PL EN


2016 | 47 | 104-114
Article title

Создание условий экономической безопасности предприятия: институциональные изменения

Content
Title variants
PL
Tworzenie warunków bezpieczeństwa ekonomicznego przedsiębiorstwa: zmiany instytucjonalne
EN
The Creation of a Model of Economic Security: Institutional Changes
Languages of publication
RU
Abstracts
RU
Экономическая деятельность современного предприятия связана с угрозами и рисками, природа которых все больше приобретает институциональный характер. Масштабы этих процессов возрастают вследствие роста динамичности и многообразия влияний как внутрен-них факторов (собственных), так и внешних (глобальных, государственных). Выход из ука-занной ситуации заключается в необходимости создания устойчивых институциональных амортизаторов риска. Одной из составляющей развития современной теории экономической безопасности есть формирование модели институциональной экономической безопасности.
PL
Działalność gospodarcza współczesnego przedsiębiorstwa wiąże się z zagrożeniami i ryzykiem, których natura w coraz większym stopniu zyskuje instytucjonalny charakter. Skala tych procesów wzrasta na skutek wzrostu dynamiki i różnorodności wpływów zarówno czynników wewnętrznych (własnych), jak i zewnętrznych (globalnych, państwowych). Wyjście z określonej sytuacji polega na konieczności tworzenia trwałych instytucjonalnych amortyzatorów ryzyka. Jednym z elementów rozwoju współczesnej teorii bezpieczeństwa gospodarczego jest tworzenie modelu instytucjonalnego bezpieczeństwa ekonomicznego.
EN
Economic activities of modern enterprises linked to the threats and risks, the nature of which is becoming increasingly institutional. The magnitude of these processes increases due to the growing dynamism and diversity of influences of internal factors (own) and external (global, regional, national). The way to deal with this situation is the need to create sustainable institutional absorbers of risk. One part of the development of the modern theory of economic security is the formation of a model of institutional economic security.
Year
Volume
47
Pages
104-114
Physical description
Contributors
  • Кафедра Финансово-Экономической Безопасности, Днепропетровский Национальный Университет Железнодорожного Транспорта имени ак. Лазаряна, docrekun@gmail.com
References
  • Вітлінський В.В., 2003, Моделювання економіки, Навч. посібник,
  • Żukrowska K., 2013, Ekonomia jako sfera bezpieczeństwa państwa [w:] K. Raczkowski, K. Żukrowska, M. Żuber, Interdyscyplinarność nauk o bezpieczeństwie, Difin, Warszawa.
  • Kuźniar R., 2003, Niebezpieczeństwa nowego paradygmatu bezpieczeństwa [w:] Bezpieczeństwo międzynarodowe czasu przemian. Zagrożenia – koncepcje – instytucje, red. R. Kuźniar, Z. Lachowski, Warszawa.
  • К., КНЕУ. Власюк О.С., 2008, Теорія і практика економічної безпеки в системі науки про економіку, К., Національний інститут проблем міжнародної безпеки при РНБОУ.
  • Тамбовцев В.Л.,1995, Экономическая безопасность хозяйственных систем: структура проблемы, Вестн. моск. ун-та, М., «Экономика» №3.
  • Ткач А., Осташ Г., 2014, Ключевые институты экономики и новая экономическая история, монография, Мелитополь – Rzeszów.
  • Zięba R., 2000, Instytucjonalizacja bezpieczeństwa europejskiego, Wyd. Scholar, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-82e4ea26-e464-42b7-bf2b-2735f2830c6e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.