PL EN


2017 | 19 |
Article title

O roli due diligence (oraz oświadczeń i zapewnień) w prawie kontraktów

Authors
Title variants
EN
ON SIGNIFICANCE OF DUE DILIGENCE (AND WARRANTIES AND REPRESENTATIONS) IN CONTRACT LAW
Languages of publication
Abstracts
PL
Zagadnienia prawnej doniosłości badań due diligence oraz oświadczeń i zapewnień składanych przez strony w umowie (lub poza nią) stanowią – z punktu widzenia praktyki obrotu gospodarczego – jedną z najistotniejszych kwestii w obrębie prawa kontraktów. Pomimo tego nadal nie wypracowano na gruncie prawa polskiego klarownych reguł odnoszących się do tej materii. Artykuł stanowi próbę udzielenia odpowiedzi na wiele kluczowych pytań z tego zakresu, w tym w szczególności na pytania o prawne znaczenie inkorporowania określonego oświadczenia lub zapewnienia do umowy; skutki złożenia w umowie (lub poza nią, ale w związku z zawieraniem umowy) niezgodnych z prawdą oświadczeń i zapewnień. Kwestie te stanowią bowiem przedmiot istotnych sporów w doktrynie, z uwagi na brak jednoznacznej regulacji prawnej. W artykule analizie poddano poglądy prezentowane w dotychczasowej literaturze oraz w orzecznictwie, co pozwoliło na przedstawienie w końcowej części tekstu ogólnych wniosków de lege lata i de lege ferenda.
EN
The issues concerning legal significance of due diligence audits, as well as of warranties and representations made by the parties in the contract (or outside it) constitute – from the point of view of business practictioners – one of the most important questions with respect to contract law. In spite of it, so far no clear rules regarding these questions have been developped under Polish law. The paper is an attempt of answering several major questions regarding the said issues, in particular the questions on: legal significance of incorporating a particular warranty or representation to the contract; consequences of making (in the contract or outside it, but in connection with conclusion of the contract) untrue warranties and representations. The said issues are currently subjects of fundamental disputes among Polish lawyers due to lack of unambiguous legal regulation. The paper includes analysis of the views that have been presented in the legal literature published so far, as well as in the jurisprudence; the said analysis leads to presenting basic de lege lata and de lege ferenda conclusions in the final part of the paper.
Year
Issue
19
Physical description
Contributors
author
 • Instytut Prawa, Administracji i Ekonomii na Wydziale Politologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
References
 • Czech T., Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 29 października 2010 r. (sygn. akt I CSK 595/09), „Glosa” 2013, nr 1.
 • Krauss J., Glosa do wyroku SN z dnia 9 października 2014 r., IV CSK 29/14, „Glosa” 2015, nr 3.
 • Jastrzębski J., Oświadczenia i zapewnienia (representations and warranties) a wady oświadczenia woli, „Przegląd Prawa Handlowego” 2014, nr 1.
 • Jastrzębski J., Jeszcze o odpowiedzialności z tytułu zapewnień gwarancyjnych (warranties) – polemika, „Przegląd Prawa Handlowego” 2014, nr 10.
 • Jastrzębski J., Glosa do wyroku SN z dnia 9 października 2014 r., IV CSK 29/14, „Glosa” 2015, nr 2.
 • Jastrzębski J., Ponownie o zapewnieniach jako źródle odpowiedzialności gwarancyjnej – polemika, „Przegląd Prawa Handlowego” 2015, nr 3.
 • Latawiec-Chara D., Kocemba K., Tomczak M., Due diligence, Warszawa 2011.
 • Lewandowski R., Znaczenie i funkcja badania „due diligence” w ramach sprzedaży przedsiębiorstwa, „Monitor Prawniczy” 2004, nr 6.
 • Pecyna M., Merger clause jako zastrzeżenie wyłączności dokumentu, klauzula integralności umowy, reguła wykładni umowy, Warszawa 2013.
 • Szlęzak A., Gardocka H., Ponownie o representations and warranties w umowach poddanych prawu polskiemu, „Przegląd Prawa Handlowego” 2011, nr 2.
 • Szlęzak A., Kilka słów o naruszeniu oświadczeń i zapewnień (representations and warranties) – polemika, „Przegląd Prawa Handlowego” 2014, nr 6.
 • Szlęzak A., O representations and warranties raz jeszcze – polemika, „Przegląd Prawa Handlowego” 2014, nr 12.
 • Szlęzak A., O odpowiedzialności z tytułu representations and warranties po raz ostatni, „Przegląd Prawa Handlowego” 2015, nr 7.
 • Szlęzak A., Glosa do wyroku SN z dnia 6 marca 2015 r., III CSK 155/14, „Orzecznictwo Sądów Polskich” 2016, nr 11.
 • Włodyka S., Due diligence review w prawie polskim, „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” 1999, nr 9.
 • Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 29 października 2010 roku (sygn. akt I CSK 595/09).
 • Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 9 października 2014 r. (sygn. akt IV CSK 29/14).
 • Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 6 marca 2015 r. (sygn. akt III CSK 155/14).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-8257b57b-0c56-4801-8666-6f9ad81c6321
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.