PL EN


2016 | 1(17) | 167-178
Article title

Co było przed geopoetyką? Kategoria przestrzeni w literaturoznawstwie polskim – rekonesans

Authors
Content
Title variants
EN
What was before geopoetics? Category of ‘space’ in Polish literary studies – reconnaissance
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article presents Polish research on the category of ‘space’, which influenced the shaping of the concept of geopoetics in Polish literary studies. Geopoetics is understood, according to Elżbieta Rybicka’s guidelines, as ‘concept-in-action’. The author of the article begins with theoretical considerations, then presents contemporary foreign theories and finally analyses theoretical works of Michał Głowiński, Henryk Markiewicz, and Janusz Sławiński. He also discusses the concept of ‘new regional studies’ in the context of the spatial turn. Using Stefania Skwarczyńska’s works, the author of the article claims ‘new regional studies’ to be one of the crucial elements of geopoetics.
Keywords
Contributors
References
 • Arystoteles, 2003a, Fizyka, w: tegoż, Dzieła wszystkie, t. 2, Warszawa.
 • Arystoteles, 2003b, Metafizyka, w: tegoż, Dzieła wszystkie, t. 2, Warszawa.
 • Bachelard G., 1975, Wyobraźnia poetycka. Wybór pism, wyb. Chudak H., przeł. Chudak H., Tatarkiewicz A., Warszawa.
 • Bachtin M., 1982, Problemy literatury i estetyki, przeł. Grajewski W., Warszawa.
 • Błoński J, 1975, Przedmowa, w: Bachelard G., Wyobraźnia poetycka. Wybór pism, wyb. Chudak H.,przeł. Chudak H., Tatarkiewicz A., Warszawa.
 • Błoński J., 1977, Przedmowa, w: Poulet G., Metamorfozy czasu, wyb. Błoński J., Głowiński M., przeł. Błońska W. i in., Warszawa.
 • Burzyńska A., 2009, Semiotyka, w: Burzyńska A., Markowski M.P., Teorie literatury XX wieku. Podręcznik, Kraków.
 • Cassirer E., 1977, Esej o człowieku. Wstęp do filozofii kultury, przeł. Staniewska A., Warszawa.
 • Descartes R., 2001, Zasady filozofii, przeł. Dąmbska I., Kęty.
 • Gęsina T., 2014, (Nie)zwykłe przymioty starych map w utworach Andrzeja Stasiuka, „Maska. Magazyn antropologiczno-społeczno-kulturowy”, nr 21.
 • Głowiński M., 1978, Przestrzenne tematy i wariacje, w: Głowiński M., Okopień-Sławińska A., red., Przestrzeń i literatura, Wrocław.
 • Głowiński M., Okopień-Sławińska A., 1978, Od redaktorów, w: tychże, red., Przestrzeń i literatura, Wrocław.
 • Grzegorczykowa R., 1999, Pojęcie językowego obrazu świata, w: Bartmiński J., red., Językowy obraz świata, Lublin.
 • Kant I., 1957, Krytyka czystego rozumu, t. 1, przeł. Ingarden R., Warszawa.
 • Konończuk E., 2011, Mapa w interdyscyplinarnym dialogu geografii, historii i literatury, „Teksty Drugie”, nr 5.
 • Laertios D., 1984, Żywoty i poglądy słynnych filozofów, przeł. Krońska I., Warszawa.
 • Łotman J., 1984, Struktura tekstu artystycznego, przeł. Tanalska A., Warszawa.
 • Markiewicz H., 1996, Czas i przestrzeń w utworach narracyjnych, w: tegoż, Prace wybrane, t. 4, Wymiary dzieła literackiego, Kraków.
 • Markowski M.P., 2009, Bachtin, w: Burzyńska A., Markowski M.P., Teorie literatury XX wieku. Podręcznik, Kraków.
 • Platon, 1986, Timajos, w: tegoż, Timajos. Kritias, przeł. Siwek P., Warszawa.
 • Poulet G., 1977, Metamorfozy czasu, wyb. Błoński J., Głowiński M., przeł. Błońska W. i in., Warszawa.
 • Rybicka E., 2012a, Zwrot topograficzny w badaniach literackich. Od poetyki przestrzeni do polityki miejsca, w: Nycz R., Walas T., red., Kulturowa teoria literatury 2. Poetyki, problematyki, interpretacje, Kraków.
 • Rybicka E., 2012b, Wprowadzenie. Region – rzeczywistość wyobrażona, w: Mikołajczak M., Rybicka E., Nowy regionalizm w badaniach literackich. Badawczy rekonesans i zarys perspektyw, t. 1, Kraków.
 • Rybicka E., 2014, Geopoetyka. Przestrzeń i miejsce we współczesnych teoriach i praktykach literackich, Kraków.
 • Skwarczyńska S., 2000, Regionalizm a główne kierunki teorii literatury (fragmenty), „Małopolska. Regiony – Regionalizmy – Małe ojczyzny”, t. 2.
 • Sławiński J., 1978, Przestrzeń w literaturze: elementarne rozróżnienia i wstępne oczywistości, w: Głowiński M., Okopień-Sławińska A., red., Przestrzeń i literatura, Wrocław.
 • Tokarczuk O., 2005, Dom dzienny, dom nocny, Kraków.
 • Ulicka D., 2009, Powieść mą widzę ogromną... (wprowadzenie do antologii), w: tejże, red., Ja – inny. Wokół Bachtina. Antologia, t. 1, Kraków.
 • Woldan A., 2010, „Spatial turn” w literaturoznawstwie – perspektywy polonistyczne: poetyka miasta, w: Nycz R., Miodunka W., Kunz T., red., Polonistyka bez granic. IV Kongres Polonistyki Zagranicznej. Uniwersytet Jagielloński. 9–11 października 2008 r., t. 1, Wiedza o literaturze i kulturze, Kraków.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-83393de8-ab08-4ac1-a5f0-8ab4c47b3213
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.