PL EN


Journal
2018 | 1 | 244-264
Article title

Percepcja działalności misyjnej o. Mariana Żelazka SVD w Polsce na podstawie prasy i nowych mediów polskojęzycznych

Authors
Content
Title variants
EN
Perception of the missionary activity of Father Marian Żelazek SVD in Poland on the basis of the press and new Polish-language media
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule poddano badaniom prezentację ojca Mariana Żelazka SVD w polskich mediach. O. Żelazek (ur. 1918) szybko stał się ikoną misyjnej działalności Kościoła. Był przedstawiany zarówno w mediach świeckich, jak i wyznaniowych. W artykule przeanalizowano zawartość czasopism oraz nowych mediów. Czasopisma podzielono na świeckie (w tym tygodniki opinii) i chrześcijańskie – wśród nich wyróżniono periodyki werbistowskie, Fundacji pomocy Humanitarnej „Redemptoris Missio” oraz misyjne. Analizie poddano również nowe media. Na potrzeby badań przeprowadzono kwerendę kilkuset tekstów. W polskich mediach o. Żelazek SVD odbierany jest jako misjonarz: człowiek rozmodlony, pełen Boga; człowiek dialogu, który uczy, jak głosić Ewangelię przez katechezę i świadectwo życia; człowiek troszczący się o chorych, ubogich, czy analfabetów; człowiek dający bodźce do powstawania nowych inicjatyw (np. wolontariat misyjny, dialog międzyreligijny, szkoły integracyjne). Jako człowiek Kościoła jest jednym z nielicznych, o którym pozytywnie piszą nie tylko media chrześcijańskie, ale i neutralne oraz wrogie Kościołowi. Artykuły z nim związane najczęściej publikowane były w czasie, kiedy został nominowany do Pokojowej Nagrody Nobla.
EN
Fr. Żelazek (b. 1918) is an iconic figure in the missionary activity of the Church. His work was covered by lay and church press. This article is an analysis of the press and new media. Newspapers were divided into two categories: lay and Christian, with an emphasis on missionary magazines published by the SVD, Fundacja Pomocy Humanitarnej [Humanitarian Foundation] Redemptoris Missio, and others. Several hundred texts were researched. Polish media present Fr. Żelazek SVD as a missionary: man of prayer, full of God; man of dialogue, teaching others how to proclaim the Gospel through catechesis and example of life; man looking after the sick, poor and illiterate; man giving impulses to new initiatives (for instance, volunteers for missions, interreligious dialogue, integrated schools). He is one of few churchmen presented in a positive light by both Christian media and neutral ones, or even hostile to the Church. Most articles about him come from the time when he was a candidate for the Nobel Peace Prize.
Journal
Year
Issue
1
Pages
244-264
Physical description
Dates
published
2018-06-30
Contributors
author
References
 • J. Krasicki, W świętym mieście Puri, Warszawa, 1988
 • [bez autora], O. Marian Żelazek SVD misjonarz w Indiach, Pieniężno 1988
 • F. Arnold (red.), Na drogach adwentu, Górna Grupa 1993
 • W. Kocięcka, H. Kałuża, „Namaste”, Ojcze Marianie! Z okazji 50-lecia kapłaństwa i pracy misyjnej o. Mariana Żelazka SVD, Nysa-Chludowo 1998
