PL EN


2015 | XCIV (94) | 203-217
Article title

Reforma systemu partnerstwa publiczno-prywatnego w Wielkiej Brytanii – implikacje dla systemu polskiego

Authors
Content
Title variants
EN
Reform of the public-private partnership system in the United Kingdom – implications for the Polish system
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W grudniu 2012 roku brytyjskie ministerstwo skarbu opublikowało wizję zmiany obowiązującego systemu partnerstwa publiczno-prywatnego (Private Finance Initiative – PFI) na nowy model o nazwie Project Finance 2 (PF2). Celem opracowania jest przedstawienie istoty oraz przyczyn tej reformy oraz wskazanie możliwości wykorzystania doświadczeń brytyjskich w rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce. Artykuł charakteryzuje cztery główne kierunki zmian w systemie brytyjskim, tj. (1) zwiększenie wskaźnika value for money, (2) poprawę transparentności i centralizację zarządzania przedsięwzięciami, (3) zwiększenie efektywności projektów poprzez wzrost wiedzy na temat formuły PPP i rozwinięcie standaryzacji umów oraz (4) poprawę elastyczności realizowanych inicjatyw na poziomie operacyjnym. Opracowanie identyfikuje podstawowe słabości partnerstwa w Polsce – niewystarczający poziom wiedzy o istocie partnerstwa wśród potencjalnych stron umowy, niedostateczną wiedzę w zakresie ekonomii i zarządzania inwestycjami po stronie kadr podmiotów publicznych oraz niski poziom standaryzacji projektów PPP. Wzorując się na reformie brytyjskiej, przedstawiono również rozwiązania mające na celu ograniczenie tych barier, np. opracowanie systemu rozwoju kompetencji urzędników państwowych oraz rozwój standardów dobrych praktyk obowiązujących w projektach PPP.
EN
In December 2012, the British HM Treasury published a document aiming to change the current system of public-private partnership (Private Finance Initiative – PFI), into a new model called Project Finance 2 (PF2). This paper presents the essence of and the reason behind this reform and indicates the possibilities of using British experiences in the development of public-private partnership in Poland. The article characterizes four major trends in the British system, being (1) to increase the rate of value for money, (2) to improve the transparency and centralization of project management, (3) to increase the efficiency of projects through the increase of knowledge on PPP and by developing standardization of contracts, and (4) to improve the flexibility of ongoing initiatives at the operational level. The study identifies fundamental weaknesses of the partnership system in Poland – the insufficient level of knowledge about the partnership system among the potential parties within a contract, insufficient knowledge of economics and investment management among public entities officials and the low level of PPP projects standardization. Furthermore, following the example of the British reform, the study recommends solutions to these barriers, such as introduction of public officials’ competence development system and development of standards of good practices in PPP projects.
Year
Volume
Pages
203-217
Physical description
Dates
published
2015
Contributors
References
 • Opracowania:
 • Bernatowicz Ł., Partnerstwo publiczno-prywatne z punktu widzenia doświadczeń strony prywatnej, Studia BAS 2014/3 (39), s. 213–232.
 • Cenkier A., Rozwój partnerstwa publiczno-prywatnego – Public-Private Partnerships/ Private Finance Initiative (PPP/PFI) – w Wielkiej Brytanii, Studia i Prace Kolegium Zarządzania 2008/113, s. 113–124.
 • Grzybowski W., PPP – realia czy mrzonki?, Przegląd Komunalny 2013/1 (256), s. 62–64.
 • Grzybowski W., Umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym – ramy określające standardową zawartość, Ministerstwo Gospodarki, Departament instrumentów Wsparcia, Warszawa 2007.
 • Hall D., de la Motte R., Davies S., Terminology of Public-Private Partnerships (PPPs), PSIRU, marzec 2013.
 • Herbst I., Jadach-Sepioło A., Korczyński T., Raport o partnerstwie publiczno-prywatnym w Polsce, Centrum Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, Warszawa 2013.
