PL EN


2008 | 20 | 349-366
Article title

Когда ОНИ это уже МЫ, а когда по-прежнему ОНИ? Устный дискурс венгерских сербов

Selected contents from this journal
Title variants
EN
When “they” turn into “us” or remain “them”: Oral discourse of the Serbs in Hungary
Languages of publication
RU
Abstracts
PL
Artykuł oparty jest na terenowych badaniach etnolingwistycznych wśród Serbów na Węgrzech (Szigetcsép), które w 2001 roku przeprowadził zespół Instytutu Studiów Bałkanistycznych (SASA, Belgrad). Serbowie w węgierskim Szigetcsép są społecznością bliska asymilacji, jako że od stuleci żyją jako diaspora, otoczona grupami etnicznych Niemców i Węgrów. Okazuje się, że Serbowie ci utrzymują kontakty interetniczne i wypracowali specjalne strategie dyskursywne, ażeby radzić sobie z drażliwym problemem „obcego”. W związku z tym wyodrębniono dwa paradygmaty tożsamościowe i dyskursywne. Po pierwsze, utożsamiający, gdy „oni” staja się „nami” (dotyczy innych Serbów, a także Węgrów i Chorwatów). Po drugie, izolujący, kiedy to „my” jesteśmy zagrożeni zmianą w „nich” (dotyczy Niemców i Węgrów). Ponadto analiza skupiona była na konstrukcjach narracyjnych, nazywanych „narratywami kolektywnymi”, opartych na wzorcach „pamięci kolektywnej” i stereotypach etnicznych.
EN
The paper is based on an ethnolinguistic field survey of the Serbs in Hungary (Szigetcsép) conducted in 2001 by the research team of the Institute for Balkan Studies, SASA, Belgrade. The Serbs in Szigetcsép (Hungary) are a demographically endangered population on the verge of assimilation, living for centuries in Serbian diaspora surrounded by German and Hungarian ethnic groups. Therefore, they appear to be an extremely intriguing ethnic group with versatile interethnic relations and diverse discursive strategies for copying with the sensitive topic of “the other”. Two major strategies have been identified: the first is the “embracing device”, when “they” turn into “us” (in relation to other Serbs, Bulgarians or Croats); the other is the “distancekeeping device”, when “we” are in danger of turning into “them” (in relation to Germans and Hungarians). The analysis also deals with narrative constructs, called “collective narratives”, which are based on the patterns of “collective memory” and on ethnic stereotypes.
Year
Volume
20
Pages
349-366
Physical description
Contributors
 • Instytut Bałkanistyki Serbskiej Akademii Nauk i Sztuk w Belgradzie
References
 • Бартминьский, Е. 2005. Как изменяется стереотип немца в Польше. [в:] Языковой образ мира: очерки по этнолингвистике. Москва: Индрик, 252--278.
 • Белова, О. Н. 2005. Этнокультурные стереотипы в славянской народной традиции. Москва: Индрик.
 • Белова, О. Н. 2003. О «жидах» и «жидовской вере» в народных представлениях восточных славян. [в:] Свой или чужой? Евреи и славяне глазами друг друга. [ред.] О. Белова. Москва: Центр научных работников и преподавателей иудаики в вузах «Сафер», Институт славяноведения РАН, 160--175.
 • Вучковић, М. 2007. Други у дискурсу Марка Гурана. Међународна конференција «Българските ‘острови’ на лингвистичната карта на Балканите». София 4--6. 11. 2005, /в печати/.
 • Ердељановић, Ј. 1930. О пореклу Буњеваца. Београд: Посебна издања СКА LXXIX, Филозофски и филолошки списи 19.
 • Гоффманнова, Я. 2000. «Подсказывание», «поддакивание» и другие виды стратегии преодоления коммуникативных барьеров. [в:] Язык как средство трансляции культуры. [ред.] М. Б. Ешич. Москва: Наука, 132--153.
 • Златановић, С. 2004. «Шопови» у Косовском Поморављу. [в:] Скривене мањине на Балкану, [ред.] Б. Сикимић. Београд: Балканолошки институт САНУ, 83--93.