 • E. Śliwka SVD (red.), Indie moja miłość. Moja druga ojczyzna. Pięćdziesiąt lat pracy dla Chrystusa i Jego braci Hindusów, Pieniężno 2000
 • J. Krasicki, A. Sujka, Drogami miłosierdzia. 50 lat posługi misyjnej ojca Mariana Żelazka SVD, Górna Grupa 2008
 • A. Pietraszek, Szpital pod niebem. Rozmowy z ojcem Marianem Żelazkiem SVD, Górna Grupa 2002
 • W. Dudar SVD (red.), Na indyjskiej ziemi. Broszura o o. Żelazku towarzysząca wystawie, Pieniężno 2005
 • H. Włodarczyk, Ojciec trędowatych. O Ojcu Marianie Żelazku, Grudziądz 2005
 • A. Klich, H. Kałuża, Samotnie w Indiach. Po śladach Matki Teresy i o. Mariana Żelazka SVD, Poznań–Nysa 2006
 • A. Smreczyńska-Gąbka (opr.), Album o ojcu Żelazku, Górna Grupa 2008
 • T. Szyszka (red.), Ojciec Marian Żelazek SVD ojciec trędowatych, Warszawa 2008
 • T. Globan-Klas, Zarys historii i rozwoju mediów. Od malowideł naskalnych do multimediów, Kraków 2001
 • E. Chudziński (red.), Słownik wiedzy o mediach, Warszawa–Bielsko-Biała 2007
 • A. Bringgs, P. Burke, Społeczna historia mediów. Od Gutenberga do Internetu, Warszawa 2010
 • K. Pokorna-Ignatowicz, Kościół w świecie mediów. Historia-dokumenty-dylematy, Kraków 2002
 • Pius V, Romani pontificis providentia, Watykan 1572
 • Grzegorz XVI, Mirari vos, Watykan 1832
 • Grzegorz XVI, Probe nostris, Watykan 1840
 • Pius IX, Qui pluribus, Watykan 1848
 • Pius IX, Nostis et nobiscum, Watykan 1849
 • Leon XII, Etsi nobis, Watykan 1882
 • Leon XII, Immortale Die, Watykan 1885
 • T. Globan-Klas, Cywilizacja medialna. Geneza, ewolucja, eksplozja, Warszawa 2005
 • M. Szczepaniak, Msza fonogeniczna. Pierwsza polska radiowa transmisja mszy świętej i towarzyszące jej okoliczności, Poznań 2013
 • http://w2.vatican.va/content/pius-xii/it/speeches/1955/documents/hf_pxii_spe_19550621_torna-sommamente.html [dostęp: 28.02.2018];
 • http://w2.vatican.va/content/pius-xii/it/speeches/1955/documents/hf_p-xii_spe_19551028_nel-dare.html [dostęp: 28.02.2018].
 • M. Wrzos, Polityka Kościoła Katolickiego, wobec środków społecznego przekazu, Poznań 2007
 • Pius XII, Miranda prorsus, 8 września 1957
 • Sobór Watykański II, Inter mirfica, Poznań 2012
 • Paweł VI, Orędzie na 1. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu „Środki społecznego przekazu ważnymi elementami cywilizacji”, 1967
 • Jan Paweł II, Orędzie na 24. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu „Misja Kościoła w erze komputerów”, 1990
 • Benedykt XVI, Orędzie na 43. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu „Nowe technologie, nowe relacje. Trzeba rozpowszechniać kulturę szacunku, dialogu i przyjaźni”, 2009
 • Benedykt XVI, Orędzie na 44. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu „Kapłan i duszpasterstwo w cyfrowym świecie: nowe media w służbie Słowa”, 2010
 • Franciszek, Orędzie na 52. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu „Prawda was wyzwoli” (J 8, 32). Fake news a dziennikarstwo pokoju, 2018
 • J. Kloch, Internet i Kościół, Warszawa 2011
 • J. Kloch, Kościół w Polsce wobec Web 2.0, Kielce 2013
