PL EN


2019 | 2(151) | 97–121
Article title

Koncepcja jurydyzacji czwartej generacji praw człowieka w międzynarodowym systemie ochrony

Authors
Content
Title variants
EN
The concept of juridization of the fourth generation of human rights in the international protection system
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article analyzes the protection of human rights heretofore provided by the international law. The author carried out a research of the systems guaranteeing fundamental rights. Herein, it is indicated what the fourth generation of human rights shall encompass and its significance against the present system is analyzed. Advantages and disadvantages of the proposed solutions are discussed, referring directly to the theory of human rights protection. The conclusion contains a response to the question whether or not the concept of juridization of human rights is necessary and whether it shall prove rather harmful than beneficial.
Year
Issue
Pages
97–121
Physical description
Contributors
 • Mgr, Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Prawa, doktorant w Katedrze Prawa Konstytucyjnego, kamilstepniak@o2.pl, https://orcid.org/0000-0002-6844-0817
References
 • Alston P., Robinson M., The Challenges of Ensuring the Mutuality of Human Rights and Development, Endeavours, [w:] Human Rights and Development, red. P. Alston, M. Robinson, Oxford University Press, Oxford 2005, https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199284627.003.0001.
 • Anderson B., Wspólnoty wyobrażone, Rozważania o źródłach i rozprzestrzenianiu się nacjonalizmów, Wydawnictwo Znak, Kraków 1997.
 • Ciszek M., Personalistyczny i utylitarystyczny model uprawiania bioetyki i biopolityki, [w:] W poszukiwaniu Prawdy, Dobra i Piękna, red. R.T. Ptaszek, J. Dębowski, Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce 2007.
 • Czepek J., Zobowiązania pozytywne państwa w sferze praw człowieka pierwszej generacji na tle Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2014.
 • Czubocha K., Separatyzm etniczny w dobie praw człowieka — nowe wyzwanie dla państwa narodowego i społeczności międzynarodowej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2012.
 • Daranowski P., Prawa mniejszości w powszechnym prawie międzynarodowym, [w:] Sytuacja ludności polskiej na Wschodzie w świetle obowiązującego prawa i praktyki, red. D. Górecki, Wydawnictwo Tow. Nauk. Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, Toruń 2009.
 • Diemer A., Philosophical Foundations of Human Rights, Oxford University Press, Paris 1986.
 • Donnelly J., Universal Human Rights In Theory and Practice, Cornell University Press, Ithaca 1989.
 • Drzewicki K., Prawo do rozwoju. Studium z zakresu praw człowieka, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1988.
 • Duculescu V., Juridical protection of human rights. Internal and international means, Lumina Lex, Bucharest 2008.
 • Evans D.G., Human Rights: Four Generations of Practice and Development, [w:] Educating for Human Rights and Global Citizenship, eds. A. Shultz, L. Shultz, New York 2007.
 • Finnis J., Natural Law and Natural Rights, Oxford University Press, Oxford 1992.
 • Granat M., Prawo konstytucyjne w pytaniach i odpowiedziach, LexisNexis, Warszawa 2012.
 • Gronowska B., Jasudowicz T., Balcerzak M., Lubiszewski M., Mizerski R., Prawa człowieka i ich ochrona, Wydawnictwo TNOiK, Toruń 2010.
 • Hofmański P., Europejska Konwencja praw człowieka i jej znaczenie dla prawa karnego materialnego, procesowego i wykonawczego, Temida 2, Białystok 1993.
 • Hołda J., Hołda Z., Ostrowska D., Rybczyńska J.A., Prawa człowieka. Zarys wykładu, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2011.
 • Jasudowicz T., Europejskie standardy bioetyczne: wybór materiałów, Wydawnictwo Tow. Nauk. Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, Toruń 1998.
 • Koba L., Nowicki M., Historia praw człowieka, Warszawa 2002.
