PL EN


2015 | 217 | -114
Article title

Miasto jako struktura sieci współzależnych

Content
Title variants
EN
The city as a structure of interdependent networks
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule naszkicowano rozległe zagadnienie sieciowości współcze-snych organizmów miejskich. Sieci określają już nie tylko przestrzenną konstrukcję miast, strukturę społeczności miejskiej czy nawet logikę zachodzących w nich procesów, ale całkowicie dominują samą narracj ę miejskiego fenomenu. Sieci pozwalają ponadto na nowo zrozumieć to, co zaczęto już uznawać za niepodlegające jakiemukolwiek rozumieniu, za chaotyczne. Sieci wyznaczają nowy alfabet miejskiej narracji, który umożliwia dostrzeżenie i opisanie nowego miejskiego sensu – logiki sieci. Zdaniem Autora po-dejście sieciowe pozwoli na budowanie coraz bardziej holistycznych modeli miast.
EN
The paper presents the broad issue of networking with respect to contempo-rary urban structures. Nowadays, networks not only determine spatial frameworks of cities, social structures of urban communities, or even the pure logic of ongoing urban processes, but downright totally dominate the very narration of the urban phenomenon. Moreover, networks allow understanding afresh what has already been considered unin-telligible and chaotic. Networks provide a new alphabet of urban narration, which con-tribute to recognizing and describing this new urban meaning – the network logic. Finally, the author argues that the network approach allows constructing more and more holistic models of cities.
Year
Volume
217
Pages
-114
Physical description
Contributors
References
 • Abriszewski K. (2012), Poznanie, zbiorowość, polityka. Analiza teorii aktora-sieci Bru-no Latoura, TAiWPN Universitas, Kraków.
 • Abriszewski K. (2010), Splatając na nowo ANT. Wstęp do Splatając na nowo to, co spo-łeczne [w:] B. Latour (red.), Splatając na nowo to, co społeczne. Wprowadzenie do teorii aktora-sieci, TAiWPN Universitas, Kraków, s. v-xxxvi.
 • Alexander C. (1966), The city is not a tree, “Design”, No 206.
 • Bauman Z. (2006), Płynna nowoczesność, Wydawnictwo Literackie, Kraków.
 • Beck U. (2002), Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności, Wydawnictwo Scholar, Warszawa.
 • Benedict M.A., McMahon E.T. (2006), Green infrastructure. Linking landscapes and communities, Island Press, Washington, Covelo, London.
 • Biłozor A., Szuniewicz K. (2008), Struktura sieci powi ązań w układzie miast i regionów, „Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna”, nr 3, Uniwersytet im. Adama Mic-kiewicza, Poznań, s. 7-19.
 • Blokland T., Savage M. (eds.) (2008), Networked urbanism. Social capital in the city, Ashgate, Hampshire, Burlington.
 • Borges J.L., On Exactitude in Science [w:] Collected Ficciones, The Penguin Press, http://posthegemony.files.wordpress.com/2013/02/borges_collected-fictions.pdf, s. 704-705 (dostęp: 10.06.2014).
 • Brenner N., Keil R. (eds.) (2011), The global cities reader, Routledge, London, New York.
 • Brenner N., Keil R., From global cities to globalized urbanization [w:] R.T. LeGates (eds.), The city reader, Frederic Stout, Routledge, London, New York.
 • Buldyrev S.V., Parshani R., Paul G., Stanley H.E., Havlin S. (2010), Catastrophic cas-cade of failures in interdependent networks, “Nature”, No 464, s. 1025-1028.
 • Castells M. (2007), Społeczeństwo sieci, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Chmielewski J.M. (2010), Teoria urbanistyki w projektowaniu i planowaniu miast, Ofi-cyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa.
 • Chmielewski J., Syrkus S. (2014), Warszawa funkcjonalna. Przyczynek do urbanizacji regionu warszawskiego, Centrum Architektury, Warszawa.
 • Christakis N.A., Fowler J.H. (2011), W sieci. Jak sieci społeczne kształtują nasze życie, Smak Słowa, Sopot.
 • Domański R., Marciniak A. (2003), Sieciowe koncepcje gospodarki miast i regionów, Polska Akademia Nauk, KPZK, Warszawa.
 • Farías I., Bender T. (eds.) (2010), Urban assemblages. How actor-network theory chan-ges urban studies, Routledge, Abingdon, New York.