 • [bez autora], Ś. p. Marian Żelazek. Kalendarium życia, „Annales Missiologici Posnanienses”, nr 3, 2006
 • A. Bocian, Ojciec opuszczonych, „Misjonarz”, nr 7-8, 1994
 • E. Bratlewska, Misyjne zaangażowanie świeckich, „Annales Missiologici Posnanienses”, nr 4, 1996
 • Cz. Brzezicki, Zaszczepił miłość do ludzi, „Misjonarz”, nr 1, 2018
 • B. D’Souza, Dziedzictwo o. Mariana, „Misjonarz”, nr 1, 2018
 • M. Golicka-Jabłońska, Indie, „Misjonarz” NS 2002
 • M. Golicka-Jabłońska, Indie, „Misjonarz” nr 10, 2000
 • J. Grzybowski, Ponad pięćdziesiąt lat na misji w Indiach, „Misjonarz” NS, 2002
 • R. Jaccard, Trędowaty Robert, „Misjonarz”, nr 3, 1994
 • A. Jacoń, Metody misyjne ojca Żelazka, „Misjonarz”, nr 1, 2018
 • H. Jerzmański, O pracy ojca Mariana Żelazka w Indiach, „Misjonarz”, nr 6, 1983
 • H. Jerzmański, Brat biednych i bezdomnych, „Misjonarz”, nr 2, 1985
 • J. Joseph, Fundamentalizm religijny a problem naruszania społecznej harmonii, „Annales Missiologici Posnanienses”, nr 1, 2006
 • J. Joseph, Fundamentalizm religijny a problem naruszenia społecznej harmonii, „Annales Missiologici Posnanienses”, nr 1, 2003
 • H. Kałuża, Człowiek dialogu, „Misjonarz”, nr 1, 2018
 • K. Keler, Ataki na chrześcijan w Indiach, „Misjonarz”, nr 12, 2008
 • K. Keler, Dialogi Ojca Mariana Żelazka, „Misjonarz”, nr 7-8, 2006
 • K. Keler, Ewangelizacja na ulicy, „Misjonarz” NS, 2002
 • K. Keler, Indyjskie „miejsca dialogu”. Modlitwa, „Misjonarz”, nr 7-8, 2000
 • K. Keler, Indyjskie „miejsca dialogu”. Szkoła, „Misjonarz”, nr 5, 2000
 • K. Keler, Indyjskie „miejsca dialogu”. Teatr, „Misjonarz”, nr 6, 2000
 • K. Keler, Inne owoce ewangelizacji, „Misjonarz”, nr 1, 2018
 • A. Klich, Hindusi kochali go szczerze, „Misjonarz”, nr 7-8, 2006
 • K. Klich, Ewangelizować kształcąc, „Misjonarz”, nr 6, 2004
 • K. Klich, Ludzie sami wiedzą, „Misjonarz”, nr 1, 2005, s. 30-31
 • A. Kosorz, Klasyczny misjonarz z krwi i kości, „Misjonarz”, nr 1, 2018
 • F. Kubicz, Aśram Uczniów Jezusa, „Misjonarz”, nr 7-8, 2006
 • F. Kubicz, Życiem opowiadać o Bogu, „Misjonarz”, nr 1, 2018
 • S. Kuśmierz, Kobiety w Indiach, „Misjonarz”, nr 3 1996
 • S. Kuśmierz, W mieście aśramów, „Misjonarz”, nr 10, 1995
 • F. Martyna, Niezwykłe Indie, „Misjonarz”, nr 11, 2011
 • J. Mazur, Przychodzimy do świątyni bez smutku…, „Misjonarz”, nr 7-8, 2006
 • M. Miarczyński, Ojciec Marian Żelazek odszedł do wieczności, „Annales Missiologici Posnanienses”, nr 3, 2006
 • L. Niepolski, Ojciec Marian zmienia ludzi, „Misjonarz” NS, 2002
 • J. Pawlik, Samarytanin XX w., „Misjonarz”, nr 1, 2018
 • A. Pietraszek, Na ojca Mariana można liczyć, „Misjonarz”, nr 10 2000
 • A. Pietraszek, Na ojca Mariana zawsze można liczyć, „Misjonarz” NS, 2002
 • A. Pietraszek, Na ojca Mariana zawsze można liczyć, „Misjonarz” NS, 2002
 • L. Popielewicz, Ojciec Nominat, „Misjonarz” NS, 2002
 • J. Pyz, Byłam w Puri, „Misjonarz” NS, 2002
 • A. Smreczyńska-Gąska, Kalendarium życia o. Mariana Żelazka SVD, „Misjonarz”, nr 1, 2018
 • A. Smreczyńska-Gąska, Nagrody ojca Mariana, „Misjonarz”, nr 1, 2018