 • Koba L., Nowicki M., Prawa i wolności człowieka, [w:] Prawa człowieka. Poradnik nauczyciela, Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, Warszawa 2002.
 • Locke J., Dwa traktaty o rządzie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1992.
 • Locke J., List o tolerancji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1963.
 • Maritain J., Człowiek i państwo, tłum. A. Grobler, Wydawnictwo Znak, Kraków 1993.
 • Michalska A., Podstawowe prawa człowieka w prawie wewnętrznym a Pakty Praw Człowieka, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1976.
 • Mik C., Zbiorowe prawa człowieka. Analiza krytyczna koncepcji, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 1992.
 • Motyka K., Prawa człowieka. Wprowadzenie. Wybór źródeł, Oficyna Wydawnicza VERBA, Lublin 1999.
 • Nawrot O., Ludzka biogeneza w standardach bioetycznych Rady Europy, Wolters Kluwer, Warszawa 2011.
 • Nowak M., Trzy generacje praw człowieka. Ich znaczenie w świetle przesłanek ideowych i historycznych oraz w świetle ich genezy, [w:] Prawa człowieka. Geneza, koncepcje, ochrona, red. B. Banaszak, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1993.
 • Nowicki M.A., Wokół Konwencji Europejskiej. Krótki komentarz do Europejskiej konwencji praw człowieka, Wolters Kluwer, Kraków 2003.
 • Osiatyński W., Filozofia i historia praw człowieka, [w:] Prawa człowieka a policja, red. A. Rzepliński, Wydawnictwo Centrum Szkolenia Policji, Legionowo 1994.
 • Osiatyński W., Wprowadzenie do praw człowieka, http://www.hfhr.pl.
 • Piechowiak M., Filozofia praw człowieka. Prawa człowieka w świetle ich międzynarodowej ochrony, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 1999.
 • Popescu S., Legal Sociology, Lumina Lex Publishing House, Bucharest 2012.
 • Preisner A., Prawo do ochrony życia i do zachowania naturalnej integralności psychofizycznej człowieka, [w:] Wolności i prawa jednostki oraz ich gwarancje w praktyce, red. L. Wiśniewski, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2006.
 • Radbruch G., Der Mensch im Recht, Göttingen 1961.
 • Raphael T., The Problem of Horizontal Effect, „European Human Rights Review” 2000, vol. 5.
 • Rosa R., Bezpieczeństwo i prawa człowieka (wybrane aspekty filozoficzne i edukacyjne), [w:] Bezpieczeństwo człowieka wobec współczesnych i przyszłych wyzwań, red. J. Dębowski, E. Jarmoch i A.W. Świderski, Siedlce 2005.
 • Rousseau J.-J., Umowa społeczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1966.
 • Stępniak K., Walka z terroryzmem i cyberterroryzmem a ochrona konstytucyjnych praw i wolności, [w:] Internet. Strategie bezpieczeństwa, red. A. Gryszczyńska, G. Szpor, C.H. Beck, Warszawa 2017.
 • Stępniak K., Legislacja w Polsce. Aspekty prawne i aksjologiczne, Wydawnictwo Naukowe Think & Make, Warszawa 2017.
 • Tierney B., Origins of Natural Rights Language: Texts and Contexts, „History of Political Thought” 1989.
 • Wachter M.A.M., The European Convention on Bioethics, „The Hastings Center Report” 1997, nr 27.
 • Wellman C., An Approach to Rights: Studies In the Philosophy of Laws and Morals, Springer Netherlands, Dordrecht 1997.
 • Wellman C., Solidarity, the Individual and Human Rights, „Human Rights Quarterly” 2000, https://doi.org/10.1353/hrq.2000.0040.
 • Weston B.H., Human Rights, „Human Rights Quarterly” 1984.
 • Wielgus S., Polska średniowieczna doktryna ius gentium, Lublin 1996.
 • Witte B., Politices versus Law in the EU’s Approach to the Ethnic Minorities, „EUI Working Papers” 2004, nr 4.
 • Vasak K., A 30-year struggle. The sustained efforts to give force of law to the Universal Declaration of Human Rights, „The UNESCO Courier” 1997.
 • Swinarski Ch., Studies and Essays on International Humanitarian Law and Red Cross Principles in Honour of Jean Picket, Hague 1984.
 • Zawadzka B., Prawa ekonomiczne, socjalne i kulturalne, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 1996.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-841855a4-5152-4a29-b4df-0908339ddce2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.