PL EN


2013 | 4 | 3-10
Article title

Zmieniająca się rola Japonii w handlu międzynarodowym

Content
Title variants
EN
Evolving Japan's Position in International Trade
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Do niedawna Japonia była postrzegana jako gospodarka wybitnie proeksportowa. I chociaż w dalszym ciągu należy do najważniejszych eksporterów na świecie, to analiza tradycyjnych statystyk handlu zagranicznego wskazuje na znaczne obniżenie się roli Japonii w międzynarodowym handlu. Równocześnie produkowane przez japońskie korporacje samochody, motocykle czy wyroby elektroniki użytkowej w dalszym ciągu utrzymują wysokie udziały na światowych rynkach. Ten pewnego rodzaju paradoks wynika z faktu, że coraz więcej „japońskich" produktów produkowanych jest poza Japonią. Silny spadek udziału Japonii w światowym eksporcie uwarunkowany był w dużym stopniu przyspieszeniem procesu delokalizacji produkcji. W wyniku szybko rosnących inwestycji zagranicznych w przemyśle coraz większa część produkcji japońskich korporacji powstaje za granicą, zastępując eksport. Zagraniczne filie japońskich korporacji produkują zarówno na lokalne rynki, jak i eksportują produkty do Japonii i krajów trzecich. Zmiana modelu japońskiego eksportu spowodowała istotne zmiany w jego strukturze towarowej (wzrost znaczenia dóbr pośrednich) i geograficznej (wzrost udziału azjatyckich krajów rozwijających się). Udział wyrobów finalnych w strukturze japońskiego eksportu jest obecnie relatywnie niewielki. Niemniej znaczenie Japonii w światowym handlu jest wyraźnie większe niż mogłoby to wynikać z udziału tego kraju w wymianie międzynarodowej. Japonia stała się kluczowym dostawcą bardzo wyspecyfikowanych części.
EN
Until recently, Japan was seen as very pro-export economy. And although it remains one of the major exporters in the world, the traditional analyses of external trade statistics indicate a significant reduction of Japan's role in international trade flows. At the same time, cars, motorcycles, and consumer electronics produced by Japanese corporations maintain high shares in global markets. This paradox may be explained by the fact that more and more "Japanese" products are manufactured outside Japan. The strong decline in Japan's share in world exports has resulted to a large extent from the acceleration of the process of relocation of production. As a result of the fast-growing foreign investment in the industry, the growing share of the production of Japanese corporations is formed abroad replacing exports. Overseas subsidiaries of Japanese corporations produce not only for local markets but also for exports to Japan or third countries. Rapidly growing Japanese investment in the manufacturing sector abroad caused that an increasing part of the production of Japanese corporations replaces exports. Foreign subsidiaries of Japanese corporations produce both for local markets and export products to Japan and third countries. A fundamental change in the model of Japanese exports, which took place in recent years in connection with the relocation of a large part of the production, led to significant changes in its structure. First, this is reflected in the increase in the importance of intermediate goods. Second, there increased substantially in the structure of Japanese exports the share of developing countries in Asia, currently involved in the structure of the final products of Japanese exports, is relatively small. However, the importance of Japan in the world trade is far greater than could be due to the participation of the country in the international trade. Japan has become a key provider of highly specified components.
Year
Issue
4
Pages
3-10
Physical description
Dates
published
2013-07-2013-08
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2084-2694
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-826e4509-5920-4a71-944d-67ce6034213b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.