 • A. Sujka, Cierpienie i nędza oczyszcza człowieka. Rozmowa z o. Marianem Żelazkiem SVD, „Misjonarz” NS, 2002
 • A. Sujka, Misja wśród Adidasów, „Misjonarz” NS, 2002
 • A. Tarajkowska, Uznany za świętego, Misjonarz”, nr 1, 2018
 • M. Żelazek, Chrystus osiedlił się w Puri…, „Papieskie Intencje Misyjne”, nr 1, 1988
 • M. Żelazek, Co jest najważniejsze w pracy misjonarza?, „Misjonarz”, nr 3, 2000
 • M. Żelazek, Co jest najważniejsze w życiu misjonarza?, „Misjonarz” NS, 2002
 • M. Żelazek, Czy misjonarz powinien nawracać?, „Misjonarz”, nr 10, 1998
 • M. Żelazek, Dobroć - uśmiechem Pana Boga, „Misjonarz”, nr 7-8, 2006
 • M. Żelazek, Dobroć – uśmiechem Pana Boga, „Misjonarz”, nr 7-8, 2006
 • M. Żelazek, Dziękuję Bogu za każdy nowy dzień, „Misjonarz” NS, 2002
 • M. Żelazek, Jego Królewska Mość Człowiek, „Misjonarz”, nr 11-12, 1994
 • M. Żelazek, Kościół zatrzymał się w Puri, „Misjonarz”, nr 7-8, 1996
 • M. Żelazek, Moje doświadczenie z Bijuli, „Medicus Mundi Polonia”, nr 2, 2001
 • M. Żelazek, Ojczyzna z wyboru, „Misjonarz”, nr 11-12, 1993
 • M. Żelazek, Podnieś rączkę, Boże Dziecię, „Papieskie Intencje Misyjne”, nr 6, 1994
 • M. Żelazek, Zdecydowałem się w Dachau…, „Misjonarz”, nr 10, 1996
 • M. Żelazek, Żłobek trędowatych, „Misjonarz”, nr 11-12, 1992
 • N. Rehlis, Sprawozdanie z działalności Fundacji Pomocy Humanitarnej „Redemptoris Missio”, w 1992 roku [mps], Poznań 1992
 • Z. Pawłowski, Przez „Tygodnie Medycyny Tropikalnej” do „Fundacji Redemptoris Missio”, „Annales Missiologici Posnanienses”, nr 11, 2000
 • Z. Pawłowski, Fundacja pomocy humanitarnej Redemptoris Missio (Medicus Mundi Poland) 1992-2004, „Annales Missiologici Posnanienses”, nr 14
 • N. Rehlis, Fundacji Pomocy Humanitarnej „Redemptoris Missio”, „Raport”, nr 1, 1992
 • N. Rehlis, Leczyłem w Indiach, „Raport”, nr 8, 1997
 • Z. Pawłowski, Fundacja pomocy humanitarnej Redemptoris Missio (Medicus Mundi Poland) 1992-2004, „Annales Missiologici Posnanienses”, nr 14, 2004
 • A. Walkowiak, N. Rehlis, Sługa trędowatych…, „Raport”, nr 9, 1998
 • [bez autora], Z ośrodków misyjnych, „Medicus Mundi Polonia”, nr 2, 2001
 • G. Gareth, Opieka stomatologiczna oraz problemy zdrowia jamy ustnej u pacjentów w Ośrodku Rehabilitacji i Leczenia Trądu w Puri (Indie) – doświadczenia własne, „Annales Missiologici Posnanienses”, nr 17, 2010
 • M. Żelazek, Moje doświadczenie z Bijuli, „Medicus Mundi Polonia”, nr 2, 2001
 • M. Żelazek, Drogi panie Doktorze, [mps], Puri 8 września 2001
 • N. Rehlis, Dlaczego pomagać?, „Raport”, nr 19, 2002
 • [bez autora], Ojciec Marian Żelazek w Polsce, „Raport”, nr 21, 2002
 • K. Gerreth, Pomoc dla Puri, „Raport”, nr 25, 2004
 • [bez autora], W trosce o trędowatych…, „Raport”, nr 23, 2003
 • [bez autora], Ojciec Marian w Polsce…, „Raport”, nr 24, 2003
 • A. Kaniewska, Z pomocą u Ojca Mariana w Puri, „Raport”, nr 27, 2004
 • [bez autora], Ojciec Marian znowu w Polsce, „Raport”, nr 26, 2004
 • A. Łuczak, M. Leciejewski, Sprawozdanie z wyjazdu do ośrodka misyjnego w Jeevodaya, „Medicus Mundi Polonia”, nr 17/18, 2006
