PL EN


2016 | 39 | 191-206
Article title

Odpowiedzialność za Ojczyznę w zjednoczonej Europie w ujęciu księdza profesora Jerzego Bajdy

Authors
Content
Title variants
EN
Responsibility for the Homeland in a United Europe according to Father Professor Jerzy Bajda
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Ojczyzna jest dla człowieka terenem powołania i moralnej odpowiedzialności, jest darem i jednocześnie zadaniem moralnym. Każdy człowiek jest powołany do tego, aby z całą gorliwością i stanowczością dbać o dobro ojczyzny i wszystkie jej potrzeby. Jest to niezwykle ważne zadanie w sytuacji obecności Polski w Unii Europejskiej, w zjednoczonej Europie. W tej perspektywie niezwykle istotnym zadaniem na dzisiaj jest ukazanie na nowo wartości ojczyzny oraz powinności moralnych związanych z patriotyzmem. Ojczyzna bowiem umożliwia człowiekowi to wszystko, co jest niezbędne do ukształtowania własnej osobowości. W obecnej rzeczywistości potrzeba także właściwej formacji patriotycznej prowadzonej głownie w środowisku rodzinnym, szkolnym i kościelnym. Te wszystkie aspekty odpowiedzialności za ojczyznę można odnaleźć w nauczaniu moralnym ks. prof. Jerzego Bajdy.
EN
A person’s homeland is the terrain of vocation and moral responsibility; it is a gift and at the same time a moral task. Each person is called to care for the welfare of the homeland and all its needs with eagerness and firmness. This is an incredibly important task in terms of the Polish presence in the European Union, in a united Europe. In this perspective it is an especially significant task nowadays to show once again the value of the motherland and the moral obligations associated with patriotism. The homeland provides all that is necessary for a person to shape his own personality. In the present circumstances there is a need for an appropriate patriotic formation to be conducted, especially in the family, school and church environment. All these aspects of responsibility for one’s country can be found in the moral teachings of Fr. Prof. Jerzy Bajda.
Year
Issue
39
Pages
191-206
Physical description
Contributors
author
 • Wydział Teologiczny Uniwersytet Papieski Jana Pawła II Kraków
References
 • „Chrześcijańska odpowiedzialność za Ojczyznę”. Apel biskupów polskich o odpowiedzialność za przyszłość Polski i Europy w obliczu wstąpienia Polski do struktur Unii Europejskiej z 18 marca 2004 r., „L’Osservatore Romano” (wyd. pol.) 25/5 (2004), s. 55.
 • Bajda, J., Bioetyka a godność osoby ludzkiej, w: Rodzina wiosną dla Europy i świata. Wybór tekstów z IV Światowego Kongresu Rodzin, red. K. Mazela, Warszawa 2007.
 • Bajda, J., Dziecko ocalić czy zgubić…?, „Sprawy Rodziny” 68/4 (2004), s. 98-105.
 • Bajda, J., Etos rodziny fundamentem społeczeństwa, „Z Pomocą Rodzinie” 5 (1990), s. 12-23.
 • Bajda, J., Europa i „człowiek”, w: Obrona i promocja rodziny. Zamyślenia Księdza Profesora Jerzego Bajdy, s. 231-233.
 • Bajda, J., Feministki, papież i Europa, w: Obrona i promocja rodziny. Zamyślenia Księdza Profesora Jerzego Bajdy, s. 35-36.
 • Bajda, J., Jan Paweł II – promotor rodziny – w kontekście procesów integracyjnych w Europie, „Studia nad Rodziną” 7/2 (2003), s. 55-77.
 • Bajda, J., Jan Paweł II w Polsce (1997). Papieskie przesłanie dla Europy, „Ethos” 41-42 (1998), s. 109-118.
 • Bajda, J., Jutro Europy i świata, w: R. Buttiglione, Filozoficzne rozumienie Europy, Lublin 1997, s. 2-3.
