PL EN


2015 | 62 | 2: Teologia dogmatyczna | 153-173
Article title

Trinity and Church in the light of Vatican II's Constitution Lumen Gentium

Authors
Title variants
PL
Trójca i Kościół W świetle konstytucji Lumen Gentium Soboru Watykańskiego II
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The whole itinerary of the Vatican II's dogmatic constitution Lumen Gentium on the Church is permeated with a trinitarian outlook. The Church has her origin in the Father's eternal plan of salvation. She not only is the result of his paternal love but also finds in the beatific communion with the Father her destiny and goal (LG 2). The universal project of Father's salvation is realized by the Son who enjoys unconditional primacy within that plan (LG 3). Originating in the mystery of Father's eternal plan of love and born of the paschal mystery of Jesus Christ's death and resurrection, the Church cannot live without the life given to her by the mission of the Holy Spirit. Therefore, the Church, whose origin is in the Father's love which comes into effect through the paschal mystery of the Son, is vivified and renewed by the Spirit (LG 4). The Church is thus the work of the Trinity. This is the fundamental understanding of the Church in Lumen Gentium. The Church of Vatican II is the “Ecclesia de Trinitate”. The Church is “a people made one with the unity of the Father, the Son and the Holy Spirit”.
PL
Konstytucja dogmatyczna o Kościele Lumen gentium przyczyniła się do pogłębienia analizy trynitarnego charakteru Kościoła. Relacja owa dotyka nie tylko natury początku Kościoła, ale odnosi się również do jego permanentnej struktury, zgodnie z twierdzeniem patrystycznym Ecclesia de Trinitate. Jego struktura jest de unitate Patris et Filii et Spiritus Sancti plebs adunata (LG 4). Ecclesia de Trinitate wskazuje nie tylko na fakt, że Kościół rodzi się z tajemnicy trynitarnej Boga, lecz także przypomina, że jego natura jest przeniknięta Trójcą. Życie oraz posłannictwo Kościoła można ująć, w sposób analogiczny, w perspektywie życia wewnątrztrynitarnego. Tym samym Kościół stanowi owoc Boskiego planu zbawienia. Bierze początek z odwiecznej i szczodrobliwej miłości Ojca (LG 2). Owa miłość objawiła się i zrealizowała poprzez wcielenie, śmierć i zmartwychwstanie Syna (LG 3) oraz poprzez nieustanną i ożywiającą obecność Ducha Świętego (LG 4). Należy jednak rozważnie wyrażać owe istotne relacje, unikając „nieuzasadnionych” i wymuszonych odniesień struktury Kościoła do natury Boga Trójjedynego. Warto bowiem pamiętać, jak przypomniał Kard. Ratzinger (OR 8.11.2000), o ostrożności wobec rozprzestrzeniającej się tendencji, która bezpośrednio transponuje tajemnicę trynitarną na strukturę Kościoła.
Contributors
author
 • Katedra Pneumatologii, Eklezjologii i Mariologii KUL, ni36@wp.pl
References
 • Antón A., Ecclesiologia postconciliare: speranze, risultati e prospettive, in: R.Latourelle (ed.), Vaticano II: Bilancio e prospettive venticinque anni dopo (1962-1987), vol. I, Assisi 1987, p. 361-388.
 • Balthasar H.U. von, Le Saint-Esprit, L'inconnu au delà du Verbe, “Lumier et Vie” 67(1964), 13, p. 115-126.
 • Barlone S., La Chiesa, Dono del Padre e dono della Trinità, Napoli 2000.
 • CongarY., Saggi ecumenici. Il movimento, gli uomini, i problemi, Roma 1986.
 • CongarY., La Parola e il Soffio, Roma 1985.
