Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 1(51) | 127-137

Article title

The OpenCitations Corpus : an open citations database for scientific publications (as of 2018)

Content

Title variants

PL
OpenCitations Corpus: otwarta baza danych cytowań publikacji naukowych (stan na 2018 r.)

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
Despite the increasingly popular sharing of scientific knowledge by open access and other “Science 2.0” concepts, scientific papers published in this way are still only “complementary” activities of researchers. This is especially true in cases where the evaluation of scientific activity is based on “strict” bibliometric indicators calculated on the basis of “recognized” data sources, which usually gather information only about works published by “prestigious” publishers. Calculation of similar metrics for publishers / platforms supporting publishing under the “Science 2.0” concepts is currently hampered by the difficulty in calculating the cumulative value of the metrics presented on various platforms. This article presents the OpenCitations Corpus, which uses recognized standards, employs the leading bibliographic ontologies, and collects and provides citation data in the form of linked open data graph structures. Open standards and free access to its collected data make the OpenCitations initiative an interesting direction for the integration of different citation data sources, allowing for cumulative / global metrics to be calculated, and the ability to download the entire corpus of data from this database will open the prospects for conducting more sophisticated bibliometric studies by interested researchers.
PL
Pomimo coraz bardziej popularnego dokumentowania badań naukowych i dzielenia się wiedzą na zasadach otwartego dostępu oraz upowszechniania innych koncepcji związanych z „Nauką 2.0”, publikowane w ten sposób prace naukowe stanowią jedynie „uzupełniające” działania naukowców. Dzieje się tak zwłaszcza w przypadkach, gdy ocena działalności badawczej opiera się na „twardych” wskaźnikach bibliometrycznych obliczanych na podstawie „uznanych” źródeł danych, które gromadzą informacje jedynie o pracach publikowanych przez „prestiżowe” wydawnictwa. Wyliczanie podobnych wskaźników dla wydawców/platform wspierających publikowanie zgodne z koncepcjami „Nauki 2.0” jest obecnie utrudnione ze względu na problemy w obliczaniu łącznej wartości będącej wypadkową wartości wskaźników prezentowanych na różnych platformach. W artykule przedstawiono inicjatywę OpenCitations Corpus, która korzysta z uznanych standardów i stosuje wiodące ontologie bibliograficzne oraz gromadzi i udostępnia dane w postaci struktur grafów cytowań. Otwarte standardy i swobodny dostęp do gromadzonych danych sprawiają, że inicjatywa OpenCitations jest interesującym kierunkiem integracji różnych źródeł danych o cytowaniach, umożliwiającym obliczanie skumulowanych/globalnych wskaźników, a możliwość pozyskania całego korpusu zgromadzonych danych otwiera perspektywy dla prowadzenia bardziej zaawansowanych badań bibliometrycznych przez zainteresowanych badaczy.

Contributors

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach, Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej

References

 • Alfred P. Sloan Foundation. (2017). Retrieved 16 sierpnia 2017, from: https://sloan.org/.
 • Bednarek-Michalska, B. (2017). Bibliograficzne bazy danych: perspektywy i problemy rozwoju. Sprawozdanie z konferencji w Krakowie, 26–27 czerwca 2017 r. Biuletyn EBiB, 173. Retrieved 16 August 2017, from: http://open.ebib.pl/ojs/index.php/ebib/article/view/544.
 • Blazegraph. (2017). Retrieved 16 August 2017, from: https://www.blazegraph.com/.
 • Europe PMC. (2017). Retrieved 16 August 2017, from: http://europepmc.org/.
 • Garfield, E. (1955). Citation Indexes for Science: A New Dimension in Documentation through Association of Ideas. Science, 122(3159), 108-111.
 • Graffo: Graphical Framework for OWL Ontologies. (2017). Retrieved 16 August 2017, from: http://www.essepuntato.it/graffoo/.
 • Initiative for Open Citations. (2017). Retrieved 16 August 2017, from: https://i4oc.org.
 • Kamińska, A.M. (2017a). Miary podobieństw łańcuchów znakowych a deduplikacja rekordów w bibliograficznych bazach danych. Przegląd Biblioteczny, 85(4), 477-495.
 • Kamińska, A.M. (2017b). Od druków źródłowych po mapy nauki. Bibliograficzna baza danych GRUBA. W: M. Kowalska, V. Osińska (eds.), Wizualizacja informacji w humanistyce (pp. 17-36). Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
 • Kamińska, A.M. (2017c). ProBIT – prospektywna metoda tworzenia trawersowalnych indeksów cytowań a współczesne problemy organizacji przestrzeni informacji w tradycyjnych bibliograficznych bazach danych. Zagadnienia Informacji Naukowej, 55(1/109) , 66-82.
 • Kamińska, A.M. (2017d). Tam, gdzie zaczyna się bibliometria, czyli jak pozyskać materiał analityczny z autopsji. Biuletyn EBiB, 173. Retrieved 16 August 2017, from: http://open.ebib.pl/ojs/index.php/ebib/article/view/534.
 • Kamińska, A.M. (2018). O rozwoju graficznych języków komunikacji. Zagadnienia Informacji Naukowej, 56(2/12) (in print).
 • OCO, the OpenCitations Ontology. (2017). Retrieved 16 August 2017, from: http://opencitations.net/ontology.html.
 • Peroni, S., Shotton, D. (2017). Metadata for the OpenCitations Corpus. Retrieved 16 August 2017, from: https://dx.doi.org/10.6084/m9.figshare.3443876.
 • Peroni, S., Shotton, D., Vitali, F. (2017). One year of the OpenCitations Corpus: Releasing RDF-based scholarly citation data into the Public Domain. In: Proceedings of the 16th International Semantic Web Conference (ISWC 2017). Retrieved 16 August 2017, from: https://w3id.org/people/essepuntato/papers/oc-iswc2017.html.
 • RDF. (2017). In: W3C. Retrieved 16 sierpnia 2017, from: https://www.w3.org/RDF/.
 • Shotton, D. (2017). The Sloan Foundation funds OpenCitations. In: OpenCitations. Retrieved 16 August 2017, from: https://opencitations.wordpress.com/.
 • SPARQL Query Language for RDF. (2017). In: W3C. Retrieved 16 August 2017, from: https://www.w3.org/TR/rdf-sparql-query/.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-841eb28e-2b6f-4736-b319-c6d842bbd8cc
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.