PL EN


2016 | 42 | 3 (161) | 255–282
Article title

KAPITAŁ RODZINY I RODZINNOŚCI W PRZESTRZENI TRANSNARODOWEJ. NA PRZYKŁADZIE BADAŃ POLSKICH RODZIN W NORWEGII

Content
Title variants
EN
Mass foreign mobility of Poles is a complex socio-economic phenomenon, permanently inscribed into modern Polish history. With the intensification of the processes of globalization and migration, more and more people are experiencing family life which transcends geographical boundaries, for a shorter or longer period of life. The article is based on research carried out in the framework of the international Transfam project entitled Doing family in transnational context. Demographic choices, Adaptations welfare, school integration and every-day life of Polish families living in Polish-Norwegian transnationality. The aim of the article is to analyze emotional capital as a component of social capital which builds transnational family bonds in the separation and family reunification phases from the perspective of parents and children. We assume that in the situation of migration the emotional capital is neither resource-specific to a given gender, nor is assigned to the role of the family. In transnational families both parents and children are the entities carrying emotional capital. Moreover, we claim that in the transnational space there occurs an increase in the mobilization and exchange of personal emotional capital, which translates into an increase in the supply of family and familistic capital, and consequently may contribute to the development of bridging capital. The transmission of the meaning of family, familism, relations, and migration-related emotions not only builds bridges across borders but also increases the chances for experiencing happiness and for its persistence due to gaining a sense of family closeness.
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Masowa mobilność zagraniczna Polaków jest złożonym zjawiskiem społecznoekonomicznym, trwale wpisanym we współczesną historię Polski. Wraz z intensyfikacją procesów globalizacyjnych i przepływów migracyjnych coraz więcej osób doświadcza życia rodzinnego ponad granicami geograficznymi, na krótszy lub dłuższy okres życia. Prezentowany artykuł opiera się na badaniach przeprowadzonych w ramach międzynarodowego projektu Transfam zatytułowanego Doing family in transnational context. Demographic choices, welfare adaptations, school integration and every-day life of Polish families living in Polish-Norwegian transnationality. Celem artykułu jest analiza kapitału emocjonalnego, wchodzącego w skład kapitału społecznego budującego więzi transnarodowe w fazie separacji i reunifikacji rodziny z perspektywy rodziców i dzieci. Przyjmujemy, że w sytuacji migracji kapitał emocjonalny nie jest ani zasobem konkretnej płci, ani też nie jest przypisany do danej roli rodzinnej. Podmiotami niosącymi kapitał emocjonalny w rodzinie transnarodowej są zarówno rodzice, jak i dzieci oraz inni członkowie konstytuujący rodzinę ponad granicami. Ponadto stoimy na stanowisku, iż w przestrzeni transnarodowej następuje zwiększenie mobilizacji i wymiany indywidualnego kapitału emocjonalnego, który przekłada się na zwiększenie puli kapitału rodziny i rodzinności, a w konsekwencji może przyczynić się do rozwoju kapitału pomostowego. Transmisja znaczenia rodziny, rodzinności, siły więzi oraz emocji migracyjnych nie tylko buduje mosty ponad granicami, ale i wzmacnia szanse trwania oraz odczuwania szczęścia z poczucia bliskości rodzin.
PL
Mass foreign mobility of Poles is a complex socio-economic phenomenon, permanently inscribed into modern Polish history. With the intensification of the processes of globalization and migration, more and more people are experiencing family life which transcends geographical boundaries, for a shorter or longer period of life. The article is based on research carried out in the framework of the international Transfam project entitled Doing family in transnational context. Demographic choices, Adaptations welfare, school integration and every-day life of Polish families living in Polish-Norwegian transnationality. The aim of the article is to analyze emotional capital as a component of social capital which builds transnational family bonds in the separation and family reunification phases from the perspective of parents and children. We assume that in the situation of migration the emotional capital is neither resource-specific to a given gender, nor is assigned to the role of the family. In transnational families both parents and children are the entities carrying emotional capital. Moreover, we claim that in the transnational space there occurs an increase in the mobilization and exchange of personal emotional capital, which translates into an increase in the supply of family and familistic capital, and consequently may contribute to the development of bridging capital. The transmission of the meaning of family, familism, relations, and migration-related emotions not only builds bridges across borders but also increases the chances for experiencing happiness and for its persistence due to gaining a sense of family closeness.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-826dcd78-9904-4e0e-be5d-16080556d62e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.