 • CongarY., Ecco la Chiesa che amo, Brescia 1969.
 • CongarY., Pneumatologie ou ‹Christomonisme› dans la tradition latine?, “Ephemerides Theologicae Lovanienses” 45(1969), p. 394-416.
 • Dola T., Kościół sakramentem Trójjedynego Boga, „Roczniki Teologiczne” 43(1996), 2, p. 67-78.
 • Fallico A., Eucaristia, communio trinitaria e comunione ecclesiale, Torino 1986.
 • Forte B., La Chiesa icona della Trinità. Breve ecclesiologia, Brescia 1984.
 • Forte B., La Chiesa della Trinità. Saggio sul mistero della Chiesa comunione emissione, Cinisello Balsamo 1995.
 • Jaśkiewicz S., Eschatologiczny charakter Kościoła pielgrzymującego w posoborowej eklezjologii włoskiej, Radom 2013.
 • Karwacki R., Communio eklezjalna jako misterium osobowej jedności z Trójcą Świętą, „Collectanea Teologica” 73(2003), 4, p. 65-74.
 • Kasper W., The Church as Communion, “New Blackfriars” 74(1993), p. 232-244.
 • Kasper W., Sauter G., Kirche, Ort des Geistes, Freiburg 1976.
 • Larentzakis G. von, Trinitarisches Kirchenverständnis, in: W. Breuning (ed.), Trinität, Aktuelle Perspectiven der Theologie, Freiburg 1984, p. 73-96.
 • Moeller C., History of Lumen Gentium's Structure and Ideas, in: J.M. Miller (ed.), Vatican II, An Interfaith Appraisal, International Theological Conference, University of Notre Dame: March 20-26, 1966, Notre Dame−London 1966, p.123-152.
 • Mühlen H., Una mystica persona: Die Kirche als das Mysterium der heilsgeschichtlichen Identität des Heiligen Geistes in Christus und den Christen: Eine Person in vielen Personen, Munich 1968.
 • Müller G.L., Das trinitarische Grundverständnis der Kirche in der Kirchenkonstitution “Lumen Gentium”, “Münchener theologische Zeitschrift” 45(1994), p.451-465.
 • Philips G., Dogmatic Constitution on the Church, History of the Constitution, in: H. Vorgrimler (ed), Commentary on the Documents of Vatican II, vol. I, London−New York 1967, p. 105-137.
 • Philips G., La Chiesa e il suo mistero, Milano 1975.
 • PottmeyerH.J., Kirche des dreifaltigen Gottes, “Wort und Antwort” 29(1988), p. 83-86.
 • Pottmeyer H.J., Auf dem Weg zu einer trinitarischen Ekklesiologie, “Analecta Cracoviensia” 25(1993), p. 391-396.
 • Rahner K., Das neu Bild der Kirche, “Geist un Leben” 39(1966), p. 4-24.
 • Ratzinger J., Sulle principali obiezioni sollevate contro la Dichiarazione „Dominus Iesus”, „L'Osservatore Romano” (8.11.2000), p. 4.
 • Sartori L., Trinità e Chiesa, “Credere Oggi” 6(1986), n. 4, p.71-81.
 • Sartori L., La ‹Lumen gentium›, Padova 1994.
 • Scanzillo C., La Chiesa: sacramento di comunione, Roma 1987.
 • Staglianò A., Il Mistero del Dio Viviente. Per una teologia dell'Assoluto trinitario, Bologna 1996.
 • Tillard J.M.R., Église et salut. Sur la sacramentalité de l'Église, “Nouvelle Revue Théologique” 116(1984), p. 658-685.
 • Tillard J.M.R., Corps du Christ et Esprit Saint. Les exigencies de la communion, “Irénikon” 63(1990), p. 163-184.
 • Wojtkiewicz K., Trójca Święta jako zasada życia chrześcijańskiego, Szczecin 2005.
 • Wright J.H., The Church: Community of the Holy Spirit, “Theological Studies” 48(1987), p. 25-44.
 • Van Eijk A.H.C., The Church: Mystery, Sacrament, Sign, Instrument, Symbolic Reality, “Bijdragen” 50(1989), p. 178-202.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-828f82cd-bebc-4498-a9c5-0c43799757f2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.