PL EN


2014 | 3(37) | 101-109
Article title

Evaluation of Tourist Attractiveness of the Communes in Chełm County in the Context of the Development of Cross-Border Tourism

Title variants
PL
Ocena atrakcyjności turystycznej gmin powiatu chełmskiego w perspektywie rozwoju turystyki transgranicznej
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Tourism in the eastern, border areas of Poland is based primarily on natural values, which are supplemented by regional cultural heritage. For this reason, Chełm County stands a fair chance of making tourism one of the pillars of its development, especially in rural areas. The purpose of the article was to evaluate tourist attractiveness of the communes and one municipality of Chełm County using the method of synthetic measure and attempt to identify real and potential directions for tourism development with particular emphasis on cross-border tourism. The results of the evaluation of tourist attractiveness indicated that the creation of comprehensive packages of products based mostly on the values of the local environment can be an opportunity for increased tourism in the communes in Chełm County. However, insufficient tourist development, poor transport accessibility and low recognition of the area as a tourist destination can be limiting factors in the development of tourism in this county, so it is necessary to take measures connected with the development of infrastructure and promotion of the region.
PL
Turystyka na wschodnich, przygranicznych obszarach Polski opiera się przede wszystkim na walorach przyrodniczych, które uzupełniane są regionalnym dziedzictwem kulturowym. Z tego powodu powiat chełmski stoi przed szansą uczynienia z turystyki jednego z filarów swojego rozwoju, zwłaszcza na obszarach wiejskich. Celem artykułu była ocena atrakcyjności turystycznej gmin powiatu chełmskiego z wykorzystaniem metody miernika syntetycznego oraz próba identyfikacji realnych i potencjalnych kierunków rozwoju turystyki ze szczególnym uwzględnieniem turystyki transgranicznej. Wyniki przeprowadzonej oceny atrakcyjności turystycznej wskazały, że szansą na aktywizację turystyczną gmin powiatu chełmskiego może być tworzenie kompleksowych pakietów produktów, których rdzeń stanowić powinny walory lokalnego środowiska naturalnego. Barierą dla rozwoju turystyki w powiecie chełmskim może być niedostateczne jego zagospodarowanie turystyczne, niska dostępność komunikacyjna i mała rozpoznawalność tego obszaru jako destynacji turystycznej, dlatego niezbędne jest podejmowanie działań infrastrukturalnych i promocyjnych.
Contributors
 • Jagiellonian University, Poland
 • Jagiellonian University, Poland
 • Jagiellonian University, Poland
References
 • Balińska, A. 2010. “Wykorzystanie walorów turystycznych w rozwoju turystyki wiejskiej w wybranych gminach wschodniego pogranicza polski (w opinii turystów).” In Potencjał turystyczny. Zagadnienia ekonomiczne, edited by A. Panasiuk. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
 • Bąk, I. 2011. “Ocena stopnia atrakcyjności turysrycznej podregionów w Polsce.” Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis no. 285 (62):7–18.
 • Benedykciński, M., and F. Perkiewicz. 2009. Program ochrony środowiska dla powiatu chełmskiego. Aktualizacja na lata 2009–2012 z perspektywą do roku 2016. Chełm.
 • Gierańczyk, W., and W. Gierańczyk. 2013. “Przestrzenne zróżnicowanie infrastruktury turystycznej w Polsce w świetle typologii obszarów wiejskich według OECD i EUROSTAT.” Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 11 (1):45–55.
 • Gołembski, G. 1999. Regionalne aspekty rozwoju turystyki. Warszawa-Poznań: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Hajduk, S. 2007. “Szlaki turystyczne jako element integracji regionów transgranicznych.” Człowiek i Środowisko no. 31 (3/4):87–105.
 • Kawałko, B. 2011. “Wybrane problemy polsko-ukraińskiej współpracy transgranicznej.” Barometr Regionalny. Analizy i prognozy no. 2 (24):35–60.
 • Leśniak, J. 1985. Planowanie przestrzenne. Skrypt przeznaczony dla studentów kierunków ekonomicznych. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Malkowski, A. 2007. “Uwarunkowania rozwoju turystyki w strefie przygranicznej na przykładzie województwa zachodniopomorskiego.” In Studia nad turystyką. Prace geograficzne i regionalne, edited by W. Kurek and R. Faracik. Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Mindur, M. 2001/2002. “Polityka współpracy transgranicznej na polskich pograniczach wschodnich, północnych i południowych a przyspieszenie procesów integracyjnych Polski z państwami UE.” Polityka Gospodarcza (5/6):201–218.
 • Mykhasiuk, I., and O. Osidach. 2008. “Polsko-ukraińska współpraca transgraniczna.” In Spójność społeczno-ekonomiczna a modernizacja regionów transgranicznych, edited by M.G. Woźniak, 77–82. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 • Pawlusiński, R. 2005. Samorząd lokalny a rozwój turystyki. Przykład gmin Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Rykiel, Z. 1991. Rozwój regionów stykowych w teorii i w badaniach empirycznych, Prace Habilitacyjne/Polska Akademia Nauk, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 • Warszyńska, J., and A. Jackowski. 1978. Podstawy geografii turyzmu. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Zabielska, I. 2013. “Transgraniczna współpraca regionów.” In Wybrane aspekty rozwoju regionalnego, edited by R. Kisiel and M. Wojarska, 46–74. Olsztyn: Fundacja “Wspieranie i Promocja Przedsiębiorczości na Warmii i Mazurach”.
 • Zawilińska, B. 2010. “Dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe stref przygranicznych w Polsce podstawą rozwoju transgranicznych produktów ekoturystycznych.” In Transgraniczna turystyka ekologiczna jako szansa rozwoju Sądecczyzny, edited by M. Reichel, 115–124. Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu: Nowy Sącz.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-8341c9b0-ced3-4488-8628-0e39b3f86092
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.