Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 527 | 300-311

Article title

E-ticket w strategii przewoźników lotniczych funkcjonujących w Polsce

Content

Title variants

EN
E-ticket in the strategy of air carriers operated on the Polish market

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Jeszcze dwadzieścia lat temu przewoźnicy lotniczy oferowali bilety papierowe. Obecnie w wyniku postępu technologicznego zmieniła się technika związana ze sprzedażą usług lotniczych. Od początku XX w. zmieniły się kanały dystrybucji na rynku usług transportu lotniczego. Głównym celem podjętych badań jest uzyskanie odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób pasażerowie korzystający z polskich portów lotniczych dokonują zakupu biletów lotniczych w wyniku uwarunkowań ogólnoświatowych. Tak postawiony problem badawczy jest istotny z powodu braku aktualnie dostępnej literatury w tym zakresie oraz braku szczegółowych i systematycznych badań naukowych i marketingowych. Na potrzeby niniejszego opracowania wykorzystano dane z autorskich badań zrealizowanych w polskich portach lotniczych. Badania takie zostały przeprowadzone w 2013 r. metodą wywiadu osobistego na podstawie warstwowego doboru pasażerów. W artykule zaprezentowano dane wtórne z dostępnych publikacji światowych, w tym przypadku główną metodą była desk research.
EN
The main goal of the undertaken research is to answer the question how passengers using Polish airports purchase airline tickets as a result of global conditions. This is the research problem posed in the absence of currently available literature in this area, the lack of detailed and systematic scientific and marketing research. For the purposes of this study, data from author’s marketing research at Polish airports on the subject of instruments of air transport competition in passenger assessment were used. Such surveys were carried out in 2013 at Polish airports using the personal interview method based on the selection of passengers in a layered manner. In addition to primary research, the article presents secondary data from available world publications; in this case the main method used was the desk research method.

References

 • Altkorn J., Kramer T. (red.), 1998, Leksykon marketingu, PWE, Warszawa.
 • Changing Distribution Patterns in the Airline Industry.
 • Delekta A., 2013, Integracja systemów rezerwacyjnych w kontekście gospodarki opartej na wiedzy, Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, nr 24, Warszawa.
 • Duliniec E., 2009, Marketing międzynarodowy, PWE, Warszawa.
 • Hanke M., 2016, Airline. E-commerce, Routledge, Londyn i Nowy Jork.
 • Kotler Ph., 1994, Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Gebethner&Ska, Warszawa.
 • Kotler Ph., 2005, Marketing, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań.
 • Morden A.R., 1993, Elements of Marketing, DP Publications, London.
 • Ruciński A., Rucińska D., Tłoczyński D., 2012, Transport lotniczy. Ekonomika i organizacja, Wyd. UG, Gdańsk.
 • Rutkowski K. (red.), 2005, Logistyka dystrybucji. Specyfika. Tendencje rozwojowe, Dobre praktyki, SGH, Warszawa.
 • Shaw S., 2011, Airline Marketing and Management, Ashgate, Farnham.
 • Szapiro T., Ciemniak R., 1999, Internet – nowa strategia firmy, Wyd. Difin, Warszawa.
 • Tłoczyński D., 2008, E-ticket. Nowy trend w pasażerskim transporcie lotniczym, [w:] Adamowicz E.,
 • Rucińska D. (red.), Nowe trendy w transporcie i logistyce, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego,
 • Ekonomika Transportu Lądowego, nr 36, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-83b8fed4-6e24-43e5-a3fd-3160d1799a91
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.