PL EN


2016 | 17 | 58-66
Article title

Edukacja religijna w kontekście przemian religijności. Dwie perspektywy badawcze

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Podjęte w niniejszym artykule zagadnienie jest samo w sobie niezwykle szerokie, dotyczy bowiem z jednej strony edukacji religijnej, a z drugiej przemian religijności. W związku z tym ujęcie styku tych dwóch obszarów badawczych zostało zawężone w oparciu o dwie koncepcje ujmowania przemian religijności: systemowo--funkcjonalną i socjalizacyjną. Przez ich pryzmat ukazane zostały dwie perspektywy badania zależności edukacji religijnej oraz religijności. Teoretyczne rozważania stanowią punkt wyjścia do przeglądu prowadzonych w Polsce badań dotyczących wzajemnej zależności edukacji religijnej oraz przemian religijności. Celem artykułu jest odpowiedź na pytanie, czy na podstawie prowadzonych dzisiaj badań możliwe jest zweryfikowanie, w jaki sposób edukacja religijna w Polsce stanowi czynnik zmiany religijności.
Year
Issue
17
Pages
58-66
Physical description
Dates
published
2016
Contributors
References
 • Archer M. (1979), Social Origins of Educational Systems. London: Sage.
 • Archer M. (2013), Człowieczeństwo. Problem sprawstwa (tł. A. Dziuban). Kraków: Zakład WydawniczyNomos.
 • Beckford J. (2006), Teoria społeczna a religia (tł. M. i T. Kunz). Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos.
 • Bidwell Ch. (2006), School As Context and Construction: A Social Psychological Approach to The Study ofSchooling, [w:] M. Hallinan (red.), Handbook of the Sociology of Education. Berlin: Springer Science& Business Media, s. 15–36.
 • Bourdieu P., Passeron J-C. (2006), Reprodukcja. Elementy teorii systemu nauczania (tł. E. Neyman). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Cedefop (2014), Terminology of European education and training policy: a selection of 130 terms, 2nd ed.Luxembourg: Publications Office.
 • Ciecieląg P. i in. (2014), Kościół katolicki w Polsce 1991–2012, Warszawa: ISKK i GUS.
 • Coleman J. (1994), Social Capital In the Creation of Human Capital. „American Journal of Sociology”: 94(Suplement), s. 95–120.
 • Dobbelaere K. (2004), Secularization: An Analysis at Three Levels, Gods, Humans and Religions, Brussels,s. 19–21; wersja polska: Dobbelaere K. (2008), Sekularyzacja. Trzy poziomy analizy (tł. R. Babińska).Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos.
 • Durkheim E. (1968), Éducation et sociologie, Paris: Les Presses universitaires de France.
 • Durkheim E. (2015), Wychowanie moralne (tł. P. Kostyło, D. Rybicka). Bydgoszcz: Wydawnictwo UKW.
 • Fenn R.K. (1969), The Secularization of Values: An Analytical Framework for the Study of Secularization.„Journal for the Scientific Study of Religion”: 8/1, s. 112–124.
 • Fenn R.K. (1970), The Process of Secularization: A Post-Parsonian View. „Journal for the Scientific Study ofReligion”: 9/2, s. 117–136.
 • Fenn R.K. (1978), Toward a Theory of Secularization. Ellington (Connecticut): Society for the ScientificStudy of Religion.
 • Hurrelmann K. (2012), Sozialisation. Das Modell der produktiven Realitätsverarbeitung, Weinheim/Basel:Beltz.
 • Iannaccone L.R. (1995), Voodoo Economics? Defending the Rational Choice Approach to Religion. „Journalfor the Scientific Study of Religion”: 34, s. 76–88.
 • Kozak A. i in. (2016), Życie parafialne w diecezji siedleckiej. Katolicy praktykujący o swojej religijnościi parafii. Warszawa – Siedlce: ISKK.
 • Mandes S. (2016), Miejsce religii w społeczeństwie. W poszukiwaniu nowego programu badawczego socjologii religii. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Mariański J. (2004), Ponowoczesność a religia, [w:] J. Mariański, M. Libiszowska-Żółtkowska (red.), Leksykonsocjologii religii. Warszawa: Verbinum.
 • Marks K. (1951), Kapitał. Krytyka ekonomii politycznej. Warszawa: Książka i Wiedza.
 • Marody M. (2014), Jednostka po nowoczesności. Perspektywa socjologiczna. Warszawa: WydawnictwoNaukowe Scholar.
 • Martin D. (1978), A General Theory of Secularization. New York: Harper Colophon Books.
 • Parsons T. (1959), School Class as Social System. „Harvard Educational Review”: 29, s. 297–318.
 • Piwowarski W. (1986), Kontekst społeczeństwa pluralistycznego a problem permanentnej socjalizacji religijnej,[w:] W. Piwowarski, W. Zdaniewicz (red.), Z badań nad religijnością polską. Studia i materiały. Poznań–Warszawa: Pallottinum, s. 73–82.
 • Robbers G. (2013), Edukacja religijna w systemach szkół publicznych w Europie, Warszawa: Instytut SprawPublicznych.
 • Rosa K. (1990), Katechizacja dzieci i młodzieży. Duszpasterstwo akademickie. [w:] E. Firlit i in. (red.), Rolaparafii rzymsko-katolickiej w organizacji życia społecznego na szczeblu lokalnym. Warszawa: Pallottinum1990, s. 49–67.
 • Stolz J. et al. (2014), Religion und Spiritualität in der Ich-Gesellschaft. Zurich: TVZ.
 • Szczepański J. (1963), Elementarne pojęcia socjologii. Warszawa: PWN.
 • Weber M. (2002), Gospodarka i społeczeństwo, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Wilson B., (1969), Religion In Secular Society. A Sociological Comment. Baltimore MD: Penguin Books.
 • Wilson B. (1982), Religion in Sociological Perspective. New York: Oxford University Press.
 • Wright A. (2015), Religious Education and Critical Realism: Knowledge, Reality and Religious Literacy.Routledge.
Notes
PL
Artykuł 4. z numeru 17.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2299-2367
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-828cd6c1-3bb9-4f54-9dc7-54202fd250ee
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.