Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 26/3 | 87-103

Article title

Problemy terminologiczne w przekładzie tekstów prawnych z zakresu prawa pracy na przykładzie języka niderlandzkiego i polskiego

Content

Title variants

EN
Terminological problems in translation of legal texts within labour law based on the examples of Dutch and Polish

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
Law and language are so closely intertwined, that it is not possible to separate the two. Legal language is characterised by a high degree of precision on the one hand, and by the use of generalisation, of terms that are specific to the legal domain and of terms that occur in LGP, on the other. Legal terms are units of legal knowledge and they cause translation problems because they are system-bound as a result of the evolution of law and the parallel development of legal language. The aim of this paper is to provide an overview of the main terminological difficulties of legal translation in the Dutch - Polish language combination. Firstly, the author discusses the theoretical foundation of the relationship between law and language as well as terminological problems in legal translation, before going on to focus on the outlined problems. Secondly, the brochure on the Dutch Working Time Law (nl. Arbeidstijdenwet) and its Polish translation are analysed in relation to the applied translation techniques, in order to discuss the adequacy of the translation of several terms within the domain of labour law. Finally, the author presents the results of a detailed terminological analysis of chosen Dutch terms excerpted from the examined texts.

Year

Issue

Pages

87-103

Physical description

Dates

published
2019-09-23

Contributors

References

 • Balcerzan, E. (1998), Czym jest nieprzekładalność – faktem praktyki translatorskiej czy zmyśleniem teoretyków?, (w:) P. Fast (red.), Przekład artystyczny a współczesne teorie translatologiczne. Katowice, 57–71.
 • Biel, Ł. (2010), Corpus-Based Studies of Legal Language for Translation Purposes: Methodological and Practical Potential, (w:) C. Heine/ J. Engberg (red.), Reconceptualizing LSP. Online proceedings of the XVII European LSP symposium 2009. Aarhus, 1–15.
 • Biel, Ł. (2015), Dosłowność jako strategia w przekładzie unijnych aktów prawnych, (w:) J. Dybiec-Gajer (red.), (Nie)dosłowność w przekładzie. Od literatury dziecięcej po teksty specjalistyczne. Język a komunikacja 36, 137–147.
 • Bochowicz, M./ J. Dudek (2011), Tłumaczenia utrudniają interpretację prawa unijnego, (w:) „Gazeta Prawna”. (URL https://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/577501,tlumaczenia-utrudniaja-interpretacje-prawa-unijnego.html). [Pobrano 28.08.2019].
 • Bouwens, W.H.A.C.M./ M.S. Houwerzijl/ W.L. Roozendaal (2017), Schets van het Nederlandse arbeidsrecht. Deventer.
 • De Groot, G.R. (1993), Een nieuw tweetalig juridisch woordenboek, (w:) G.R. De Groot (red.), Recht en vertalen II. Deventer, 25–40.
 • De Groot, G.R./ C.J.P. van Laer (2006), The Dubious Quality of Legal Dictionaries, (w:) „International Journal of Legal Information” 34/1 , 65–86.
 • Derlén, M. (2014), Multilingualism and legal integration in Europe, (w:) R. Temmerman/ M. Van Campenhoudt (red.), Dynamics and terminology. An interdisciplinary perspective on monolingual and multilingual culture-bound communication. Amsterdam/Philadelphia, 17–41.
 • Florek, L. (2017). Prawo pracy. 19 wydanie zmienione i zaktualizowane. Warszawa.
 • Gaakeer, A.M.P. (2006), ‘De eenheid van recht en taal’, (w:) „AA” 2006, 843–846.
 • Gibbons, J. (1994), Language constructing law, (w:) J. Gibbons (red.), Language and the Law. London and New York, 136–155.