 • Коминская, Л. Н., Клейнер, Ю. А. 2002. Анклавный язык в составе языкового союза (к постановке проблемы). [в:] Материалы конференции, посвященной 90-летию со дня рождения члена--кореспондента РАН Агнии Васильевны Десницкой. Ред. А. В. Жугра, Н. Н. Казанский. Санкт-Петербург: Наука, 90--94.
 • Илић, М. 2003. Чипска свадба у казивању Јелене Љубе Николић. Етнографија Срба у Мађарској 4. Будимпешта: Мађарско етнографско друштво, 49--78.
 • Илић, М. 2005а. Ка етнолингвистичком речнику чипских Срба --- модели етнолингвистичког дискурса у етнодијалекатском тексту. [в:] Положај и идентитет српске мањине у југоисточној и централној Европи. [ред.] Војислав Становчић. Београд: САНУ, 315--339.
 • Илић, М. 2005б. Фолклорни текст у процесу заборава. Гласник етнографског института САНУ LIII. Београд: Етнографски институт САНУ, 321--335.
 • Ластић, П. 2004. О положају Срба у Мађарској. Теме: часопис за друштвене науке 2. Ниш: Универзитет у Нишу, 805--830.
 • Петрович, Т. 2004. Традиционална култура Срба у Белој Крајини у светлу процеса замене језика. Исследования по славянской диалектологии 10. Терминологическая лексика материальной и духовной культуры балканских славян. Москва: Институт славяноведения РАН, 183--203.
 • Петровић, Т. 2005. Идеолошке функције управног говора у процесу замене језика. Јужнословенски филолог LXI. Београд: Институт за српски језик САНУ, 191--211.
 • Плотникова, А. А. 1996. Материалы для этнолингвистического изучения балканославянского ареала. Москва: Институт славяноведения и балканистики РАН.
 • Прелић, М. 1995. Срби у селу Ловри у Мађарској током XX века. Будимпешта: «ИЗДАН» Српски демократски савез.
 • РСГВ --- Речник српских говора Војводине, 1--5 (А--Њ). Нови Сад: Матица српска. 2000--2005.
 • Сикимић, Б. 2004а. Тај тешко да гу има по књиге. [в:] Избегличко Косово. «Лицеум» 8. [ред.] Б. Сикимић. Крагујевац: Центар за научна истраживања САНУ и Универзитет у Крагујевцу, 31--69.
 • Сикимић, Б. 2004б. Актуелна теренска истраживања дијаспоре: Срби у Мађарској, Теме: часопис за друштвене науке 2. Ниш: Универзитет у Нишу, 847--858.
 • Сикимић, Б. 2005. Изазов теренског рада --- Етнолингвистика или антрополошка лингвистика? [в:] Етнологија и антропологија: стање и перспективе. Београд: Зборник Етнографског института САНУ 21, 235--244.
 • СМ --- Словенска митологија, Енциклопедијски речник. [ред.] Светлана М. Толстој и Љубинко Раденковић. Београд: Zepter World Book, 2001.
 • Якимова, М. 2004. Българската градинарска емиграция в Австрия --- скрито малцинство или --- ? [в:] Скривене мањине на Балкану. [ред.] Б. Сикимић. Београд: Балканолошки институт САНУ, 283--291.
 • Хофман, А. 2004. Проблеми музичког идентитета буњевачке националне заједнице у западној Бачкој. [в:] Скривене мањине на Балкану. [ред.] Б. Сикимић. Београд: Балканолошки институт САНУ, 191--198.
 • Assmann, J. 2002. Das kulturelle Gedächtnis. München: C.H. Beck.
 • Bangerter, A. 2000. Identifying Individual and Collective Acts of Remebering in Task-Related Communication. Discourse Processes 30/3, 237--264.
 • Boym, S. 2001. The Future of Nostalgia. New York: Basic Books.
 • Ćirković, S. 2006. Despre încrederea în cercetător: un bosniac în Toracu-Mic. [в:] Torac: Metodologia cercetării de teren. [red.] Annemarie Sorescu Marinković. Novi Sad: Societatea (Fundaţia) Română de Etnografie şi Folclor din Voivodina, 225--266.
 • Dilley, R. M. 2002. The problem of context in social and cultural anthropology. Language Communication 22, 437--456.
 • Duranti, A. 2003. Language as Culture in U.S. Anthropology. Current Anthropology 44/3, 323--347.
