Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 6 (809) | 82-96

Article title

Społeczny wymiar innowacji – projektowanie produktu rehabilitacyjnego

Title variants

EN
Social Dimension of Innovations- Design Management of Rehabilitation Product

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Działania innowacyjne mogą mieć różnorodny charakter, począwszy od działań naukowym, poprzez badawcze, techniczne, organizacyjne, finansowe czy handlowe, a czasem wszystkie naraz. Ich celem jest opracowanie i wdrożenie nowych, bądź w istotnym stopniu ulepszonych produktów czy procesów. Projektowanie dla osób z niepełnosprawnością to bardzo dziewiczy obszar na rynku wzornictwa, najczęściej dlatego, że kojarzy się ono głównie z projektowaniem sprzętu wspomagającego rehabilitację. W konsekwencji przekłada się to na fakt, że realizacje te nie mają większego grona odbiorców i nie są tak atrakcyjne dla projektantów. Najczęściej zajmują się nimi inżynierowie i konstruktorzy, tworząc produkty bardziej przypominające dawne narzędzia tortur, ale za to o niezniszczalnej, niemal wiecznej konstrukcji. Taki obraz produktów przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych wyraźnie wskazuje, że jest to znakomita nisza dla projektantów i uwydatnia potrzebę uatrakcyjnienia i innowacyjnego podejścia do tych produktów. Innowacyjność ma wynikać z umiejętności rozmowy z osobami niepełnosprawnymi i poszukiwać sposobów na rozwiązywanie ich problemów, tak aby produkt, mimo swojego celu terapeutycznego miał charakter uniwersalny. Produkty dla osób niepełnosprawnych nie mogą się ograniczać jedynie do sprzętu rehabilitacyjnego, wózków inwalidzkich czy pionzatorów. Wprowadzanie idei projektowania uniwersalnego może znacznie poszerzyć grono odbiorców wzornictwa – przedmiotów codziennego użytku – o osoby niepełnosprawne.
EN
Innovative operations can have various character starting with scientific processes, via research, technical, organizational, financial or trade actions, and sometimes all at once. Their aim is to draw up and implement new or significantly improved products or processes. Designing for the disabled is a very undiscovered area on the pattern-designing market, most often because it is associated with devices which support rehabilitation. In consequence, it means that the realizations have a limited group of receivers and are not that attractive for designers. Usually, engineers and constructors deal with them creating products which remind us of old torture devices, however, they are indestructible in construction. Such image of those products for the disabled clearly indicates that it is a wonderful niche for designers and emphasizes the need to make those products more attractive and innovative. The innovativeness should stem from the ability to communicate with the disabled people and seek for methods to solve their problems in a way that will make the product universal despite its therapeutic purpose. Products for the disabled cannot be limited to rehabilitation equipment only e.g. wheelchairs or standing frames. Introducing the idea of universal designing can significantly broaden the circle of pattern-designing receivers – everyday-use items – with the disabled people.

Contributors

  • dr Katarzyna Caban-Piaskowska, Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi, Wydział Tkaniny i Ubioru.
author
  • dr hab. Anna Miarka, Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi, Wydział Wzornictwa i Architektury Wnętrz
  • dr Elżbieta Roszko-Wójtowicz, Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Katedra Statystyki Ekonomicznej i Społecznej

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-834f0c34-ba69-4007-8701-8d1132eaab6a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.