PL EN


2018 | 3 (374) | 322-333
Article title

Senior wobec innowacji produktowych – wybrane aspekty

Content
Title variants
EN
Innovative Market Offer in Poland in the Opinion of Seniors
RU
Пожилые люди перед лицом продуктовых инноваций – избранные аспекты
Languages of publication
Abstracts
PL
W Polsce obserwowane jest permanentne zjawisko starzenia się ludności, które, jak się prognozuje, w perspektywie najbliższych dwóch dekad ma wyraźnie nasilać się. Zjawisko to ma swoje odzwierciedlenie w strukturze konsumpcji i zachowaniach nabywczych gospodarstw domowych. Wymaga dogłębnego poznania i opisania również ze względu na zwiększające się znaczenie segmentu konsumentów seniorów w gospodarce. Analiza przemian segmentu konsumentów seniorów wskazuje na coraz większą ich siłę oddziaływania i możliwości nabywcze tej grupy konsumenckiej. Ludzie starsi coraz częściej stają się aktywnymi uczestnikami rynku produktów innowacyjnych, poszukując oferty spełniającej ich specyficzne wymagania. Celem artykułu jest określenie poziomu innowacyjności konsumentów seniorów wobec wybranych grup produktów.
EN
In Poland, the permanent phenomenon of aging of the population is observed, which, as it is forecast in the perspective of the next two decades, is to be significantly intensified. This phenomenon is reflected in the pattern of consumption and purchasing behaviour of households. It requires in-depth knowledge and description also due to the growing importance of the segment of senior consumers in the economy. The analysis of changes in the segment of senior consumers points out to an increase of their impact and purchasing power of this consumer group. Elder people are becoming more and more active participants of the innovative products market, looking for an offer that meets their specific requirements. The aim of the article is to determine the level of innovativeness of senior consumers towards the selected product groups.
RU
В Польше наблюдается перманентное явление старения населения, которое, согласно прогнозам, в перспективе ближайших 20 лет должно усилиться. Это явление отражено в структуре потребления и покупательском поведении домохозяйств. Оно нуждается в углубленном изучении и описании также ввиду растущего значения сегмента потребителей-пожилых лиц в экономике. Анализ преобразований в сегменте пожилых потребителей указывает все бóльшую их силу воздействия и покупательных возможностей этой группы потребителей. Пожилые люди все чаще становятся активнми участниками рынка инновационных продуктов, ведя поиск предложения, которое выходит навстречу их специфическим требованиям. Цель статьи – определить уровень инновационности этих потребителей по отношению к избранным группам продуктов.
Year
Issue
Pages
322-333
Physical description
Contributors
References
 • Cotte J., Wood S.L. (2004), Families and innovative consumer behavior: a triadic analysis of sibling and parental influence, “Journal of Consumer Research”, No. 31/1.
 • Frąckiewicz E., Grzesiuk A., Bilińska-Reformat K. (2016), Senior w systemie dystrybucji detalicznej FMCG w Polsce, „Handel Wewnętrzny”, nr 5.
 • Goldsmith R.E., Hofacker C.F. (1991), Measuring Consumer Innovativeness, “Journal of the Academy of Marketing Science”, No. 19 (3).
 • Grzybowska-Brzezińska M., Szmyt M. (2011), Wybrane obszary zachowań rynkowych seniorów, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego”, nr 660.
 • GUS (2014), Prognoza ludności w latach 2014-2050, Warszawa.
 • Kusińska A. (2002), Warunki życia ludzi starszych i ich zachowania na rynku, Instytut Rynku Wewnętrznego i Konsumpcji, Warszawa.
 • Olejniczuk-Merta A. (red.) (2016), Konsumpcja w innowacyjnej gospodarce, PWE, Warszawa.
 • Roehrich G. (2004), Consumer innovativeness: concepts and measurements, “Journal of Business Research”, No. 57/6.
 • Rogala A., Fojutowski Ł. (2014), Decyzje zakupowe osób starszych – kryteria zakupu i czynniki wpływu, „Marketing i Rynek”, nr 4.
 • Rogers, E.M. (1995). Diffusion of Innovations, The Free Press, New York.
 • Sojkin B. (red.) (2012), Komercjalizacja produktów żywnościowych, PWE, Warszawa.
 • Świtała M. (2011), Zachowania konsumpcyjne ludzi w wieku starszym, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
 • Szepieniec-Puchalska D., Szymańska A. (2016), Postawy starszych konsumentów wobec produktów innowacyjnych, „Problemy Zarządzania”, nr 2
 • Truong Y. (2013), A cross-country study of consumer innovativeness and technological service innovation, “Journal of Retailing and Consumer Services”, No. 20.
 • Zalega T. (2016), Zachowania konsumenckie ludzi starszych w Polsce, „Handel Wewnętrzny”, nr 2.
 • (www1) https://www.mpris.gov.pl [dostęp: 10.12.2017].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-83e4bc32-d04a-4f4d-a861-a4d1b992f1ae
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.