PL EN


2018 | 28 | 2 | 7-17
Article title

The Protection of Client’s Interests, as Arising from the Right (Requirement) to Rely on Legal Professional Privilege in China, Compared to Polish Solutions – the Development of the System. Part II. A Historical Overview of Polish Solutions from the Fall of the First Republic of Poland until Modern Times

Title variants
PL
Ochrona interesów klienta wynikająca z prawa (obowiązku) zachowania tajemnicy adwokackiej w Chinach na tle rozwiązań polskich – narodziny systemu. Część II. Rys historyczny rozwiązań polskich od upadku I Rzeczypospolitej do czasów współczesnych
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
After a long period of the native legal culture development, a systematic increase in the importance of the Bar in the social and political life of the country and the strengthening of its influence, there was a period much worse for lawyers. The loss of independence for more than one hundred years and the necessity of functioning in the structures of absolute monarchies caused many negative effects in the mutual relations between attorneys and their clients, primarily in the area of the legal professional privilege. Despite the fact that Poland regained its independence, the next century brought new, difficult challenges in the process of shaping the relations between lawsuit participants.
PL
Po długotrwałym okresie rozwoju rodzimej kultury prawnej, systematycznego wzrostu znaczenia palestry w życiu społeczno-politycznym kraju oraz umacniania jej wpływów, nastąpił czas zdecydowanie gorszy dla prawników. Utrata niepodległości na ponad sto lat i konieczność funkcjonowania w strukturach monarchii absolutnych wywołały szereg negatywnych skutków we wzajemnych relacjach adwokatów z ich klientami, przede wszystkim w zakresie prawa do zachowania tajemnicy adwokackiej. Kolejne stulecie zaś, mimo odzyskania niepodległości przez Polskę, przyniosło nowe, trudne wyzwania w procesie kształtowania stosunków uczestników postępowania sądowego.
Contributors
  • Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, wbednaruk@kul.lublin.pl
author
  • Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, olganataliakisiel@gmail.com
References
  • Cederbaum, Henryk. 1911. Adwokatura w Królestwie Polskiem. Warszawa: Gebethner i Spółka.Dudek, Dariusz. 2009. “Wolność adwokatury (refleksje w 90. rocznicę restytucji państwa i palestry).” In Szkice o dziejach adwokatury lubelskiej. 90-lecie Izby Adwokackiej w Lublinie, edited by Piotr Sendecki, 525–546. Lublin: Okręgowa Rada Izby Adwokackiej w Lublinie.Kisza, Andrzej, Zdzisław Krzemiński, and Roman Łyczywek. 1995. Historia adwokatury polskiej. Warszawa: MC Kwadrat.Kotliński, Jakub, and Tomasz Kotliński. 2016. Sądownictwo powszechne w Galicji w latach 1855-1918. Jarosław: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu.Kotliński, Tomasz. 2008a. Samorząd adwokacki w Drugiej Rzeczypospolitej. Warszawa: Naczelna Rada Adwokacka.Kotliński, Tomasz. 2008b. “Statut Tymczasowy Palestry Państwa Polskiego – ocena historyczno-prawna.” Palestra 11–12:22–30.Kotliński, Tomasz. 2009. “Uchwała Rady Adwokackiej w Lublinie z 1926 r. w sprawie obron komunistycznych.” In Szkice o dziejach adwokatury lubelskiej. 90-lecie Izby Adwokackiej w Lublinie, edited by Piotr Sendecki, 119–129. Lublin: Okręgowa Rada Izby Adwokackiej w Lublinie.Łyczywek, Roman (edited by). 1983. Szkice z dziejów adwokatury. Warszawa: Ośrodek Badawczy Adwokatury.Markiewicz, Jerzy. 2009. “Walka i męczeństwo adwokatów Izby lubelskiej w latach wojny i okupacji 1939-1945.” In Szkice o dziejach adwokatury lubelskiej. 90-lecie Izby Adwokackiej w Lublinie, edited by Piotr Sendecki, 152–169. Lublin: Okręgowa Rada Izby Adwokackiej w Lublinie.Nowak–Jeziorański, Jan. 1986. “Słowo wstępne.” In Mówi Józef Światło. Za kulisami bezpieki i partii 1940-1955, edited by Zbigniew Błażyński, 9–12. Londyn: Polska Fundacja Kulturalna.Redzik, Adam, and Tomasz Kotliński. 2012. Historia adwokatury. Warszawa: Naczelna Rada Adwokacka.Żaryn, Jan. 2003. Dzieje Kościoła katolickiego w Polsce (1944-1989). Warszawa: Wydawnictwo Neriton, Instytut Historii PAN.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-8291f58d-e169-4e5b-9bdd-4386b31c7866
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.