PL EN


2012 (R. XI) | 2(44) | 89 – 112
Article title

Zapełnianie pustki społecznej czyli działalność Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych w Żeszczynce

Title variants
EN
Filling the social emptiness: about the activities of Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych (local initiatives' association) in Żeszczynka
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Budowanie wspólnotowości małych gmin i wsi jest pierwszym krokiem do ich pełnej samorządności, a co za tym idzie, do demokracji i powstania społeczeństwa obywatelskiego. Niezwykle ważną rolę w tym procesie pełnią lokalne organizacje non-profit, działające na rzecz ochrony i promocji dziedzictwa kulturowego regionów, przywracania tradycji i pamięci, a poprzez to (ponownego) kształtowania więzów społecznych, tożsamości i poczucia zakorzenienia. Jedną z takich organizacji jest działające w małej wsi na wschodzie Polski Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych w Żeszczynce. Mimo trudnych warunków społeczno-gospodarczych próbuje realizować swoje cele poprzez prowadzenie Ośrodka Kultury, Tradycji i Edukacji, organizowanie różnych imprez plenerowych, kursów, warsztatów, spotkań, a także upowszechnianie wiedzy o ginącej kulturze i języku regionu. Artykuł jest zapisem trzyletniej działalności Stowarzyszenia od jego powstania w 2008 roku oraz próbą ujęcia jego funkcji i znaczenia dla społeczności mieszkańców wsi.
EN
The first step to self-governing of small communities and villages is building the fellowship, and thus, leading to democracy and the rise of a civil society. In this process, a very crucial role perform local non-profit organizations, acting on behalf of protection and promotion of regional and cultural heritage, restoring the tradition and remembrance, and thus leading to (re) creation of social ties, identity and a sense of rootedness. Żeszczynka is a small village in eastern Poland, where one of such organizations, called Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych (Local Initiatives' Association), is operating. Despite difficult socio-economic conditions, SIL is trying to achieve its objectives through maintaining the Centre of Culture, Tradition and Education, organinising various outdoor events, courses, workshops, and popularising the knowledge about the dying culture and language of the region. This article is the a record of a three-year activity of the SIL, since its foundation in 2008, and an attempt to approach its function and importance to the community of rural residents.
Issue
Pages
89 – 112
Physical description
Dates
published
2012-06-2012-07
Contributors
 • Uniwersytet Muzyczny im. Fryderyka Chopina w Warszawie
References
 • Górny B. (2009, reprint z 1939) Monografia Powiatu Bialskiego, Miejska Biblioteka Publiczna, Biała Podlaska.
 • Gumkowska M., Herbst J. (2006), Podstawowe fakty o organizacjach pozarządowych. Raport z badań,
 • http://www.ngo.pl/files/badania.ngo.pl/public/podstawowefakty2006/faktyNGO2006_last.pdf.
 • Nycz E. (1999) Animacja społeczno-kulturalna, [w:] D. Lalak, T. Pilch (red.), Elementarne pojęcia pedagogiki społecznej i pracy socjalnej, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa.
 • Okoń W. (2001), Nowy słownik pedagogiczny, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa.
 • Pilch T. (1995), Środowisko lokalne – struktura, funkcje, przemiany, [w:] T. Pilch, I. Lepalczyk (red.), Pedagogika społeczna. Człowiek w zmieniającym się świecie, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa.
 • Pilch T. (1999) Środowisko lokalne, [w:] D. Lalak, T. Pilch Elementarne pojęcia pedagogiki społecznej i pracy socjalnej, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa.
 • Sass M. (2010), Edukacja środowiskowa na pograniczu borowiacko-krajeńskim. Zadania – zakresy – formy, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 • Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, F. Sulimieski, B. Chlebowski, Wł. Walewski i inni, wydany w latach 1880–1902, t. X: 1889.
 • Szołucha A. (2004), Rys historyczny Wisznic, z. 1: Wisznice w czasach prehistorycznych i Polski Szlacheckiej, Wisznice.
 • Szymczak M. (1978) (red.), Słownik języka polskiego, Vol. I, PWN, Warszawa.
 • Theiss W. (2001), Mała ojczyzna: perspektywa edukacyjno-utylitarna, [w:] W. Theiss (red.), Mała ojczyzna. Kultura, edukacja, rozwój lokalny, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa.
 • Winiarski M. (1999) Edukacja środowiskowa, [w:] D. Lalak, T. Pilch (red.), Elementarne pojęcia pedagogiki społecznej i pracy socjalnej, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa.
 • Dokumenty – materiały – wywiady:Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych w Żeszczynce, Statut Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych w Żeszczynce, kopia w zbiorach prywatnych autoraStrategia rozwoju lokalnego gminy Sosnówka 2007–2015,http://www.sosnowka.pl/, data pobrania: 7.02.2012.Strona internetowa Teatru NN http://www.tnn.pl/pm,2297.html, data pobrania: 7.02.2012
 • Korespondencja i wywiady autorki, zapisy w zbiorach prywatnych:List Krzysztofa Bruczuka, wójta gminy Sosnówka, 4.11.2009.Rozmowa z Anielą i Kazimierzem Halczukami, 20.08.2009, 13.09.2011.Rozmowa z proboszczem parafii Żeszczynka, księdzem Bogusławem Michem, 1.09.2010.Rozmowa ze Stanisławą Łogonowicz, 21.08.2009.Rozmowa z Janiną Nowosadową, 28.07.2009.Rozmowa z Tomaszem Sobczukiem, 13.02.2010.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1642-672X
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-841a7454-02dd-471c-8eee-da0224265d76
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.