 • [bez autora], Honorowe Obywatelstwo Miasta Poznania dla o. Mariana Żelazka, „Raport”, nr 29, 2005
 • M. Cofta, O. Marian Żelazek SVD honorowym obywatelem miasta Poznania, „Medicus Mundi Polonia”, nr 16, 2005
 • A. Tarajkowska, Drodzy Przyjaciele Fundacji!, „Medicus Mundi Polonia”, nr 44/45, 2013
 • J. Philips, List z Puri, „Medicus Mundi Polonia, nr 43, 2012
 • [bez autora], Przedstawienie sylwetki, Medicus Mundi Polonia”, nr 53/54, 2015/16
 • N. Rehlis, Ojciec Marian i Jego wola przetrwania mimo wszystkich przeciwności losu – nawet w obozach koncentracyjnych, Medicus Mundi Polonia, nr 53/54, 2015/16
 • Cz. Brzezicki, Życiorys O. Mariana Żelazka – w tym pobyty w obozach koncentracyjnych, Medicus Mundi Polonia, nr 53/54, 2015/16
 • K. Geretth, Ojciec Marian Żelazek nazywany „Ojcem Trędowatych”, Medicus Mundi Polonia, nr 53/54, 2015/16
 • H. Pyz, O. Marian Żelazek – mój „guru”, Medicus Mundi Polonia, nr 53/54, 2015/16
 • B. i L. Niepolscy, Droga do trędowatych, Medicus Mundi Polonia, nr 53/54, 2015/16
 • K. Zastawna, Ojciec Marian umieścił tablicę z napisem: „Leprosy patients our friends”, Medicus Mundi Polonia, nr 53/54, 2015/16
 • J. Philips, „Ghar Wapsi” – Powrót do domu, Medicus Mundi Polonia, nr 53/54, 2015/16
 • A. Tarajkowska, Pracowałam w Puri w Misji Ojca Mariana Żelazka, Medicus Mundi Polonia, nr 53/54, 2015/16
 • W. Kus, O. Marian Żelazek „A Man for All” – „Człowiek do wszystkiego”, Medicus Mundi Polonia, nr 53/54, 2015/16
 • Z. Pawłowski, W 10 lat po odejściu Ojca Mariana Żelazka, Medicus Mundi Polonia, nr 53/54, 2015/16
 • S. Pawłowski, O. Marian Żelazek, misjonarz, werbista, człowiek Pokoju i Pojednania (1918-2006), „Medicus Mundi Polonia”, nr 19/20, 2006
 • N. Stranz, Świt Życia, „Raport”, nr 36, 2007
 • [bez autora], W 5 lat po śmierci Ojca Mariana Żelazka, „Medicus Mundi Polonia”, nr 38/39, 2011
 • K. Zastawna, Sprawozdanie z praktyki wakacyjnej w Puri, „Medicus Mundi Polonia”, nr 43, 2012
 • K. Zastawna, Szczęśliwie dotarliśmy, „Raport”, nr 57, 2012
 • K. Zastawna, Nameste – sprawozdanie, „Raport”, nr 57, 2012
 • K. Zastawna, Jak można pomóc, sprawozdanie, „Raport”, nr 57, 2012
 • A. Tarajkowska, Z Fundacją „Redemptoris Missio” jestem związana od roku jej powstania, czyli od 25 lat, „Medicus Mundi Polonia”, nr 57/58, 2017
 • M. Wrzos, Polskie czasopiśmiennictwo misyjne po II wojnie światowej. Studium misjologiczno-prasoznawcze, Poznań 2013
 • M. Wrzos, Od czasopism do Web 3.0. Polskie media misyjne po Vaticanum Secundum, „Nurt SVD”, nr 1, 2018
 • [bez autora], Ania prosi o wywiad, rozmowa z ks. Marianem Żelazkiem, „Świat Misyjny”, nr 5, 2005
 • [bez autora], O. Żelazek wzorem Polaka, „My a Trzeci Świat”, nr 2, 2007
 • H. Kałuża, O. Marian Żelazek SVD - misjonarz w służbie życiu, „Światło Narodów”, nr 3, 2009
 • A. Koszorz, Misyjna droga Ojca Mariana Żelazka, „Papieskie Intencje Misyjne”, nr 2, 1996
 • J. Pałka, O. Marian Żelazek - polski ambasador trędowatych, „Echo z Afryki”, nr 1, 2003
 • J. Różański, „Potrzeba, by On wzrastał, a ja się umniejszał” (J 3, 30). Rozmowa z o. Marianem Żelazkiem SVD, misjonarzem z Indii, „Misyjne Drogi”, nr 5, 1998
