PL EN


2016 | 19 | 2(71) | 94-113
Article title

Wspólnik spółki osobowej, będący adwokatem bądź radcą prawnym, pełnomocnikiem procesowym tej spółki – uwagi de lega lata i de lege ferenda

Title variants
EN
Advocate or legal advisor – associate of a partnership, attorney ad litem of this partnership – remarks de lege lata and de lege ferenda
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Przedmiotem artykułu jest ocena dopuszczalności oraz zasadności występowania wspólnika spółki osobowej, wykonującego zawód adwokata bądź radcy prawnego, w roli pełnomocnika procesowego tej spółki. Dla rozstrzygnięcia powyższego, krótko scharakteryzowano osobową spółkę prawa handlowego jako formę wykonywania zawodu adwokata i radcy prawnego, a także zasady jej reprezentacji. Przedstawiona została specyfika pełnomocnictwa procesowego, omówiono korzyści oraz zagrożenia zastosowania zaprezentowanego w tytule zagadnienia, a także przytoczono wybrane poglądy jurysprudencji i judykatury w przedmiotowym temacie.
EN
The subject matter of this article is the adjudication of the admissibility and justification for an advocate or a legal advisor to act as an attorney ad litem of the partnership of which this advocate or legal advisor is one of the associates. To determine the aforementioned, the partnership as a form of advocates or legal advisors practice, and rules of its representation were shortly characterized. The complexity of the power of attorney was presented. Pros and cons of applying of the issue mentioned in the title were discussed. Moreover the selected views of jurisprudence and judicature in the aforementioned subject were set forth.
Year
Volume
19
Issue
Pages
94-113
Physical description
Dates
published
2016-07
Contributors
 • : Dominika Mróz-Szarmach, Uniwersytet Gdański, Wydział Prawa i Administracji, Katedra Postępowania Cywilnego, ul. Bażyńskiego 6, 80-952 Gdańsk, Poland, d.mroz@prawo.univ.gda.pl
References
 • Allerhand M., Kodeks handlowy z komentarzem, Wydawnictwo STO, wyd. 3, Bielsko-Biała 1996.
 • Bieniak J. i in., Kodeks spółek handlowych. Komentarz, C.H. Beck, wyd. 4, Warszawa 2015.
 • Bilewska K., Reprezentacja spółki jawnej w sporze z jej wspólnikiem – glosa – IV CSK 332/12, „Monitor Prawniczy” 2014, nr 10.
 • Błaszczak Ł., Handlowa spółka osobowa jako strona procesu cywilnego – analiza wybranych zagadnień procesowych, „Prawo Spółek” 2005, nr 9.
 • Błaszczak Ł., Pozycja handlowej spółki osobowej w procesie cywilnym, Toruń 2006.
 • Błaszczak Ł., Spółka osobowa prawa handlowego jako strona procesu cywilnego. Wybrane zagadnienia na tle procedury cywilnej [w:] Kodeks spółek handlowych po pięciu latach, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2006.
 • Ł. Błaszczak, K. Markiewicz, Dowody i postępowanie dowodowe w sprawach cywilnych. Komentarz praktyczny z orzecznictwem. Wzory czynności sądowych i pism procesowych, C.H. Beck, Warszawa 2015.
 • Dolecki H., Wiśniewski T. (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom II. Artykuły 1–366, Wolters Kluwer, wyd. 2, Warszawa 2013.
 • Drapała P., Czynność prawna z samym sobą (art. 108 k.c.), „Państwo i Prawo” 2002, nr 10.
 • Ereciński T. (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Postępowanie rozpoznawcze. Tom II, Lexis Nexis, wyd. 4, Warszawa 2012.
 • Fabian J., Pełnomocnictwo, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1963.
 • Fenichel Z., Rozpatrzone przez komitet redakcyjny odpowiedzi na pytania prawne – Czy pełnomocnik procesowy strony może być przesłuchany w charakterze świadka?, „Polski Proces Cywilny” 1938, nr 5–6.
 • Gorczyński G., W obronie dopuszczalności udzielenia pełnomocnictwa członkowi zarządu i wspólnikowi handlowej spółki osobowej, „Prawo Spółek” 2005, nr 3.
 • Gross S., Glosa II, „Nowe Prawo” 1966, nr 9.