 • Gibbons, J. (1999), Language and the Law, (w:) „Annual Review of Applied Linguistics”, 156–173.
 • Grucza, S. (2004), Od lingwistyki tekstu do lingwistyki tekstu specjalistycznego. Warszawa.
 • Harvey, M. (2002), What’s so Special about Legal Translation?, (w:) „Meta” 47/2, 177–185.
 • Hepple, B. (1986/2010), Introduction. The ‚Social Question’ and the Emergence of Labour Law, (w:) B. Hepple/ P. O’Higgins (red.), The Making of Labour Law in Europe, 6–12.
 • Hepple, B. (2009), Introduction. The Changing Boundaries, Purposes and Sources of Labour Law, (w:) B. Hepple/ B. Veneziani (red.), The Transformation of Labour Law in Europe, 12–29.
 • Iluk, J./ Ł. Iluk (2019), Wybory czasowników dyrektywalnych oraz ich wpływ na ekwiwalencję merytoryczną i tekstowo-normatywną w tłumaczeniach wybranych przepisów konstytucyjnych, (w:) „Applied Linguistics Papers” 26/1, 85–97.
 • Jabłońska-Bonca, J. (2004), Wprowadzenie do prawa/Introduction to Law. Warszawa.
 • Kaczmarek, K. (2013), Precyzja niedookreśloność wyrażeń w przepisach prawnych na przykładzie języka polskiego węgierskiego, (w:) „Comparative Legilinguistics” 13, 49–66.
 • Kierzkowska, D. (2005), Kodeks Tłumacza Przysięgłego z komentarzem. Warszawa.
 • Knipschild, E./ T. Ridder (2015), De voordelen en risico’s van een minmaxovereenkomst anno 2015, (w:) „ArbeidsRecht” 2015/22.
 • Kościałkowska-Okońska, E. (2013), Dydaktyka przekładu tekstów specjalistycznych w kontekście rozwoju kompetencji tłumaczeniowej, (w:) „Rocznik Przekładoznawczy” 8, 137–151.
 • Kubacki, A.D. (2013), Zur forensischen Kompetenz eines vereidigten Translators, (w:) I. Bartoszewicz/ A. Małgorzewicz (red.), Studia Translatorica 4. Kompetenzen des Translators. Theorie-Praxis-Didaktik 4. Wrocław, 69–83.
 • Matulewska, A. (2007). Lingua Legis in Translation. Frankfurt am Main.
 • Matulewska, A. (2010), Teksty paralelne a ustalenie konotatów i denotatów na potrzeby przekładu polsko-angielskiego, (w:) „Legilingwistyka Porównawcza. Comparative Legilinguistics (International Journal for Legal Communication)”, 55–68.
 • Melinkoff, D. (1963/1987), The Langue of the Law. Boston.
 • Mitrus, L. (2019), Temat: Konsultacje dot. projektu badawczego, do: Katarzyna Tryczyńska, 4 września 2019, 13:49 [cytowany 17 września 2019, 17:00]. Korespondencja osobista.
 • Opałek, K./ J. Wróblewski (1969), Zagadnienia teorii prawa. Warszawa.
 • Plets, I./ D. De Wolff (1998), De oproepovereenkomst naar Belgisch en Nederlands recht, (w:) F.J.L. Pennings (red.), Flexiblisering van het sociaal recht in België en Nederland. Deventer, 31–65.
 • Peruzzo, K. (2014), Capturing dynamism in legal terminology: The case of victims of crime, (w:) R. Temmerman/ M. Van Campenhoudt (red.), Terminology and lexicography research and practice 16. Amsterdam, 43–60.
 • Puszkarska, A. (2017), Postępowanie administracyjne: obcojęzyczny dokument należy przetłumaczyć na język polski, (w:) „Rzeczpospolita”. (URL https://www.rp.pl/Administracja/302289995-Postepowanie-administracyjne-obcojezyczny-dokument-nalezy-przetlumaczyc-na-jezyk-polski.html). [Pobrano 26.08.2019].
 • Rak-Rozmysłowska, M. (2012), Otwarta struktura języka prawnego w ujęciu Jerzego Wróblewskiego i Herberta L.A. Harta, (w:) M. Sadowski/ P. Szymaniec (red.), Prace z teorii i historii prawa oraz administracji publicznej. Wrocław, 25–38.
 • Šarčević, S. (1988), Bilingual and multilingual legal dictionaries: new standards for the future, (w:) „Revue Generale de Droit” 19 (4), 961–978.
 • Šarčević, S. (1997), New approach to legal translation. Haga.
 • Šarčević S./ M. Bajčić (2009), Zur Notwendigkeit Der Erarbeitung Einer Einheitlichen Kroatischen Terminologie Für EU-Rechtsbegriffe, (w:) „Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci” 30, 810–827.