 • M. Story, Ojciec Marian Żelazek SVD, „Biuletyn Misyjny Diecezji Rzeszowskiej”, nr 3, 2004
 • Żelazek M., Chrystus osiedlił się w Puri…, „Papieskie Intencje Misyjne”, nr 1, 1988
 • M. Żelazek, Dać świadectwo Ewangelii, „My a Trzeci Świat”, nr 7, 2002
 • M. Żelazek, Misjonarz trędowatych w Puri, „Echo z Aryki”, nr 1, 2000
 • M. Żelazek, Wspomnienia misjonarza, „Echo z Afryki”, nr 6, 1996
 • [bez autora], Zmarł o. Marian Żelazek, „Gość Niedzielny”, nr 19 (2006)
 • K. Błażyca, Gdybym choć raz założył rękawice, „Gość Niedzielny”, nr 18
 • M. Jakimowicz, Idę pod trąd, „Gość Niedzielny” 37 (2005)
 • M. Jakimowicz, Ojciec Żelazek Człowiekiem Roku 2006, „Gość Niedzielny”, nr 7, 2007
 • M. Jakimowicz, Świętość w białym sari, „Gość Niedzielny”, nr 36, 2016
 • A. Macura, Adwokaci diabła, „Gość Niedzielny”, nr 30, 2006
 • M. Majewski, Żywot człowieka spełnionego, „Gość Niedzielny”, nr 49, 2014
 • A. Puścikowska, Matka z Jeevodaya, „Gość Niedzielny”, nr 20, 2016
 • A. Pykało, Z życia misjonarza, nr 43, 2000
 • S. Wiśniewski, Misja specjalna, „Gość Niedzielny”, nr 20, 2006
 • A. Wysocka, Misjonarz Chrystusa w Indiach, „Gość Niedzielny”, nr 39, 1998
 • B. Zajączkowska, Polowanie na chrześcijan, „Gość Niedzielny”, nr 37, 2008
 • [bez autora], Zbawca trędowatych, „Niedziela”, nr 20, 2006
 • [bez autora], Pogrzeb „Bapy ubogich”, „Niedziela”, nr 20, 2006
 • [bez autora], Tydzień w Polsce, „Niedziela”, nr 6, 2002
 • [bez autora], Wielcy misjonarze, „Niedziela”, nr 9, 2007
 • [bez autora], Z Polski, „Niedziela”, nr 43, 2006
 • [bez autora], Ze świata, „Niedziela”, nr 20, 2006
 • P. Andrukiewicz, Wystawa w Krakowie, „Niedziela”, nr 22, 2014
 • A. Bróż, Wspomnienie, „Niedziela”, nr 16, 2007
 • A. Danilewicz, Pierwsza edycja Nagrody im. o. Mariana Żelazka, „Niedziela”, nr 16, 2016
 • J. Gruca, Dialog, pokój i kompromis..., „Niedziela”, nr 2, 2003
 • M. Kindziuk, Kościół Anno Domini 2006, „Niedziela”, nr 53, 2006
 • M. Kindziuk, Totusy w Dzień Papieski, „Niedziela”, nr 40, 2004
 • M. Midura, Pomoc dla misji, „Niedziela”, nr 42, 2002
 • G. Polak, Kultowi misjonarze, „Niedziela”, nr 18, 2015
 • C. Ryszka, Wzór dla Polaków, „Niedziela”, nr 9, 2007
 • I. Skubiś, Misja, „Niedziela”, nr 9, 2002
 • A. Sułkowska, Nauczycielu, gdzie mieszkasz?, „Niedziela”, nr 28, 2003
 • A. Tarwid, Przyjaciel chorych na trąd, „Niedziela”, nr 44, 2013
 • K. Woynarowska, Misje drogi Ewangelii, „Niedziela”, nr 7, 2002
 • J. Wójcik, „Poznańskie Słowiki” śpiewają kolędy dla trędowatych, „Niedziela”, nr 4, 2002
 • B. Zajączkowska, Świt życia trędowatych, „Niedziela”, nr 6, 2012
 • S. Zasada, Spadkobiercy doktor Błeńskiej, „Niedziela”, nr 1, 2011
 • W. Żelazek, Wszystkie nasze dzienne sprawy, „Niedziela”, nr 46, 2007
 • J. Borowiec, Misje spełnione, „Tygodnik Powszechny”, nr 20, 2006
 • S. Zasada, Czapki siostry Cecylii, „Tygodnik Powszechny”, nr 4, 2014
 • A. Jagodzińska, Piekło go nie zmogło, „Idziemy”, nr 18, 2016
 • L. Kaczmarek, Polak to brzmi dumnie, „Idziemy”, nr 42, 2012
