PL EN


2018 | 28 | 3 | 139-159
Article title

Tendencje zmian regulacji pojęcia niewypłacalności w polskim prawie upadłościowym

Authors
Title variants
EN
Tenedencies of the Prewar Bakruptcy Regulations Changes in the Polish Bankruptcy Law
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Przedmiotem opracowania jest prezentacja w zarysie trzech koncepcji regulacji prawnej pojęcia niewypłacalności na podstawie przedwojennego prawa upadłościowego, prawa upadłościowego i naprawczego oraz aktualnego nowego prawa upadłościowego. Celem omawianej materii jest poszukiwanie ogólnego kierunku optymalnego modelu regulacji. Kluczowe znaczenie ma pojęcie niewypłacalności, które warunkuje możliwość zainicjowania postępowania upadłościowego. Upadłość, co do zasady oznacza w mniejszym lub większym stopniu na ogół stygmatyzację przedsiębiorstwa oraz negatywnie rzutuje na otoczenie społeczno-gospodarcze. Ogłoszenie upadłości jest, choć niedoskonałą, ale alternatywą dla egzekucji singularnej, która prowadzi do zaspokojenia jednych wierzycieli kosztem drugich. Regulacja prawna niewypłacalności powinna ważyć interesy dłużnika i wierzycieli. Nowa „filozofia” rozumienia pojęcia niewypłacalności po części koreluje z dorobkiem przedwojennego prawa upadłościowego. Jednocześnie ustawodawcę powinna cechować otwartość na nowe rozwiązania, skorelowane z praktyką stosowania prawa.
EN
The subject of the study is to present a general outline of three concepts of the insolvency concept regulation by law on the basis of the prewar bankruptcy law, bankruptcy and recovery law and the current new Polish bankruptcy law. The purpose of the subject matter discussed is to generally search for an optimum model of such regulation. The concept of insolvency that is the condition of starting the bankruptcy proceedings is of key importance. Bankruptcy, as a rule, means an enterprise stigmatization to a lesser of higher extent and has a negative impact on the social and economic environment. The announcement of bankruptcy, although imperfect, is an alternative to singular enforcement that leads to the satisfaction of some creditors at the cost of the others. The legal regulation of insolvency should consider the interests of a debtor and creditors. The new “philosophy” of understanding the concept of insolvency partly correlates with the output of the Polish prewar bankruptcy law. At the same time, the legislative body should be open to new solutions, correlated with the law application practice.
Contributors
References
 • Adamus Rafał: Komentarz do art. 11, [w:] Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz, red. A. Witosz, Warszawa: Wydawnictwo LexisNexis 2010, s. 59-63.
 • Allerhand Maurycy: Prawo upadłościowe. Komentarz, Bielsko-Biała: Wydawnictwo „Park” 1991.
 • Bielski Piotr: Prawo upadłościowe i naprawcze a prawo upadłościowe, Gdańsk: ODiDK 2004.
 • Black John: Słownik ekonomii, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 2008.
 • Czapracka Anna: Wpływ kultury organizacyjnej modelu postępowania na przystępność, użyteczność procedur upadłościowych, [w:] Ocena efektywności procedur upadłościowych wobec przedsiębiorców, red. K. Babiarz-Mikulska, S. Morawska, Warszawa: Difin 2012, s. 117-145.
 • Fenichel Zygmunt: Uwagi do projektu ustawy upadłościowej, Polski Proces Cywilny 13 (1934), s. 399-407.
 • Filipiak Patryk: Podstawy ogłoszenia upadłości, [w:] System prawa handlowego, t. VI: Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe, red. A. Hrycaj, A. Jakubecki, A. Witosz, Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck 2016, s. 659-713.
 • Flaga-Gieruszyńska Kinga: Prawo upadłościowe i naprawcze, Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck 2009.
 • Gurgul Stanisław: Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz, Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck 2011.
 • Gurgul Stanisław: Prawo upadłościowe i układowe. Komentarz, Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck 2002.
 • Janda Paweł: Prawo upadłościowe. Komentarz, Warszawa: Wolters Kluwer 2017.
 • Jasinkiewicz Barbara: Komentarz do art. 2, [w:] Roman Kowalkowski, Zbigniew Koźma, Andrzej Lewandowski [i in.], Prawo upadłościowe i układowe. Komentarz, wzory pism, Gdańsk: ODiDK 2001, s. 27-28.
 • Kodeks Hammurabiego, przekł. M. Stępień, Warszawa: Wydawnictwo Alfa 1996.
 • Korzonek Jan: Prawo upadłościowe i prawo o postępowaniu układowym, Kraków: Wydawnictwo Księgarni Powszechnej 1935.
 • Kowalewski Oskar, Kwaśnicki Radosaw T.: Tysiące „ustawowych bankrutów” – uwagi na tle PrUpadNapr odnośnie terminu „niewypłacalność”, Monitor Prawniczy 20 (2007), s. 1136-1138.
 • Kruczalak Kazimierz: Prawo handlowe, Gdańsk: Gdańsk Grupa Promocyjna „TITI Holding” 1992.