 • Galasińska, A., Galasiński, D. 2003. Discursive strategies for coping with sensitive topics of the Other. Journal of Ethnic and Migration Studies 29/5, 849--863.
 • Halbwachs, M. 1985. Das kollektive Gedächtnis. Frankfurt/M: Fischer. [La mémoire collective, Paris: Presses Universitaires de France, [1939] 1950].
 • Hodgson, I. 2000. Ethnography and health care: Focus on nursing. Forum: Qualitative Social Research, [On-line Journal], 1(1), 2000 (http://www.qualitative-research.net/fqs-texte/1-00/1-00hodgson-e.htm [Date of Access: June 28, 2006]).
 • Holt, R. 2003. Bakhtin’s Dimensions of Language and the Analysis of Conversation. Communication Quarterly 51/2, 225--245.
 • Janjetović, Z. 2004. Švabe u Vojvodini, [в:] Скривене мањине на Балкану. [ред.] Б. Сикимић. Београд: Балканолошки институт САНУ, 121--134.
 • Krivoruchko, J. G. 2005. A Case of Divergent Convergence. The Cultural Identity of Romaniote Jewry. [в:] Developing Cultural Identity in the Balkans : Convergence vs. Divergence. [ред.] R. Detrez, P. Plas. Brussels: Peter Lang, 149--163.
 • Mladenova, O. 2004. Russian Second-Language Textbooks and Identity in the Universe of Discourse : A Contribution to Macropragmatics, München: Verlag Otto Sagner.
 • Petrović, T. 2004. Lingvistička ideologija i proces zamene jezika na primeru Srba u Beloj Krajini. [в:] Скривене мањине на Балкану. [ред.] Б. Сикимић. Београд: Балканолошки институт САНУ, 217--227.
 • Petrović, T. 2005. The Serbs of Bela Krajina between Local and National Identity. [в:] Developing Cultural Identity in the Balkans : Convergence vs. Divergence. [ред.] R. Detrez P. Plas. Brussels: Peter Lang, 59--86.
 • Prelić, М. 2004. Etnički identitet: Srbi u Budimpešti i okolini, doktorska disertacija, Beograd.
 • Sbisá, M. 2002. Speech acts in context. Language Communication 22, 421--436.
 • Sikimić, B., Sorescu, A. 2004. The Concept of Loneliness and Death among Vlachs in North-eastern Serbia. Symposia --- Journal for Studies in Ethnology and Anthropology, Craiova, 159--182.
 • Sikimić, B. 2004. Etnolingvistička istraživanja skrivenih manjina --- mogućnosti i ograničenja: Čerkezi na Kosovu. [в:] Скривене мањине на Балкану. [ред.] Б. Сикимић. Београд: Балканолошки институт САНУ, 259--281.
 • Simeon, R. 1969. Enciklopedijski rječnik lingvističkih naziva I--II. Zagreb: Matica hrvatska.
 • Sekulić, A. 1991. Bački Hrvati: narodni život i običaji. Zagreb: Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti.
 • Sorescu-Marinković, A. 2006. The Vlachs of North-Eastern Serbia: Fieldwork and Field Methods Today, Symposia --- Journal for Studies in Ethnology and Anthropology, Craiova, /в печати/.
 • Tsitsipis, L. 1998. A Liguistic Anthropology of Praxis and Language Shift: Arvanítika (Albanian) and Greek in Contact, Oxford: Oxford University Press.
 • Witz, K. 2006. The Participant as Ally and Essentialist Portraiture, Qualitative Inquiry 12 (2), 246--268.
 • Vučković, M. 2000. Govor kajkavaca u Boki : sociolingvistički aspekt. Јужнословенски филолог LVI/1--2. Београд: Институт за српски језик САНУ, 261--271.
 • Van Dijk, T. A. 1998. Ideology: A Multidisciplinary Approach. London: Sage Publications.
 • Zdravković, H. 2005. Politika žrtve na Kosovu: Identitet žrtve kao primarni diskurzivni cilj Srba i Albanaca u upornom sukobu na Kosovu. Beograd: Etnološka biblioteka 17.
Notes
Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства науки и защиты окружающей среды Республики Сербия в рамках исследовательского проекта № 148011 «Этническая и социальная стратификация Балкан».
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-82a8056f-4863-4ef7-8bc9-6ebacc8401b1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.