 • Bajda, J., Ku odnowionej Polsce, „Sprawy Rodziny” 73/1 (2006), s. 94-102.
 • Bajda, J., Powołanie małżeństwa i rodziny, Łomianki 2010.
 • Bajda, J., Prawa narodu a prawa rodziny, w: Obrona i promocja rodziny. Zamyślenia Księdza Profesora Jerzego Bajdy, s. 67.
 • Bajda, J., Rodzina miejscem Boga i człowieka, Łomianki 2005.
 • Bajda, J., Rodzina miejscem promocji godności osoby ludzkiej – w perspektywie przyszłości Europy, „Sprawy Rodziny” 77(2007), nr 1, s. 46-59.
 • Bajda, J., Rozpad „humanizmu” oświeceniowego czy „katastrofa antropologiczna”, „Sprawy Rodziny” 73/1 (2006), s. 90.
 • Bajda, J., Wokół pewnego sporu, w: Obrona i promocja rodziny. Zamyślenia Księdza Profesora Jerzego Bajdy, s. 94.
 • Bajda, J., Znaczenie rodziny dla kultury, w: Teologia, kultura, współczesność, red. Z. Adamek, Tarnów 1995, s. 41-62.
 • Balicki, Z., Zasady wychowania narodowego, Warszawa 1909, s. 4-5.
 • Braun-Gałkowska, M., Patriotyzm – cnota zapomniana?, w: Szkoła miejscem kształtowania postawy patriotycznej, s. 77-90.
 • Chałas, K., Kowalczyk, S., Wychowanie ku wartościom narodowo-patriotycznym, t. II. Naród. Ojczyzna. Patriotyzm. Państwo. Pokój, Lublin-Kielce 2006, s. 84-88.
 • Elektorowicz, L., Pojęcie Ojczyzny – wczoraj i dziś, w: Z Karolem Wojtyłą myśląc Ojczyzna, s. 82-83.
 • Jan Paweł II, Encyklika „Laborem exercens”, Rzym 1981.
 • Jan Paweł II, Homilia podczas Mszy św. na Placu Zwycięstwa (Warszawa – 2 czerwca 1979), w: tenże, Nauczanie społeczne. Pielgrzymka do Polski 2-10 VI 1979, t. 1, Warszawa 1982, s. 21.
 • Jan Paweł II, Homilia w czasie Mszy św. odprawionej pod szczytem Jasnej Góry (Częstochowa – 4 czerwca 1979), w: tenże, Pielgrzymki do Ojczyzny. Przemówienia, homilie, Kraków 2005.
 • Jan Paweł II, Pamięć i tożsamość, Kraków 2005.
 • Konferencja Episkopatu Polski, List Episkopatu Polski o chrześcijańskim patriotyzmie, w: Listy pasterskie Episkopatu Polski 1945-1974, Paryż 1975, s. 707-708.
 • Korzeniowska, W., Bogactwo i różnorodność tradycji w kulturze polskiej, w: Dziecko w świecie tradycji, t. VII, red. F. Ziemski, W. Korzeniowska, B. Dymara, Kraków 2002, s. 89-93.
 • Lepa, A., O patriotyzmie w mediach, „Wychowawca” 4 (2003), s. 12.
 • Nagórny, J., Moja Ojczyzna – Ojczyzna Jana Pawła II, w: Z Karolem Wojtyłą myśląc Ojczyzna, red. W. Chudy, Lublin 2002, s. 193.
 • Obrona i promocja rodziny. Zamyślenia Księdza Profesora Jerzego Bajdy, red. M. Kluz, J. Młyński, Sandomierz 2015.
 • Pawełczyńska, A., O istocie narodowej tożsamości. Polacy wobec zagrożeń, Lublin 2010.
 • Ryczan, K., Wierność dziedzictwu a tożsamość narodowa, w: Szkoła miejscem kształtowania postawy patriotycznej, red. I. Skubiś, Częstochowa 1988, s. 9-25.
 • Salij, J., Patriotyzm dzisiaj, Poznań 2005.
 • Sobór Watykański II, Dekret o działalności misyjnej Kościoła „Ad gentes divinitus”, w: Sobór Watykański II, Konstytucje. Dekrety. Deklaracje, Poznań 1986, s. 436-474.
 • Sobór Watykański II, Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym „Gaudium et spes”, w: Sobór Watykański II, Konstytucje. Dekrety. Deklaracje, s. 537-620.
 • Wójcik, T., Aktywny patriotyzm, „Wychowawca” 4 (2003), s. 17. Wyszyński, S., Duch pracy ludzkiej, Warszawa 1957.
 • Wyszyński, S., Służba matce ojczyźnie, w: Z dziejów polskiego patriotyzmu. Wybór tekstów, red. J.
 • Kloczkowski, Kraków 2007, s. 320-333.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-83ad9f7b-0498-4787-bbb2-827e09d2f8bb
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.