PL EN


2019 | 8 | 197-210
Article title

Wiedza pacjentów podstawowej opieki zdrowotnej w Uniejowie na temat antybiotyków

Content
Title variants
EN
Uniejów health service patients’ knowledge of antibiotics
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Praca ocenia wiedzę pacjentów Uniejowa i okolicy na temat antybiotyków. Metodą ankietową przebadano 100 pacjentów. Przyjmowali oni antybiotyki głównie z powodu infekcji dróg oddechowych. Tylko około połowa ankietowanych wiedziała, że antybiotyki działają na bakterie oraz że ich stosowanie grozi rozwojem bakterii opornych. Co trzecia osoba skłonna jest zastosować antybiotyk w przeziębieniu przebiegającym z gorączką powyżej 3 dni, a prawie połowa przypisuje im działanie jakiego nie mają, tzn. na ból i gorączkę. Wszyscy natomiast doceniają rolę leków osłonowych podczas antybiotykoterapii. Zdecydowana większość przestrzega zaleceń dotyczących antybiotykoterapii, ale około 1/3 zapytanych sugeruje lekarzowi wypisanie antybiotyku i tyle samo konsultuje jego decyzję z innym lekarzem. Głównym źródłem informacji o antybiotykach jest lekarz. Szczególnym zaufaniem, głównie wśród mieszkańców wsi, cieszy się lekarz rodzinny. Pacjenci z Uniejowa odpowiadali podobnie jak z pobliskich wsi. Wiedza pacjentów tego regionu na temat antybiotyków jest w niektórych aspektach wyższa niż w innych regionach Polski. Nie zaobserwowano różnic w odpowiedziach między płciami. Więcej poprawnych odpowiedzi udzielali pacjenci z wyższym wykształceniem
EN
This study aims to assess the knowledge of antibiotics among the health service patients in the commune of Uniejów. For this purpose, a survey of 100 patients was conducted. They were mostly given antibiotics for higher respiratory tract diseases. Only about half of the respondents knew that antibiotics fight bacteria and that their use may cause the development of antibiotic-resistant bacteria. One person in three was inclined to take antibiotics in case of a cold with fever lasting longer than three days, and nearly half of the respondents believed that antibiotics were effective in case of high temperature and pain, which is not true. All of them, though, were aware of the important role of protective drugs during antibiotic therapy. The majority of the patients follow the doctor’s instructions concerning the therapy with antibiotics, but about 30% suggest that the doctor prescribe an antibiotic, and about the same number consult the doctor’s decision with another specialist. The patients in this region, especially in rural areas, place the greatest trust in the family doctor. The respondents from Uniejów answered similarly to those from the nearby villages. No differences were observed between answers given by men and women. Patients with higher education gave more correct answers.
Keywords
Year
Volume
8
Pages
197-210
Physical description
Contributors
References
 • Antimicrobial resistance: global report on surveillance, WHO 2014.
 • Bankiewicz-Nakielska J., Walkiewicz M., Tyszkiewicz-Bandur M., Karakiewicz B., Z jakimi lekarzami pacjenci współpracują najchętniej? Umiejętności psychologiczne w relacji lekarz-pacjent, „Medycyna Rodzinna” 2017, t. 20, nr 2, s. 156–161.
 • Chlabicz M., Chlabicz S., Marcinowicz L., Rogowska-Szadkowska D., Pytel-Krolczuk B., Leszczyńska K., Stosowanie antybiotyków w lecznictwie ambulatoryjnym w Polsce w latach 2004–2008, „Przegląd Epidemiologiczny” 2014, nr 68, s. 543–547.
 • Chlabicz S., Ołtarzewska A. M., Pytel-Korolczuk B., Czynniki wpływające na decyzje lekarzy rodzinnych o leczeniu antybiotykami zakażeń układu oddechowego, „Polska Medycyna Rodzinna” 2003, nr 5, s. 695–699.
 • Drozd M., Byś A., Antybiotyki w opinii Polaków, II Interdyscyplinarna Konferencja lekarzy, farmaceutów, diagnostów laboratoryjnych, pielęgniarek, studentów medycyny, farmacji, analityki medycznej, pielęgniarstwa „Bezpieczeństwo farmakoterapii – jeden problem, różne spojrzenia”, At Wrocław, 16–17 maja 2013.
