PL EN


2018 | 72 | 3(322) | 294-300
Article title

Znikające ślady i cienie przeszłości

Authors
Title variants
EN
Vanishing Traces and Shadows of the Past
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Poetyckie wspomnienia z Koprzywnicy – miasteczka, w którym autor spędził pierwsze lata życia. To miejsce o bogatej, dziś niemal zupełnie zapomnianej historii obecności Żydów. Lech Sokół tłumaczy: „Towarzyszyło mi wciąż to samo niepokojące uczucie próżni, która nie dała się niczym zapełnić ani usunąć z rzeczywistości realnej, gdyż pamiątki – to bodaj najlepsze słowo – na to nie pozwalały. Brakowało także żywych ludzi, po których ocalały miejsca i rzeczy, oni zaś nie ocaleli. Zdawali się istnieć w martwym czasie zaprzeszłym, któremu zaprzeczali, bo żyli w opowieściach, w późniejszym okresie mojego życia także zapisanych, wydrukowanych, wreszcie na fotografiach. Żyli w mojej świadomości i wyobraźni. Próżnia okazała się po części wypełniona przez strzępy pamięci, obrazy i wyobrażenia, a kiedy zestarzałem się i piszę te słowa, trup czasu po swojemu ożył”.
EN
Poetic reminiscences from Koprzywnica – a small town where the author spent the first years of his life. A locality with a rich history of the presence of the local Jews, today almost totally forgotten. Lech Sokół explains: “I was always accompanied by this disturbing awareness of a void that could not be filled with anything or ejected from reality because mementos – this is probably the best word – did not permit it. Living people, who left behind places and things, had not survived. They appeared to exist in a lifeless past perfect, which, however, they denied because they lived on in stories, which in the later period of my life were recorded and printed, and finally in photographs. They lived on my imagination and consciousness. The void proved to be partly filled by swatches of memory, images, and visions and, when I write these words in my old age, the ashes of time have in their way become alive”.
Keywords
Year
Volume
72
Issue
Pages
294-300
Physical description
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-830844d8-6b02-4112-a87d-f15dd6186a3b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.