PL EN


2016 | 3 (16) | 157-176
Article title

Indywidualizacja w działalności wychowawczej i dydaktycznej

Content
Title variants
EN
Individualization in educational and teaching activities
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule autorka wskazuje na istotę indywidualnego podejścia do dziecka, a szczególnie do dziecka niepełnosprawnego tak w nauczaniu, jak i wychowaniu. Autorka twierdzi, że w polskiej szkole indywidualizacja istnieje na poziomie deklaratywnym, w rzeczywistości dziecko traktowane jest przedmiotowo, jako reprezentant nieokreślonej grupy uczniów. Prawa człowieka, w które wpisana jest podmiotowość nie są respektowane w polskiej szkole, również prawo do indywidualnego podejścia w szkole, jak również podmiotowego traktowania są obecne jedynie na poziomie teoretycznym w ustawie i rozporządzeniach, czy w podstawie programowej. Rzeczywistość prawna w żadnym wymiarze nie przystaje do rzeczywistości szkolnej. To dwa różne światy, w których zagubiony został tak uczeń, jego rodzic, jak i nauczyciel. Indywidualizacja w wychowywaniu i kształceniu w obecnym systemie edukacji w Polsce nie jest rozwiązaniem możliwym do zrealizowania. System edukacji, w którym nauczyciel, uczeń, rodzic są instrumentalizowani nie jest w stanie zapewnić możliwości podmiotowego działania i bycia podmiotem uczestnikowi edukacji.
EN
The author of the article indicates to the essence of the individual approach to a child, and especially to a child with a disability. The author argues that individualization in Polish school exists only on the declarative level, in fact, a child is treated objectively, as a representative of an unspecified group of pupils. Human rights, which is inscribed subjectivity are not respected in Polish schools, the right to individual approach in school as well as subjective treatment are present only at the theoretical level in the Act on the Education System, regulations, or in the core curriculum. Legal reality in any dimension does not fit into the school reality. These are two different worlds in which pupils, their parents and teachers were lost. Individualization in the upbringing and education in the current education system in Poland is not a possible solution to realize widely. The educational system in which a teacher, student and parent are instrumentalized is not able to provide the possibility of subjective activity and being the subject to participant of education.
Year
Issue
Pages
157-176
Physical description
Contributors
  • Wyższa Szkoła Rehabilitacji w Warszawie
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-83628630-6b95-4242-a14b-341e059cb78c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.