PL EN


2014 | 7/2014 | 29-44
Article title

Kreowanie działań społecznych o charakterze resocjalizacyjno-readaptacyjnym. Podejście sieciowo-systemowe

Content
Title variants
EN
Creating social action that is resocialising-readaptative in character. The network-system approach
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Autorka artykułu dokonuje próby zaadaptowania idei i teorii klastrów do obszaru działania resocjalizacyjno-readaptacyjnego oraz wskazuje na możliwości uwolnienia efektu synergii zwiększającego skuteczność oddziaływań oraz efektywność instytucji działających na rzecz resocjalizacji i readaptacji społecznej osób skazanych i ich rodzin. Podkreśla przy tym wagę prowadzenia równoległych, sieciowo-systemowych oddziaływań o charakterze resocjalizacyjno- readaptacyjnym wobec osób skazanych i ich rodzin.
EN
The author attempts to adapt the ideas and theory of clusters to the area of resocialisation-readaptation work and points to the possibility of releasing the synergistic effect to enhance the successfulness? of institutions in the social rehabilitation and social/reintegration/ of convicted persons and their families. This stresses the importance of conducting parallel, network- system operations of a resocialising-readaptative nature aimed at convicted persons and their families.
Year
Issue
Pages
29-44
Physical description
Dates
published
2014-06-30
Contributors
 • Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
References
 • [1] Bridges W., Job Shift, Nicholas Brealey, London 1995.
 • [2] Cabała P., Wprowadzenie do prakseologii. Przegląd zasad skutecznego działania, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2007.
 • [3] Frąckiewicz J.L., Systemy sprawnego działania: teoria i praktyka, Fundacja Pomocy „Antyk”, Warszawa 2001.
 • [4] Goffman E., Piętno. Rozważania o zranionej tożsamości, GWP, Gdańsk 2007.
 • [5] Helms M.M., Encyclopedia of Management, Thompson Gale, Detroit 2006.
 • [6] Hobfoll S.E., Stres, kultura i społeczność. Psychologia i filozofia stresu, GWP, Gdańsk 2006.
 • [7] Konopczyński M., Metody twórczej resocjalizacji, PWN, Warszawa 2006.
 • [8] Konopczyński M., Kryzys resocjalizacji, czy(li) sukces działań pozornych. Refleksje wokół polskiej rzeczywistości resocjalizacyjnej, Pedagogium, Warszawa 2013.
 • [9] Kotarbiński T., Traktat o dobrej robocie, Ossolineum, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1973.
 • [10] Kotarbiński T., Traktat o dobrej robocie, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź 1955.
 • [11] Niewiadomska I., Osobowościowe uwarunkowania skuteczności kary pozbawienia wolności, Wydawnictwo KUL, Lublin 2007.
 • [12] Niewiadomska I., Zasoby adaptacyjne osób opuszczających zakłady karne, [w:] Skazani na wykluczenie!? Zasoby adaptacyjne osób zagrożonych marginalizacją społeczną, red. M. Kalinowski, I. Niewiadomska, Wydawnictwo KUL, Lublin 2010, s. 357–386.
 • [13] Niewiadomska I., Zasoby adaptacyjne przestępców odbywających kary izolacyjne, [w:] Skazani na wykluczenie!? Zasoby adaptacyjne osób zagrożonych marginalizacją społeczną, red. M. Kalinowski, I. Niewiadomska, Wydawnictwo KUL, Lublin 2010, s. 329–355.
 • [14] Niewiadomska I., Zakorzenienie społeczne więźniów, Wydawnictwo KUL, Lublin 2011.
 • [15] Nowak B.M., Rodzina w kryzysie. Studium resocjalizacyjne, PWN, Warszawa 2011.
 • [16] Palmen L., Baron M., Przewodnik dla animatorów inicjatyw klastrowych w Polsce, PARP, Warszawa 2008.
 • [17] Pawlak J., Autokreacja. Psychologiczna analiza zjawiska i jego znaczenie dla rozwoju człowieka, Wydawnictwo Ignatianum, Kraków 2009.
 • [18] Penc J., Leksykon biznesu, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1997.
 • [19] Porter M., Porter o konkurencji, PWE, Warszawa 2001.
 • [20] Pszczołowski T., Dylematy sprawnego działania, Wiedza Powszechna, Warszawa1982.
 • [21] Pszczołowski T., Zasady sprawnego działania. Wstęp do prakseologii, Wiedza Powszechna, Warszawa 1982.
 • [22] Rymsza M. (red.), Czy podejście aktywizujące ma szansę? Pracownicy socjalni i praca socjalna w Polsce 20 lat po reformie systemu pomocy społecznej, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2011.
 • [23] Simon F.B., Stierlin H., Wynne L.C., The Language of Family Therapy. Family Process Press, New York 1985.
 • [24] Walkowiak R., Prakseologiczne zasady sprawnego działania, „Zeszyt Naukowy Ekonomia i Zarządzanie” 2011, nr 1, s. 29.
 • [25] Wood R., Payne T., Metody rekrutacji i selekcji pracowników oparte na kompetencjach, Oficyna Wydawnicza, Kraków 2006.
 • [26] Zieleniewski J., Prakseologia a teoria organizacji, „Prakseologia” 1974, nr 2.
 • [27] Zieleniewski J., Organizacja i zarządzanie, PWN, Warszawa 1979.
 • [28] Zieleniewski J., Organizacja zespołów ludzkich. Wstęp do teorii organizacji i kierowania, PWN, Warszawa 1982.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2081-3767
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-8274c9a7-7fa2-4448-8cc4-a385d1bcd890
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.