 • Herbst I., Jadach-Sepioło A., Marczewska E., Analiza potencjału podmiotów publicznych i przedsiębiorstw do realizacji projektów partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce, PARP, Warszawa 2012.
 • Kargol-Wasiluk A., Doświadczenia i dobre praktyki brytyjskie w zakresie ppp – relacja z wizyty studyjnej w Wielkiej Brytanii, Biuletyn Partnerstwa Publiczno-Prywatnego 2013/9, s. 75–79.
 • Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów, Zielona Księga Komisji w sprawie partnerstw publiczno-prywatnych oraz prawa wspólnotowego dotyczącego zamówień publicznych i koncesji, Bruksela 2004, (Pe374.146v01-00).
 • Kopańska A., Partnerstwo publiczno-prywatne – wzory brytyjskie. Czego możemy się z nich nauczyć?, Studia Regionalne i Lokalne 2006/3 (25), s. 83–98.
 • Lamb D., Merna A., Development and maintenance of a robust public sector comparator, The Journal of Structured And Project Finance 2004/10/1, s. 86–95.
 • Leahy P., Lessons from the private finance initiative in the United Kingdom, EIB Papers 2005/10/2, s. 59–71.
 • Matuszewska A., Możliwość wykorzystania partnerstwa publiczno-prywatnego w komunikacji miejskiej w Polsce. Rozprawa doktorska. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Ekonomii, Katedra Teorii i Historii Ekonomii, Poznań 2011.
 • Mikołajczyk D.P., Teoretyczne aspekty partnerstwa publiczno-prywatnego – zalety, wady, bariery rozwoju w Polsce oraz związek z ideą nowego zarządzania publicznego, prywatyzacji i zamówień publicznych, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica 2010/243, s. 109–124.
 • Moszoro M., Partnerstwo publiczno-prywatne w sferze użyteczności publicznej, Wolters Kluwer, Warszawa 2010.
 • National Audit Office, Delivering multi-role tanker aircraft capability, Ministry of Defence, Report by the Comptroller and Auditor General, The Stationery Office, Londyn, 30 marca 2010 r.
 • Orłowski W.M., Potencjalne makroekonomiczne korzyści stosowania PPP w Polsce, Niezależny Ośrodek Badań Ekonomicznych NOBE, Warszawa 2011.
 • Rachoń H., Okazja, z której warto skorzystać, czyli projekt value for money, Biuletyn Partnerstwa Publiczno-Prywatnego 2013/8, s. 55–62.
 • Rachoń H., System ppp w Wielkiej Brytanii i Holandii, Biuletyn Partnerstwa Publiczno-Prywatnego 2014/10, s. 26–34.
 • Słodowa-Hełpa M., Zagraniczne doświadczenia w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego – inspiracje i rekomendacje dla Polski, Studia BAS 2014-3, s. 9–50.
 • Snopko J., Public-private partnership and hybrid projects as an effective method for financing local government investment projects, Zarządzanie Publiczne 2014/3 (27), s. 263–271.
 • Terry F., The private finance initiative – overdue reform or policy breakthrough?, Public Money & Management 1996/16, s. 9–16.
 • The Cabinet Office, Civil Service Reform Plan, czerwiec 2012 r.
 • Strony internetowe:
 • HM Treasury, A new approach to public private partnerships, grudzień 2012, https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/205112/pf2_infrastructure_new_approach_to_public_private_parnerships_051212.pdf; stan na dzień 10.12.2014 r.
 • HM Treasury, PFI: meeting the investment challenge, Londyn, http://www.foroinfra.com/nuevos_pdf/PFI_Meeting_Investment_Challenge.pdf; stan na dzień 5.12.2014 r.
 • Partnerstwo publiczno-prywatne, Projekt systemowy PARP, http://ppp.parp.gov.pl/page/o-projekcie; stan na dzień 20.12.2014 r.
 • Platforma PPP, http://www.ppp.gov.pl/Publikacje/Strony/Dokumentacja_wzorcowa.aspx; stan na dzień 9.02.2015 r.
 • Platforma PPP, http://www.ppp.gov.pl/Strony/home.aspx; stan na 25.01.2015 r.
 • Platforma PPP, Reforma systemu PFI w Wielkiej Brytanii, marzec 2013 r., https://www.ppp.gov.pl/Aktualnosci/Documents/Reforma_systemu_PFI_w_Wielkiej_Brytanii.pdf; stan na dzień 15.12.2014 r.
 • Project Finance International, M25 – Lessons and challenges, 12 marca 2013 r., http://www.pfie.com/m25-lessons-and-challenges/21073479.fullarticle; stan na dzień 10.01.2015 r.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-83f546f6-c081-46e7-81c3-23a3b956f48b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.