 • Grzesiowski P., Antybiotykoterapia zakażeń w pozaszpitalnej praktyce pediatrycznej, „Klinika Pediatryczna”, 2004, nr 12, s. 204–209.
 • http://antybiotyki.edu.pl/ [dostęp: 8.05.2019].
 • Jędrychowski L., Alergeny pokarmowe jako czynniki ryzyka zdrowotnego, „Żywność Nauka Technologia Jakość. Suplement” 2001, nr 4(29), s. 62–81.
 • Kardas P., Jak pokonać bariery w komunikacji pomiędzy lekarzem rodzinnym i jego pacjentami?, „Family Medicine & Primary Care Review” 2005, nr 7, s. 769–773.
 • Kraśnicka J., Chlabicz S., Goroszkiewicz H., Wiedza pacjentów podstawowej opieki zdrowotnej w Białymstoku na temat antybiotyków stosowanych w chorobach układu oddechowego, „Problemy Pielęgniarstwa” 2014, t. 22, nr 1, s. 35–41.
 • Kurowska K., Sawicka A., Analiza oczekiwań pacjentów objętych ambulatoryjną opieką medyczną w Podstawowej Opiece Zdrowotnej, „Forum Medycyny Rodzinnej” 2016, t. 10, nr 3, s. 263–271.
 • Mazińska B, Hryniewicz W., Kampania edukacyjna Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach –czy wpłynęła na zmianę postaw społeczeństwa w Polsce?, „Polski Merkuriusz Lekarski”2010, t. 29, nr 173, s. 296–303.
 • Moczydłowska A., Krajewska-Kułak E., Kózka M., Bielski K., Oczekiwania chorych wobec personelu lekarskiego, „Hygeia Public Heath” 2014, t. 49, nr 1, s. 142–151.
 • Poppowska M., Antybiotykooporność w środowisku naturalnym – przyczyny i konsekwencje, „Kosmos” 2017, t. 66, nr 1, s. 81–91.
 • Senderowska J., Muszyńska A., Racjonalna antybiotykoterapia w podstawowej opiece zdrowotnej, „Family Medicine & Primary Care Review” 2013, t. 15, nr 3, s. 389–390.
 • Shapiro D.J., Hicks L.A., Pavia A.T., Hersh A.L., Antibiotic prescribing for adults in ambulatory care in the USA, 2007–09, „Journal of Antimicrobial Chemotherapy” 2014, nr 69, s. 234–240.
 • Staliby Lundborg C., Mölstad S., Olsson E., Antibiotic prescribing in oulpatients: a 1-week diagnosis-prescribing study in 5 countries in Sweden, „Scandinavian Journal of Infectious Diseases” 2002, nr 34, s. 442–448.
 • Steciwko A., Lubieniecka M., Muszyńska A., Antybiotyki w podstawowej opiece zdrowotnej, „Polski Merkuriusz Lekarski” 2011, t. 30, nr 179 s. 324–326.
 • Szczepańska E., Brończyk-Puzoń A., Skrzypek M., Wiedza a wybrane zachowania żywieniowe pacjentów z otyłością w zależności od poziomu ich wykształcenia, „Problemy Higieny i Epidemiologii” 2013, t. 94, nr 4, s. 802–806.
 • Tokarz-Deptuła B., Śliwa-Dominiak J., Adamiak M., Bąk K., Deptuła W., Bakterie komensalne a odporność układu pokarmowego, oddechowego i moczowo-płciowego, „Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej” 2016, nr 70, s. 599–609.
 • Willing B.P., Russell S.L., Finlay B.B., Shifting the balance: antibiotic effects on host-microbiota mutualism, „Nature Reviews Microbiology” 2011, nr 9, s. 233–243.
 • Vaccheri A., Castelvetri C., Esaka E., Pattern of Antibiotic use in primary Heath care, „European Journal of Clinical Pharmacology” 2000, nr 56, s. 417–425.
 • Wilkinson J. Understanding motivation to enhance patient compliance, „British Journal of Nursing” 1997, nr 15, s. 879–884.
 • Zając B., Rząca M., Charzyńska-Gula M., Krzos A., „Posłuszeństwo” pacjentów związane z antybiotykoterapią – na przykładzie wybranej grupy młodzieży i dorosłych, „Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu” 2014, t. 20, nr 1, s. 1–5.
 • Żebrowska M., Medak E., Pachura M., Brodowicz-Król M., Assess the knowledge level of POZ patients on the diagnosis and treatment of type 2 diabetes, „Journal of Education, Health and Sport” 2017, nr 7(7), s. 338–356.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-83ea8376-47b5-4b2c-885a-62fae62fe6b8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.