 • Kurzepa Bolesław: Ogłoszenie upadłości, [w:] Maurycy Allerhand, Bolesław Kurzepa, Prawo upadłościowe. Komentarz, orzecznictwo, Bielsko-Biała, Studio „STO” 1999, s. 23-158.
 • Lewandowski Robert, Wołowski Przemysław: Prawo upadłościowe i naprawcze, Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck 2011.
 • Machowska Aleksandra: Geneza reformy postępowań, założenia nowelizacji i jej główne cele, [w:] Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe. Zagadnienia praktyczne, red. A. Machowska, Warszawa: Wolters Kluwer 2016, s. 29-37.
 • Makiłła Dariusz: Historia prawa w Polsce, Warszawa: Powszechne Wydawnictwo Naukowe 2008.
 • Marszałkowska-Krześ Elwira, Gil Izabela: Postępowanie w sprawach upadłościowych i rejestrowych, Warszawa: Wolters Kluwer 2011.
 • Mączyńska Elżbieta, Morawska Sylwia: Kierunki zmian w prawie upadłościowym i naprawczym w Polsce, [w:] Elżbieta Mączyńska, Sylwia Morawska, Efektywność procedur upadłościowych. Bankructwa przedsiębiorstw katharsis i nowa szansa, Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH 2015, s. 193-199.
 • Morawska Sylwia: Aspekty ekonomiczne efektywności procedur upadłościowych wobec przedsiębiorców, [w:]: Katarzyna Babiarz-Mikulska, Anna Czapracka, Ocena efektywności procedur upadłościowych wobec przedsiębiorców – aspekty prawne, ekonomiczne i organizacyjne, Warszawa: Difin 2012, s. 93-115.
 • Namitkiewicz Jan: Kodeks handlowy obowiązujący b. Królestwie Polskim, Warszawa: Wydawnictwo F. Hoesicka 1927.
 • Olzacka Barbara, Pałczyńska-Gościniak Renata: Leksykon zarządzania finansami, Gdańsk: Wydawnictwo ODDK 1998.
 • Oplustil Krzysztof: Obowiązek złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości oraz odpowiedzialność za jego niezłożenie w świetle znowelizowanego prawa upadłościowego (cz. I), Przegląd Prawa Handlowego 2 (2016), s. 5-11.
 • Osajda Konrad: Uwagi o pojęciu niewypłacalności w świetle nowelizacji prawa upadłościowego, Przegląd Prawa Handlowego 1 (2016), s. 11-16.
 • Petraniuk Juliusz S.: Upadłość i jej podstawy w prawie upadłościowym i naprawczym, Przegląd Prawa Handlowego 12 (2003), s. 17-23.
 • Piasecki Kazimierz: Ustawa prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz, Warszawa: Dom Wydawczy ABC 2004.
 • Pieruszyńska Marianna, Zimmermann Piotr: Trwałość zaprzestania spłaty długów a stan niewypłacalności – powrót do źródła, Przegląd Prawa Handlowego 2 (2013), s. 48-51.
 • Podel Waldemar, Olszewska Małgorzata: Upadłość w praktyce, Warszawa: Difin 2012.
 • Sobkowski Józef: Istota i znaczenie upadłości w polskim systemie prawnym, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 3 (1974), s. 243-251.
 • Sobol Elżbieta: Nowy słownik języka polskiego, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 2002.
 • Świeboda Zdzisław: Komentarz do prawa upadłościowego i prawa o postępowaniu układowym, Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis 1996.
 • Tokarski Jan: Słownik wyrazów obcych, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1980.
 • Witosz Aleksander J.: Komentarz do art. 1, [w:] Prawo upadłościowe. Komentarz, red. A.J. Witosz, Warszawa: Wolters Kluwer 2017, s. 39-46.
 • Witosz Aleksander J.: Komentarz do art. 11, [w:] Prawo upadłościowe. Komentarz, red. A.J. Witosz, Warszawa: Wolters Kluwer 2017, s. 80-96.
 • Wołodkiewicz Witold: Europa i prawo rzymskie. Szkice z historii europejskiej kultury prawnej, Warszawa: Wolters Kluwer 2009.
 • Zedler Feliks: Komentarz do art. 10, [w:] Andrzej Jakubecki, Feliks Zedler, Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz, Kraków: Zamykacze 2006, s. 44-50.
 • Zedler Feliks: Prawo upadłościowe i naprawcze w zarysie, Kraków: Zamykacze 2004.
 • Zedler Feliks: Prawo upadłościowe i układowe, Toruń: TNOIK 1999.
 • Zieliński Marek A.: Ochrona wierzycieli w prawie insolwencyjnym RFN, [w:] Niemieckie prawo insolwencyjne, red. J. Brol, Warszawa: Instytut Wymiaru Sprawiedliwości 1996, s. 29-137.
 • Zienkiewicz Dorota: „Wątpliwości praktyczne wyłonione na tle stosowania nowego Prawa upadłościowego i naprawczego”. Prawo upadłościowe i naprawcze po roku obowiązywania, Monitor Prawniczy 21 (2004), s. 968-969.
 • Zienkiewicz Dorota: Komentarz do art. 2, [w:] Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz, red. D. Zienkiewicz, Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck 2006, s. 18-20.
 • Zimmermann Piotr: Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz, Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck 2012.
 • Zimmermann Piotr: Prawo upadłościowe. Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz, Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck 2016.
 • Zoll Fryderyk: O projekcie nowego Prawa upadłościowego, Przegląd Legislacyjny 3 (29) 2001, s. 11-29.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-82863861-852b-40bd-8081-62e7aa5fb10f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.