 • Gudowski J., Pełnomocnictwo procesowe na tle podziału prawa na prywatne i publiczne, „Polski Proces Cywilny” 2011, nr 1 (2).
 • Jakubecki A. (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, Wolters Kluwer, wyd. 6, Warszawa 2015.
 • Jara Z. (red.), Kodeks spółek handlowych. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2014.
 • Kidyba A., Bryłowski P., Dopuszczalność świadczenia przez wspólników spółek jawnych usług doradczych na rzecz tych spółek w ramach prowadzonej przez wspólników działalności gospodarczej, „Przegląd Prawa Handlowego” 2011, nr 11.
 • Kidyba A., Kilka uwag o potrzebie zmian przepisów regulujących spółki osobowe, „Przegląd Prawa Handlowego” 2012, nr 9.
 • Kidyba A. (red. nauk.), Promińska U., Spółka partnerska, Wolters Kluwer, Warszawa 2013.
 • Kidyba A., Kodeks spółek handlowych. Tom I. Komentarz do art. 1–300 k.s.h., Wolters Kluwer, wyd. 12, Warszawa 2015.
 • Krzemiński Z., Pełnomocnik w sądowym postępowaniu cywilnym, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1971.
 • Kuniewicz Z., Członek zarządu prokurentem w spółce kapitałowej, „Przegląd Prawa Handlowego” 2000, nr 5.
 • Łazarska A., Rzetelny proces cywilny, Wolters Kluwer, Warszawa 2012.
 • Manowska M. (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom I. Art. 1–505 , Wolters Kluwer, wyd. 3, Warszawa 2015.
 • Marciniak A., Piasecki K. (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Tom I. Komentarz art. 1–366., C. H. Beck, wyd. 6, Warszawa 2014.
 • Miszewski W., Proces cywilny w zarysie. Część pierwsza, Warszawa–Łódź 1946.
 • Naumann J., Zbiór zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu. Komentarz, C.H. Beck, wyd. 2, Warszawa 2015.
 • Naworski J.P., Reprezentacja spółki kapitałowej z udziałem pełnomocników – w tym będących członkami zarządu, „Glosa” 2007, nr 5.
 • Naworski J.P., Pełnomocnictwo członka zarządu spółki z o.o. – glosa III CZP 68/06, „Monitor Prawniczy” 2008, nr 1.
 • Radwański Z. (red.), System Prawa Prywatnego. Prawo cywilne – część ogólna. Tom II, wyd. 2, C.H. Beck, Warszawa 2008.
 • Radwański Z., Olejniczak A., Prawo cywilne – część ogólna, wyd. 13, C.H. Beck, Warszawa 2015.
 • Saczywko M., Zakaz dokonywania czynności „z samym sobą” a reprezentacja spółki jawnej w umowach ze wspólnikami, „Przegląd Prawa Handlowego” 2012, nr 11.
 • Safjan M. (red.), System Prawa Prywatnego. Prawo cywilne – część ogólna. Tom I, wyd. 2, C.H. Beck, Warszawa 2012.
 • Siedlecki W., Resich Z. (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom I, Wydawnictwo Prawnicze, wyd. 2, Warszawa 1975.
 • Siedlecki W., Postępowanie cywilne. Zarys wykładu, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1977.
 • Słowik M., O właściwe stosowanie art. 311 K.P.C., „Nowe Prawo” 1959, nr 9.
 • Smyk M., Pełnomocnictwo według kodeksu cywilnego, Wolters Kluwer, Warszawa 2010.
 • Sobkowski J., Pełnomocnictwo procesowe – jego istota, powstanie i wygaśnięcie, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1967.
 • Sołtysiński S. i in., Kodeks spółek handlowych. Komentarz do art. 1–150, C.H. Beck, wyd. 3, Warszawa 2012.
 • Strzępka J. A. (red.), Kodeks spółek handlowych. Komentarz, C.H. Beck, wyd. 7, Warszawa 2015.
 • Wąsowicz W., Pełnomocnik powołany uchwałą zgromadzenia wspólników, „Państwo i Prawo” 2013, nr 3.
 • Wilewski M., Glosa I, „Nowe Prawo” 1966, nr 9.
 • Wiszniewska I., Wiszniewski K., Pełnomocnictwo procesowe w sprawach cywilnych. Komentarz praktyczny z orzecznictwem. Wzory pism procesowych i kazus, C.H. Beck, Warszawa 2014.
 • Witosz A.J., Prowadzenie spraw i reprezentacja spółek osobowych, LexisNexis, Warszawa 2013.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1506-7513
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-83249ac7-a7ad-4d39-a9e5-b44aeba81459
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.