 • Fronczak A., Fronczak P. (2009), Świat sieci złożonych. Od fizyki do Internetu, Wydaw-nictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Gao J., Buldyrev S., Stanley E., Havlin S. (2012), Networks formed from interdependent networks, “Nature Physics”, No 8, s. 40-48.
 • Gawlikowski A. (1992), Ulica w strukturze miasta, Wydawnictwo Politechniki War-szawskiej, Warszawa.
 • Giddens A. (2012), Socjologia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Graham S. & Marvin S. (2001), Splintering Urbanism, Routledge, http://www1.caminos. upm.es/sic/files/04_seminarios/1_Sem/05/descargas/6_Splintering%20urbanismGr aham%20and%20Marvin.pdf (dostęp: 12.06.2014).
 • Gzell S. (2006), Miasto sie ć i jego społ eczność – ku konkretyzacji zapisów Nowej Karty Ateńskiej 2003 [w:] I. Jażdżewska (red.), Nowe przestrzenie w mieście. Ich organi-zacja i funkcje, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 63-77.
 • Healey P. (2007), Urban complexity and spatial strategies. Towards a relational plan-ning for our times, Routledge, New York.
 • Hellmund P.C., Smith D.S.(2006), Designing greenway. Sustainable landscapes for na-ture and people, Island Press, Washington.
 • Jałowiecki B. (2008), Miasto jako przedmiot badań naukowych w początkach XXI wieku, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 • Jażdżewska I. (2012), Sieć i system osadniczy miast [w:] S. Liszewski (red.), Geografia urbanistyczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 343-378.
 • Koolhas R. (1998), The generic city [w:] R. Koolhas, B. Mau (eds.), S, M, L, XL, Mona-celli Press, s. 1248-1264.
 • Korcelli P. (1974), Teoria rozwoju struktury przestrzennej miast, Wydawnictwo Nauko-we PWN, Warszawa.
 • Landry Ch. (2013), Kreatywne miasto. Zestaw narzędzi dla miejskich innowatorów, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa.
 • Latour B. (2010), Splatając na nowo to, co społeczne. Wprowadzenie do teorii aktora-sieci, TAiWPN Universitas, Kraków.
 • Lynch K. (2011), Obraz miasta, Wydawnictwo Archivolta, Kraków.
 • Majer A. (2010), Socjologia i przestrzeń miejska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Malecki E.J. (2002), Hard and soft networks for urban competitiveness, “Urban Studies”, Vol. 39, No 5-6, s. 929-945.
 • Norberg-Schulz C. (2000), Bycie, przestrzeń i architektura, Wydawnictwo Murator, Warszawa.
 • Rewers E. (2005), Post-polis. Wstęp do filozofii ponowoczesnego miasta, TAiWPN Universitas, Kraków.
 • Sassen S. (2001), The global city. New York, London, Tokyo, Princeton University Press, Princeton, Oxford.
 • Sozański T. (2002), Sieć społeczna [w:] Encyklopedia socjologii PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 28-36.
 • Stalder F. (2012), Manuel Castells. Teoria społeczeństwa sieci, Wydawnictwo Uniwersy-tetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • Steenbrink P.A. (1978), Optymalizacja sieci transportowych, Wydawnictwo Komunika-cji i Łączności, Warszawa.
 • Szołtysek J. (2007), Podstawy logistyki miejskiej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicz-nej, Katowice.
 • Townsend A. (2013), Smart cities, W.W. Norton & Company, New York & London. Tundys B. (2008), Logistyka miejska, Centrum Doradztwa i Informacji Difin, Warszawa.
 • Wasilkowska A., Nowak A (red.) (2009), Warszawa jako struktura emergentna: Em_Wwa 1.0, Fundacja Bęc Zmiana, Warszawa.
 • Wejchert K. (1984), Elementy kompozycji urbanistycznej, Wydawnictwo Arkady, Warszawa.
 • Wellman B., Leighton B. (2013), Networks, neighborhoods, and communities: appro-aches to the study of the community question [w:] J. Lin, C. Mele (eds.), The urban sociology reader, Routledge, London, New York, s. 58-67.
 • Wrana K., Kmieć T., Kmieć B. (2014), Zarządzanie miastem w chmurze – Cloud City [w:] T. Markowski, D. Stawasz (red.), Partnerstwo i odpowiedzialność w funkcjo-nowaniu miasta, Polska Akademia Nauk, KPZK, Warszawa, s. 91-104.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-82b2e3de-45aa-483c-887a-c28b4c2d1a2f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.