PL EN


2015 | 3 (356) | 174-184
Article title

Turystyka zakupowa – istota i uwarunkowania jej rozwoju

Authors
Content
Title variants
EN
Shopping Tourism – Essence and Determinants of Its Development
RU
Магазинный туризм – суть и обусловленности его развития
Languages of publication
PL EN RU
Abstracts
PL
Celem rozważań jest zaprezentowanie istoty turystyki zakupowej, przedstawienie uwarunkowań jej rozwoju, zwrócenie szczególnej uwagi na jej rdzeń, tj. centra handlowe, a ponadto na determinanty uczestnictwa w turystyce zakupowej, pozwalające na scharakteryzowanie przeciętnego turysty zakupowego. Realizacji celu posłużyła kwerenda literatury przedmiotu, a do identyfikacji determinant uczestnictwa w turystyce zakupowej wykorzystane zostały wyniki badań bezpośrednich. Posługując się dwumianowym modelem logitowym przedstawiono profil przeciętnego turysty zakupowego, którym okazała się być kobieta w młodym wieku (poniżej 45 lat), posiadająca co najmniej wykształcenie średnie, osiągająca bardzo korzystną sytuację finansową. W podsumowaniu artykułu nawiązano do realizacji celu oraz wyznaczono kierunki dalszych badań. Artykuł ma charakter badawczy.
EN
An aim of considerations is to present the essence of shopping tourism, the determinants of its development, to pay a particular attention to its core, i.e. shopping centres and, moreover, the determinants of participation in shopping tourism, allowing description of the average shopping tourist. Achievement of the objective was able owing to a search for the subject literature, while in order to identify the determinants of participation in shopping tourism there were used findings of direct surveys. Using the binominal logit model, the author presented the profile of the average shopping tourist who appeared to be a woman of the young age (below 45 years), with at least secondary education, reaching a very favourable financial situation. In the article’s conclusion, the author referred to achievement of the objective and defined the directions of further research. The article is of the research nature.
RU
Цель рассуждений – представить суть магазинного туризма и обусловленности его развития, обратить особое внимание на его корень, т.е. торговые центры, кроме того детерминанты участия в магазинном туризме, позволяющие дать характеристику среднего магазинного туриста. Осуществлению цели послужил обзор литературы по предмету, а для выявления детерминантов участия в магазинном туризме использовали результаты непосредственных исследований. Используя биноминальную логитовую модель, предста- вили профиль среднего магазинного туриста, которым оказалась женщина молодого возраста (ниже 45 лет), по крайней мере со средним образованием, достигающая весьма благоприятного финансового положения. В заключение статьи автор сослалась на осуществление цели и определила направления дальнейших исследований. Статья имеет исследовательский характер.
Year
Issue
Pages
174-184
Physical description
Contributors
References
 • Arnold M.J., Reynolds K.E. (2003), Hedonic shopping motivations, “Journal of Retailing”, No. 79.
 • Chon K. (1990), The Role of Destination Image in Tourism: A Review and Discussion, “The Tourist Review”, No. 45(2).
 • Crompton J.L. (1979), Motivations for Pleasure Vacation, “Annals of Tourism Research”, No. 6(4).
 • Dobre perspektywy rozwoju rynku centrów handlowych w Europie Środkowej (2014), http://www.cushmanwakefield.pl/pl-pl/news/2013/12/shopping-centre-development-pipelineremains- strong-in-central-europe/ [dostęp: 22.02.2014].
 • Franses P.H., Paap R. (2004), Quantitative Models in Marketing Research, Cambridge University Press, Cambridge.
 • Goossens C. (2000), Tourism Information and Pleasure Motivation, “Annals of Tourism Research”, No. 27(2).
 • Grzesiuk A. (2007), Infrastruktura handlowa w Szczecinie a przygraniczna turystyka zakupowa, (w:) Mikołajczyk J., Zarządzanie usługami w gospodarce rynkowej: handel. - gastronomia, turystyka, WSHiU, Poznań.
 • Grzesiuk A. (2013), Nowoczesne kanały dystrybucji jako kreator form spędzania czasu wolnego, „Handel Wewnętrzny”, nr 4, t. 3, Czas jako determinanta zachowań konsumenckich – aspekty marketingowe.
 • Hanqin Z., Lam T. (1999), An analysis of Minland Chinese visitors’ motivations to visit Hong Kong, “Tourism Management”, No. 20.
 • Hołderna-Mielcarek B., Majchrzak K. (2007), Strategia rozwoju turystyki zakupowej na przykładzie miasta Poznania, (w:) Mikołajczyk J., Zarządzanie usługami w gospodarce rynkowej: handel. - gastronomia, turystyka, WSHiU, Poznań.
 • Kaczor B., Zamelska M. (2000), Czynniki warunkujące migracje wypoczynkowe w Polsce, (w:) Bosiacki S., Gospodarka turystyczna u progu XXI wieku, AWF, Poznań.
 • Lubbe B. (1998), Primary Image as a Dimension of Destination Image: An Empirical Assessment, “Journal of Travel and Tourism Marketing”, No. 7(4).
 • Maddala G.S. (2006), Ekonometria, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Mazurek-Łopacińska K. (2011), Postmodernistyczna kultura konsumpcyjna w kształtowaniu popytu i stylów życia współczesnego konsumenta, „Konsumpcja i Rozwój”, nr 1.
 • Middleton V.T.C. (1996), Marketing w turystyce, Polska Agencja Promocji Turystyki, Warszawa.
 • Nowak S. (2007), Metodologia badań społecznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Oh H., Uysal M., Weaver P. (1995), Product bundles and market segments based on travel motivations: A canonical correlation approach, “International Journal of Hospitality Management”, No. 14(2).
 • Pearce P.L., Lee U. (2005), Developing the travel career approach to tourist motivation, “Journal of Travel Research”, No. 43.
 • Podemski K. (2005), Socjologia podróży, Wydawnictwo Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań.
 • Richards G. (2002), Tourism Attraction Systems, Exploring Cultural Behavior, “Annals of Tourism Research”, Vol. 29, No. 4.
 • Ryan C., Glendon I. (1998), Application of Leasure Motivation Scale to Tourism, (w:) “Annals of Tourism Research”, Vol. 25, No. 1.
 • Śmigielska G. (2011), Handel w gospodarce opartej na wiedzy, (w:) Woźniak M., Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, z. 22, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów.
 • Swanson K.K., Horridge P.E. (2006), Travel motivations as souvenir purchase indicators, “Tourism Management”, No. 27.
 • Tauber E.M. (1972), Marketing notes and communications: Why do people shop?, “Journal of Marketing”, No. 36.
 • Timothy D.J. (2005), Shopping tourism, retailing, and leisure, “Aspects of Tourism”, No. 23.
 • Turystyka zakupowa – czyli gdzie Polacy latają na wyprzedaże (2014), http://www.swiatpodroznikow.pl/wiadomosci/1326-turystyka-zakupowa-czyli-gdzie-polacylataja- na-wyprzedaze [dostęp: 22.02.2014].
 • Ulman P. (2011), Sytuacja ekonomiczna osób niepełnosprawnych i ich gospodarstw domowych w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-837754d5-3a56-4ce6-9df9-63d142d64d17
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.