 • W. Świątkiewicz, Kalendarium historyczne, „Idziemy”, nr 17, 2013
 • [bez autora], Złoty Hipolit, „Przewodnik Katolicki”, nr 51, 2003
 • M. Białkowska, Gdzie ona, gdzie Bóg, „Przewodnik Katolicki”, nr 4, 2016
 • M. Białkowska, Miłości do trędowatych nauczył się w obozie, „Przewodnik Katolicki”, nr 4, 2018
 • M. Białkowska, Świętość bez kompromisów, „Przewodnik Katolicki”, nr 34, 2010
 • M. Białkowska, Wicek, „Przewodnik Katolicki”, nr 8, 2011
 • T. Grysa, Ojciec Marian Żelazek, „Przewodnik Katolicki”, nr 20, 2006
 • P. Jóźwik, Spodziewaj się... najgorszego?, „Przewodnik Katolicki”, nr 4
 • J. Kanty Pytel, Mistrz życia, „Przewodnik Katolicki”, nr 20, 2006
 • Ł. Kaźmierczak, Szare misyjne szeregi, „Przewodnik Katolicki”, nr 43, 2006
 • A. Klich, Ojciec trędowatych i ubogich, „Przewodnik Katolicki”, nr 17, 2009
 • J. Knie-Górna, Jezusowy żołnierz, „Przewodnik Katolicki”, nr 20, 2006
 • R. Krzyszkowska, W skrócie, „Przewodnik Katolicki”, nr 20, 2006
 • H. Kubica, Ojciec Żelazek w archikatedrze poznańskiej. Pomaga chorym na trąd, „Przewodnik Katolicki”, nr 29, 2004
 • H. Kubica, Podmiejska parafia, „Przewodnik Katolicki”, nr 47, 2007
 • H. Kubica, Poznań nagrodził ojca Mariana, „Przewodnik Katolicki”, nr 5, 2005
 • H. Kubica, Szczególnie związany z Poznaniem. Z radnym Rady Miasta Poznania dr med. Andrzejem Grzybowskim rozmawia Hubert Kubica, „Przewodnik Katolicki”, nr 25, 2006
 • H. Kubica, W Dąbrówce powstanie kościół, „Przewodnik Katolicki”, nr 41, 2007
 • J. Stróżuk, Młodzi misjonarze w Poznaniu, „Przewodnik Katolicki”, nr 39, 2007
 • A. Suwart, Honorowy obywatel, „Przewodnik Katolicki”, nr 28, 2005
 • K. Tobolska, „Bapa” – ojciec trędowatych, „Przewodnik Katolicki”, nr 18, 2016
 • K. Tobolska, Zaplecze dla misji, „Przewodnik Katolicki”, nr 13, 2013
 • B. Tobolski, Kolebka polskich werbistów, „Przewodnik Katolicki”, nr 24, 2015
 • B. Tobolski, Misjonarz z Palędzia, „Przewodnik Katolicki”, nr 18, 2016
 • B. Tobolski, Misjonarz stąd, „Przewodnik Katolicki”, nr 4, 2018
 • B. Tobolski, Nasza Pani Doktor ma 100 lat!, „Przewodnik Katolicki”, nr 44, 2011
 • B. Tobolski, Sztandar dla gimnazjum, „Przewodnik Katolicki”, nr 25, 2007
 • B. Tobolski, W skrócie, „Przewodnik Katolicki”, nr 48, 2007
 • B. Tobolski, W skrócie, „Przewodnik Katolicki”, nr 9, 2007
 • B. Tobolski, Wystarczy tylko chcieć, „Przewodnik Katolicki”, nr 23, 2011
 • http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/sprzedaz-tygodnikow-opinii-pazdziernik-2017 [dostęp: 30.01. 2018].
 • http://wpolityce.pl/kosciol/33 http://www.krakow.tvp.pl/34459696/polska-nagroda-im-sergio-vieira-de-mello 7786-w-czasie-ii-wojny-swiatowejz-rak-okupantow-zginelo-blisko-3-tys-polskich-duchownych-29-iv-dzienmeczenstwa-duchowienstwa-polskiego?strona=2 [dostęp: 28.02.2018]
 • http://www.krakow.tvp.pl/34459696/polska-nagrodaim-sergio-vieira-de-mello [dostęp: 28.02.2018].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1233-9717
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-827d7c24-6c84-4029-9e46-2555d3bd2549
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.