 • Stryjek, A. (2013), Tłumaczenia prawnicze – ważne i wymagające, (w:) „GazetaPrawna” (URL https://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/743206,tlumaczeniaprawnicze-wazne-i-wymagajace.html). [Pobrano 26.08.2019].
 • Temmerman, R. (2016), Translation and the Dynamics of Understanding Words and Terms in Contexts, (w:) L. Ilynska/ M. Platonova (red.), Meaning in Translation: Illusion of Precision. Newcastle upon Tyne, 139–160.
 • Tryczyńska, K. (2014), Collocaties in het Juridisch Woordenboek van Fockema Andreae. Een frequentieanalyse, (w:) „Neerlandica Wratislaviensia” 24, 93–106.
 • Van Eeckhoutte, W. (2014), Handboek Belgisch Arbeidsrecht. Deel I van het Handboek Belgisch Sociaal Recht. Mechelen.
 • Van Eeckhoutte, W. (2017), Handboek Belgisch Sociaalzekerheidsrecht. Deel II van het Handboek Belgisch Sociaal Recht. Mechelen.
 • Van Hoorde, E. (2018), De taal is gans het recht, (w:) R. De Corte/ M. De Vos/ P. Humblet/ F. Kéfer/ E. Van Hoorde (red.), De taal is gans het recht. Liber Amicorum Willy van Eeckhoutte. Mechelen, 535–555.
 • Wright, S.E. (1997), Terminology Standardization Management Strategies, (w:) Handbook of Terminology Management – Volume 1. Philadelphia, 198.
 • Wróblewski, B. (1948), Język prawny i prawniczy. Kraków.
 • Zieliński, M. (2007), Wiedza o tekstach prawnych jako warunek ich rozumienia, (w:) A. Tietiajew-Różańska (red.), Język polskiej legislacji, czyli zrozumiałość przekazu a stosowanie prawa. Materiały konferencyjne. Warszawa.
 • Besluit van 4 december 1995, houdende nadere regels inzake de arbeids- en rusttijden (Arbeidstijdenbesluit) (1995). (URL https://wetten.overheid.nl/BWBR0007687/2018-11-14). [Pobrano 05.09.2019].
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2002/14 z 11 marca 2002 roku o ogólnych warunkach informowania i przeprowadzania konsultacji z pracownikami w Unii Europejskiej (2002). (URL http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/com/com_com%282013%290798_/com_com%282013%290798_pl.pdf). [Pobrano 02.09.2019].
 • Rozporządzenie nr 1 w sprawie określenia systemu językowego Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej. (URL https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/ALL/?uri=CELEX%3A31958R0001). [Pobrano 29.08.2019].
 • Traktat o Unii Europejskiej (wersja skonsolidowana). (URL https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:12012M/TXThttp://oide.sejm.gov.pl/oide/index.php?option=com_content&view=article&id=14803&Itemid=945). [Pobrano 28.08.2019].
 • Ustawa z dnia 5 kwietnia 2002 r. o europejskich radach zakładowych (2002). (URL https://www.lexlege.pl/ustawa-o-europejskich-radach-zakladowych/). [Pobrano: 05.09.2019].
 • Ustawa z dnia 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji (2006). (URL http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20060790550). [Pobrano 05.09.2019].
 • Wet van 28 januari 1971, houdende nieuwe regelen omtrent de medezeggenschap van de werknemers in de onderneming door middel van ondernemingsraden. (Wet op ondernemingsraden) (1971). (URL https://wetten.overheid.nl/BWBR0002747/2019-01-01). [Pobrano 05.09.2019].
 • Wet van 3 juli 1978, betreffende de arbeidsovereenkomsten (Arbeidsovereenkomstenwet) (1975). (URL http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&table_name=wet&cn=1978070301%29). [Pobrano 06.09.2019].
 • Wet van 23 november 1995, houdende bepalingen inzake de arbeids- en rusttijden (Arbeidstijdenwet) (1995). (URL https://wetten.overheid.nl/BWBR0007671/2018-01-01). [Pobrano 05.09.2019].

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2544-9354

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-82a15b65-b6f0-4bb3-a6cd-7afc091aa8ac
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.