PL EN


2015 | 1 (354) | 83-91
Article title

Ocena atrakcyjności rynkowej wariantów nowego produktu z zastosowaniem analizy wielokryterialnej (na przykładzie nawozu fosforowego)

Content
Title variants
EN
Assessment of the Market Attractiveness of Variants of a New Product with Application of the Multi-Criterial Analysis (on the Example of Phosphorus Fertilizer)
RU
Оценка рыночной привлекательности вариантов нового продукта с применением многокритериального анализа (на примере фосфорных удобрений)
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem opracowania jest ukazanie możliwości zastosowania metody oceny wielokryterialnej w procesie rozwoju nowego produktu. Wielokryterialnej ocenie poddano warianty naturalnego nawozu fosforowego, możliwe do wytworzenia w jednej z największych firm działających w polskim przemyśle utylizacyjnym – Struga S.A. Do normowania cech diagnostycznych, opisujących poszczególne warianty nawozu, zastosowano metodę unitaryzacji zerowanej. W wyniku przeprowadzonej analizy okazało się, że najbardziej atrakcyjnym dla potencjalnych klientów jest najtańszy wariant nawozu, nawet pomimo tego, że posiadał on mniej przez nich preferowaną formę (pylistą). Zastosowanie oceny wielokryterialnej pozwoliło na uzyskanie bardziej wszechstronnego obrazu badanych obiektów (wariantów nawozu), a tym samym pozwoliło producentowi na wybór wariantu, którego nie jedna cecha, lecz wiązka cech w większym stopniu dostosowana była do preferencji potencjalnych nabywców. Artykuł ma charakter badawczy, jest studium przypadku.
EN
An aim of the article is to present the possibility to apply the method of multicriterial assessment in the process of new product development. The multicriterial assessment comprised variants of natural phosphorus fertilizer, which can be manufactured in one of the largest firms operating in the Polish utilisation industry – Struga S.A. For the purpose of standardisation of diagnostic features describing individual versions of the fertilizer, there was applied the zero unitarisation method. It appeared in result of the carried out analysis that the most attractive for potential customers is the cheapest version of fertilizer, even though it had the less preferred by them form (dusty). Application of the multi-criterial assessment allowed achievement a more comprehensive picture of the objects surveyed (fertilizer variants), and, thus, allowed the manufacturer for selection of the variant whose not a single feature but a cluster of features was more adjusted to the preferences of potential purchasers. The article is of the research nature, this is a case study.
RU
Цель разработки – указать возможности применить метод многокритериальной оценки в процессе развития нового продукта. Многокритериальной оценке подвергли варианты природного фосфорного удобрения, которые можно производить в одной из крупнейших фирм, действующих в польской утилизационной промышленности – Струга АО (Struga S.A.). Для стандартизации диагностических черт, описывающих отдельные варианты удобрения, применили метод ноль-унитаризации (англ. zero unitarisation method). В результате проведенного анализа оказалось, что наиболее привлекательным для потенциальных клиентов является самый дешевый вариант удобрения, даже несмотря на то, что у него была менее ими предпочитаемая форма (пылевид- ная). Применение многокритериальной оценки позволило получить более всестороннюю картину обследуемых объектов (вариантов удобрения) и, тем самым, позволило производителю выбрать вариант, не одно свойство которо- го, а набор свойств в большей степени был приспособлен к предпочтениям потенциальных покупателей. Статья имеет исследовательский характер, она представляет собой анализ конкретного случая.
Year
Issue
Pages
83-91
Physical description
Dates
published
2015-01-2015-02
Contributors
author
References
  • Escher I. (2012), Polski rynek nawozowy w opinii klientów Struga S.A., Raport z badania zrealizowanego metodą wywiadu osobistego w okresie marzec-kwiecień 2012 r. w ramach projektu „Staż Sukcesem Naukowca”, Toruń.
  • Jajuga K. (1993), Statystyczna analiza wielowymiarowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  • Kukuła K. (2000), Metoda unitaryzacji zerowanej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  • Kukuła K. (2012), Propozycja rankingu obiektów z wykorzystaniem cech ilościowych oraz jakościowych, (w:) Borkowski B., Kukuła K. (red.), Metody ilościowe w badaniach ekonomicznych, Tom XIII/1, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa.
  • Łapiński P., Łapińska J. (2012), Rozwiązania bezodpadowej gospodarki ubocznymi produktami przemysłu spożywczego, „Logistyka”, nr 4.
  • Nowak E. (1985), Metodyka statystycznych analiz porównawczych efektywności obiektów rolniczych, „Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu”, nr 292, Seria: „Monografie i opracowania”, nr 29.
  • Przybyłowski K., Hartley S.W., Kerin R.A., Rudelius W. (2001), Marketing, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa.
  • Strahl D. (1990), Metody programowania rozwoju społeczno-gospodarczego, PWE, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0438-5403
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-839e2a0c-ea23-4598-a2aa-dd2491955a5a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.