them. In addition, an attempt has been made to verify whether in this period of time there were spatial conflicts between the intended space-related maintenance and development of national parks and other, occurring at the local level allocations. The article analyzed the data obtained from thirteen Polish national parks.
Contributors
 • Pracownia Ekonomiki Przestrzennej, Zakład Prawa i Gospodarki Nieruchomościami, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, maciej.nowak@zut.edu.pl
References
 • Baran A., 2009, „Prawne ograniczenia procesu inwestycyjnego na obszarach chronionych”, Ekonomia i środowisko, nr 2.
 • Brzeszkiewicz-Kowalska M., 2012, „Obszary cenne przyrodniczo w województwie mazowieckim”, w: A. Maciejewska (red.), Gospodarka przestrzenna w świetle wymagań strategii zrównoważonego rozwoju, Studia KPZK PAN, t. CXLII.
 • Fogel A., 2011, Prawna ochrona przyrody w lokalnym planowaniu przestrzennym, Warszawa: Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa.
 • Hajduk S., 2011, „Zrównoważony rozwój przestrzenny gmin województwa podlaskiego”, Ekonomia i środowisko, nr 1.
 • Kaźmierska-Patrzyczna A., Kaźmierska-Stępniak K., 2011, „Samodzielność gospodarcza parków narodowych w świetle nowelizacji Ustawy o ochronie przyrody z 18 sierpnia 2011 r.”, w: M. Górski (red.), Prawo ochrony przyrody a wolność gospodarcza., Łódź–Poznań: PZITS.
 • Nowacka E., 2012, Władza samorządu lokalnego, Warszawa: Lexis Nexis.
 • Nowak M., 2012, Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w gospodarowaniu i zarządzaniu przestrzenią, Warszawa: CeDeWu.
 • Otawski P., 2010, „Ochrona środowiska jako wartość i cel planowania przestrzennego”, w: Z. Cieślak, A. Fogel (red.), Wartości w planowaniu przestrzennym, Warszawa: Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa.
 • Poskrobko B., 2008, „Zarys charakterystyki systemu zarządzania ochroną przyrody w Polsce”, w: K. Zimniewicz (red.), Bariery w zarządzaniu parkami krajobrazowymi w Polsce, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Poskrobko B., Poskrobko T., 2012, Zarządzanie środowiskiem w Polsce, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Radecki W., 2008, Ustawa o ochronie przyrody, Komentarz, Warszawa: Difin.
 • Sidor T., 2010, „Rola parków narodowych w sieci Natura 2000 – biebrzańskie doświadczenia”, w: A. Bołtromiuk (red.), Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000 jako nowy element otoczenia polskiej wsi i rolnictwa, seria: Problemy Rozwoju Wsi i Rolnictwa.
 • Tomczak A., Sowa D., 2011, „Ochrona przyrody jako wyznacznik kształtowania przestrzeni”, w: M. Górski (red.), Prawo ochrony przyrody a wolność gospodarcza, Łódź–Poznań: PZITS.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-825028da-7a58-4b8a-a0a9-9d8756dd3849
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.